Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 23/10/2020

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu - Budowa i ruch po objazdach dla włączenia drogi dojazdowej DD30 do IST. DK-19/74

Wykonawca w dniu 28.10.2020 r.  planuje wprowadzenie TOR, której początek projektowanego czasowego oznakowania dla czasowego objazdu przyjmuje się w km 362+030, natomiast koniec w km 362+600 zaś dla odcinka z ruchem po fragmencie  lewej jezdni S-19 początek to km 363+100 a koniec to km 364+185. Niniejszy etap przewiduje prowadzenie prac związanych z budową objazdu oraz dowiązania się do konstrukcji istniejącej DK 19/74 w czterech miejscach tj. km ok. 362+270, km ok. 362+410, km ok. 363+465 i km 353+900. Ponadto przewiduje się roboty związane z budową w/w objazdu, włączeń oraz prowadzenie prac związanych z dostawą materiałów budowlanych niezbędnych w procesie budowlanym i wykonania oznakowania poziomego. Wszystkie w/w roboty prowadzone będą w istniejącym lub projektowanym pasie drogowym drogi krajowej przy możliwie płynnym dwukierunkowym ruchu publicznym. Chwilowe wstrzymanie w/w ruchu ze względów pojawienia się szczególnego nie bezpieczeństwa, może odbywać się sporadycznie w godzinach nocnych.