Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp prac projektowych/robót

Prace projektowe/Roboty - Październik - tydzień 142 (04.10.2021r. - 10.10.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Drogi dojazdowe DD4, ul. Kalinowa, DD5a, DD7
  • Wykopy z transportem urobku na nasyp;
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • Podbudowę z AC 22 P 35/50;
  • Nawierzchnię z AC 16 W PMB 25/55-60;
  • Nawierzchnię z AC 16 W 50/70;
 2. Droga dojazdowa DD3 i DD8
  • Warstwę ścieralną z AC 11 50/70
 3. Droga S19:
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej;
  • Podbudowę z AC 22 P 35/50;
  • Warstwę wiążącą z AC 16 W PMB 25/55-60;
 4. DK74 cz. I, DK74 cz. II
  • Warstwę ścieralną z AC 11 50/70;
 5. Droga DD16, ZP15b, ZP15c
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Warstwę wiążącą z AC 16 W 50/70;
  • Warstwę ścieralną z AC 11 50/70;
 6. Droga DD17
  • Warstwę wiążącą z AC 16 W 50/70;
  • Warstwę ścieralną z AC 11 50/70;
 7. Rondo R4 (łącznik DK74 z S19)
  • Nawierzchnię z AC 16 W PMB 25/55-60;
 8. Roboty wykończeniowe
  • Humusowanie i obsianie trawą powierzchni płaskich i skarp;
  • Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
  • Montaż barier ochronnych;
  • Wykonywanie oznakowania poziomego;
 9. Elementy ulic
  • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 10. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  • Montaż ogrodzenia z siatki stalowej, montaż słupków ogrodzenia.

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • MS-29 - zabezpieczenie pow. betonowych materiałem impregnującym (hydrofobizacja);
 • WD-31 - montaż uchwytów do drabin, wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z SMA;
 • WS-32 - montaż balustrady w pasie rozdziału, montaż balustrady schodów skarpowych;
 • WS-33 - zbrojenie i betonowanie podwaliny stożków, wyk. umocnienia skarp i pow. poziomych kostką betonową;
 • WD-35 - warstwa ścieralna jezdni z SMA;

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

 1. MOP Słodków:
  • konstrukcji żelbetowych obiektu,
  • ścian budynku.
 2. OUD Kraśnik:
  • Budynek biurowo-socjalny:
   • Wykończenie stropu nad parterem (budynek biurowo-socjalny).
   • Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
   • Roboty glazurnicze.
  • Budynek warsztatowo-garażowy:
   • Wykonywanie posadzek podłogowych,
   • Malowanie ścian wew.
   • Wykonywanie elewacji budynku
  • Montaż słupów, podwalin i wypełnień ekranów akustycznych;

BRANŻA SANITARNA

 • Budowa kanalizacji sanitarnej 3KS (MOP Słodków).
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej (budynki MOP Słodków).
 • Wykonywanie instalacji wod.-kan. (budynek biurowo-socjalny OUD Kraśnik).
 • Wykonywanie instalacji c.o. (budynek biurowo-socjalny OUD Kraśnik).
 • Montaż urządzeń sanitarnych, wykonywanie instalacji wodociągowej (budynek warsztatowo-garażowy OUD Kraśnik).
 • Wykonywanie kanalizacji sanitarnej i technologicznej (budynek warsztatowo-garażowy OUD Kraśnik).
 • Budowa kanalizacji deszczowej, w tym montaż prefabrykowanych elementów betonowych wylotu przykanalika DN200 wraz z umocnieniem.

BRANŻA ENERGETYCZNA I TELETECHNICZNA

Branża energetyczna:

 • oświetlenie:
  • montaż rury osłonowej karbowanej RHDPEk-s 110.
  • ułożenie rur osłonowych 2xHDPE 110 / RHDPE 110.
  • budowa linii kablowej/przewód YAKXS 4x16 mm2.
  • montaż i posadowienie słupów oświetleniowych.
 • montaż przewodów elektroenerg. (budynek toalet MOP Słodków).
 • montaż gniazd, korytek i drabinek kablowych (budynek biurowo-socjalny OUD Kraśnik).
 • wykonywanie instalacji LAN+CCTV.

W branży teletechnicznej trwały roboty związane z :

 • budową studni telekomunikacyjnych SKR2 z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym,
 • budową kanału tech. typu KTp2 i KTu2;

Prace projektowe/Roboty - Wrzesień/Październik - tydzień 141 (27.09.2021r. - 03.10.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej;
  • Podbudowę z AC 22 P 35/50;
  • Warstwę wiążącą z AC 16 W PMB 25/55-60;
  • Ściek drogowy trójkątnego przykrawędziowego;
 2. Droga dojazdowa DD3 i DD8
  • Warstwę ścieralną z AC 11 50/70
 3. Drogi dojazdowe DD4, ul. Kalinowa, DD5a, DD7
  • Wykopy z transportem urobku na nasyp;
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • Warstwę ścieralną z AC 11 50/70;
  • Ściek drogowy trójkątny przykrawędziowy;
 4. DK74 cz. I, DK74 cz. II
  • Podbudowę z AC 22 P 35/50;
  • Warstwę wiążącą z AC 16 W PMB 25/55-60;
 5. MOP Słodków Zachód
  • Warstwę ścieralną z AC 11 50/70;
 6. Roboty wykończeniowe
  • Humusowanie i obsianie trawą powierzchni płaskich i skarp;
  • Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
  • Montaż barier ochronnych;
 7. Elementy ulic
  • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 8. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  • Montaż ogrodzenia z siatki panelowej ocynkowanej malowanej – montaż słupków;
  • Montaż ogrodzenia z siatki stalowej;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • MS-29 - zabezpieczenie pow. betonowych materiałem impregnującym (hydrofobizacja);
 • WD-31 - montaż balustrady na kapach murów oporowych, wykonanie próbnego obciążenia obiektu;
 • WS-32 - umocnienie skarp geokratą wypełnioną kruszywem, montaż schodów skarpowych dla obsługi, próbne obciążenie obiektu;
 • WS-33 - wykonanie próbnego obciążenia obiektu;
 • WD-36 - montaż balustrady na kapach murów oporowych, próbne obciążenie obiektu;
 • P-24 - montaż schodów skarpowych dla obsługi;

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

 1. OUD Kraśnik:
  • tynki i okładziny ścienne (budynek warsztatowo-garażowy)
 2. MOP Słodków:
  • konstrukcje żelbetowe obiektu,
  • ściany budynku.
 3. Montaż słupów, podwalin i paneli ekranów akustycznych;

BRANŻA SANITARNA

 • Przebudowa instalacji wodociągowej W1 (DK19 cz. II);
 • Budowa instalacji wodociągowej 12W, 13W, 14W;
 • Budowa kanalizacji deszczowej 41KD: montaż kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN10, wpustu deszczowego z osadnikiem, prefabrykowanych elementów betonowych wylotu kanału DN315 wraz z umocnieniem, prefabrykowanych elementów betonowych wylotu przykanalika DN200 wraz z umocnieniem.

BRANŻA ENERGETYCZNA I TELETECHNICZNA

 • zasilanie obiektów i urządzeń:
  • budowa linii kablowej/przewód YKXS 4x16 mm2,
  • budowa linii kablowej/przewód YKXS 4x25 mm2,
  • budowa linii kablowej/przewód YKXS 4x35 mm2,
  • budowa linii kablowej/przewód YKXS 4x50 mm2,
  • budowa linii kablowej/przewód YKXS 4x150 mm2
 • oświetleniem:
  • budowa linii kablowej YAKXS 4x16 mm2,
 • montaż przewodów elektroenerg. w budynku warsztatowo-garażowym OUD Kraśnik,
 • montaż gniazd i zasilania w budynku biurowo-socjalnym OUD Kraśnik.

W branży teletechnicznej trwały roboty związane z :

 • budową studni telekomunikacyjnych SKR2 z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym,
 • budową kanału tech. typu KTp2 i KTu2;

Prace projektowe/Roboty - Wrzesień - tydzień 140 (20.09.2021r. - 26.09.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • Wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp;
  • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej;
  • Warstwę ścieralną z SMA 11 PMB 45/80-65
  • Ściek drogowy trójkątnego przykrawędziowego;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • Warstwę wiążącą z AC 11 50/70;
 3. DK19 cz. I, DK19 cz. II, ul. Bukowa, łącznik R1-R2, DD1
  • Nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 4. Drogi dojazdowe DD12, DD14, DD15a, ZP15a
  • Warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 5. DK74 cz. I, DK74 cz. II
  • Podbudowę KŁSM;
  • Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego przykrawędziowego;
 6. Droga dojazdowa DD17
  • Warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
 7. Drogi dojazdowe DD21, DD32, PG1, DD34
  • Warstwę ścieralną z AC 11 50/70;
 8. MOP Słodków Zachód
  • Warstwę ścieralną z AC 11 50/70;
 9. Roboty wykończeniowe
  • Humusowanie i obsianie trawą powierzchni płaskich;
  • Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
 10. Elementy ulic
  • Montaż krawężników betonowych na ławie betonowej;
  • Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej;
  • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 11. Remont DK19
  • Nawierzchnię z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11 PMB 45/80-55;
 12. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  • Montaż ogrodzenia z siatki panelowej ocynkowanej malowanej – montaż słupków;
  • Montaż ogrodzenia z siatki stalowej;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • MS-29, WD-31, WS-32, WS-33 – zabezpieczenie pow. betonowych materiałem impregnującym (hydrofobizacja),
 • WD-36 – warstwa ścieralna jezdni z AC-11, umocnienie stożków nasypu drobnowymiarowymi elementami bet., ściek skarpowy trapezowy, zabezpieczenie, materiałem impregnującym (hydrofobizacja).

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

 1. MOP Słodków:
  • konstrukcje żelbetowe obiektu,
  • posadzka na gruncie,
  • murowanie ścian budynku.
 2. Wykonywanie pali ekranów akustycznych, montaż słupów, podwaliny i wypełnienia ekranów akustycznych;

BRANŻA SANITARNA

 • Wykonywanie kanalizacji sanitarnej 3KS (MOP Słodków);
 • Wykonywanie instalacji wodociągowej (budynki MOP Słodków, OUD Kraśnik);
 • Przebudowa instalacji wodociągowej W1 (DK19 cz. II);
 • Budowa instalacji wodociągowej (12W, 13W, 14W);
 • Budowa kanalizacji deszczowej 41KD: montaż wpustu deszczowego z osadnikiem, prefabrykatów ścieków skarpowych;

BRANŻA ENERGETYCZNA I TELETECHNICZNA

W zakresie branży energetycznej trwały roboty związane z:

 • zasilaniem obiektów i urządzeń:
  • budowa linii kablowej/przewód YKXS 4x70 mm2,
 • oświetleniem:
  • montaż opraw oświetleniowych drogowych LED (small, medium),
 • instalacją odgromową (budynki MOP Słodków),
 • montażem przewodów elektroenerg. w budynku warsztatowo-garażowym OUD Kraśnik,

W branży teletechnicznej trwały roboty związane z :

 • budową studni telekomunikacyjnych SKR2 z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym,
 • budową kanału tech. typu KTp2 i KTu2;

Prace projektowe/Roboty - Wrzesień - tydzień 139 (13.09.2021r. - 19.09.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • Nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • Warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej;
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Warstwę ścieralną z SMA 11 PMB 45/80-65;
  • Ściek drogowy trójkątnego przykrawędziowego;
  • Montaż siatki i słupków ogrodzenia pasa drogowego;
  • Montaż barier ochronnych;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • Podbudowę z AC22P 35/50;
 3. DK19 cz. I, DK19 cz. II, ul. Bukowa, łącznik R1-R2, DD1
  • Nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 4. Drogi dojazdowe DD12, DD14, DD15a, ZP15a
  • Warstwę wiążącą z AC16 W 50/70;
  • Warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 5. DK74 cz. I, DK74 cz. II
  • Wykopy gruntu z transportem urobku na nasyp;
  • Warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej;
  • Podbudowę KŁSM;
 6. Droga dojazdowa DD20
  • Warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
  • Warstwę ścieralną z AC 11 50/70;
 7. MOP Lewy
  • Podbudowę z KŁSM;
 8. Elementy ulic:
  • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 9. Roboty wykończeniowe
  • Humusowanie i obsianie trawą powierzchni płaskich;
  • Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
 10. Remont DK19
  • Nawierzchnię z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11 PMB 45/80-55;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WS-32 - warstwa ścieralna jezdni z SMA, montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych;
 • WD-36 - montaż barier ochronnych H2 z poręczą;

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

 1. MOP Słodków:
  • konstrukcje żelbetowe obiektu toalet wolnostojących,
  • posadzka na gruncie,
 2. OUD Kraśnik:
  • Wykończenie podłogi na gruncie;
  • Roboty tynkarskie, okładziny ścian;
 3. Wykonywanie pali ekranów akustycznych, montaż słupów, podwaliny i wypełnienia ekranów akustycznych;

BRANŻA SANITARNA I MELIORACYJNA

 • Umacnianie skarp zbiornika retencyjnego ZB23a, roboty ziemne - zbiornik ZB23 i ZB24.
 • Wykonywanie kanalizacji sanitarnej (MOP Słodków)
 • Wykonywanie instalacji wodociągowej (OUD Kraśnik)
 • Budowa kanalizacji deszczowej 41KD, w tym montaż:
  • betonowego wpustu deszczowego z osadnikiem,
  • betonowego elementu wylotu przykanalika DN200 wraz z umocnieniem.

BRANŻA ENERGETYCZNA I TELETECHNICZNA

W zakresie branży energetycznej trwały roboty związane z:

 • Zasilanie obiektów i urządzeń:
  • budowa linii kablowej/przewód YKXS 4x16 mm2, 4x35 mm2, 4x25 mm2, 4x150 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2,
 • oświetleniem:
  • montaż opraw oświetleniowych drogowych LED;

W branży teletechnicznej trwały roboty związane z :

 • budową studni telekomunikacyjnych SKR2 z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym,
 • budową kanału tech. typu KTp2 i KTu2;

Prace projektowe/Roboty - Wrzesień - tydzień 138 (06.09.2021r. - 12.09.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • Nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • Podbudowę z KŁSM (S19 w ok. km 34+000)
  • Warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
  • Warstwę ścieralną z SMA 11 PMB 45/80-65;
  • Montaż siatki i słupków ogrodzenia pasa drogowego;
  • Montaż barier ochronnych;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • Nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Podbudowę z AC22P 35/50;
 3. DK19 cz. I, DK19 cz. II, ul. Bukowa, łącznik R1-R2, DD1
  • Nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • Podbudowę z AC22 P 35/50;
  • Warstwę wiążącą z AC16 W PMB 25/55-60;
  • Warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 4. Drogi dojazdowe DD12, DD14, DD15a, ZP15a
  • Warstwę wiążącą z AC16 W 50/70;
  • Warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 5. DK74 cz. I, DK74 cz. II
  • Wykopy gruntu z transportem urobku na nasyp;
  • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
 6. Droga dojazdowa DD20
  • Warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
 7. Rondo R4
  • Podbudowę z AC22 P 35/50;
 8. Elementy ulic:
  • Montaż krawężników betonowych o wym. 20x30 cm i obrzeży na ławie betonowej;
  • Nawierzchnię z kostki betonowej;
  • Nawierzchnie z kostki kamiennej;
  • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 9. Roboty wykończeniowe
  • Humusowanie i obsianie trawą powierzchni płaskich;
  • Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
 10. Remont DK19
  • Nawierzchnię z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11 PMB 45/80-55;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WS-27: ściek skarpowy prefabrykowany;
 • WS-32 – naw. na kap. z żywic epoks.-poliur. gr. 5 mm;
 • WS-33 – warstwę ścieralną jezdni z SMA;
 • WD-35 – umocnienia wylotów drenażu zasypki kostką betonową;
 • WD-36 – nawierzchnie z żywic epoks.-poliur. kap chodnikowych;
 • MD-37 – ściek skarpowy trapezowy;

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

 1. MOP Słodków:
  • konstrukcje żelbetowe obiektu,
  • izolacje fundamentów,
  • posadzka na gruncie,
  • roboty murarskie, ściany zew.,
  • budowa kanalizacji sanitarnej.
 2. OUD Kraśnik:
  • Wykończenie podłogi na gruncie;
  • Roboty tynkarskie, okładziny ścian;
  • Wykonywanie instalacji wodociągowej;

BRANŻA SANITARNA:

 • Budowa zbiorników gazu wraz z gazociągiem średniego ciśnienia: 1ZB (OUDE), 2ZB, 3ZB (MOP Słodków);
 • Budowa kanalizacji deszczowej 41KD, w tym montaż:
  • kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD400 SN10,
  • kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD500 SN16,
  • studni betonowych DN1200,
  • betonowego wpustu deszczowego z osadnikiem,
  • betonowego elementu wylotu przykanalika DN200 wraz z umocnieniem.

Prace projektowe/Roboty - Sierpień/Wrzesień - tydzień 137 (30.08.2021r. - 05.09.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • Nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Podbudowę z AC22P 35/50
  • Warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
  • Montaż siatki i słupków ogrodzenia pasa drogowego;
  • Montaż barier ochronnych;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • Nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • Podbudowę z KŁSM;
 3. DK19 cz. I, DK19 cz. II, ul. Bukowa, łącznik R1-R2, DD1
  • Podbudowę z KŁSM;
 4. DG108372L, drogi dojazdowe: DD11, DD11a, DD13, DD31
  • Nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 5. DK74 cz. I, DK74 cz. II
  • Wykopy gruntu z transportem urobku na nasyp;
 6. Droga dojazdowa DD17
  • Nawierzchnię z AC16W 50/70;
  • Warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 7. MOP Słodków Zachód:
  • Warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 8. Elementy ulic:
  • Montaż krawężników betonowych i obrzeży na ławie betonowej;
  • Nawierzchnię z kostki kamiennej łupanej;
 9. Roboty wykończeniowe
  • Humusowanie i obsianie trawą powierzchni płaskich;
  • Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
 10. Remont DK19
  • Warstwa wyrównawcza AC16W PMB 25/55-60;
  • Nawierzchnię z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11 PMB 45/80-55;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WS-27 – montaż kotew ekranów akustycznych;
 • WD-31 – zabezp. materiałem impregnującym pow. betonowych (hydrofobizacja odporna na chlorki);
 • WS-32 – montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych;
 • WD-36 – umocnienie stożka nasypu kostką betonową

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

 1. MOP Słodków:
  • Roboty murarskie przy wykonywaniu ścian zew.;
  • Izolacja cienka ław fundamentowych;
  • Elementy konstrukcyjne obiektu (słupy, nadproża);
 2. OUD Kraśnik:
  • Wykończenie podłogi na gruncie;
  • Roboty tynkarskie, okładziny ścian;
  • Wykonywanie instalacji wodociągowej;

BRANŻA SANITARNA

 1. Budowa zbiorników gazu wraz z gazociągiem średniego ciśnienia: 1ZB (OUDE), 2ZB, 3ZB (MOP Słodków);
 2. Budowa kanalizacji deszczowej 41KD, w tym montaż:
  • kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD400 SN10,
  • studni betonowych DN1200,
  • betonowego wpustu deszczowego z osadnikiem,
  • betonowego elementu wylotu przykanalika DN200 wraz z umocnieniem.

BRANŻA ENERGETYCZNA

W zakresie branży energetycznej trwały roboty związane z:

 • zasilaniem obiektów i urządzeń:
  • budowa linii kablowej/przewód YKXS 4x10 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x150 mm2.
 • oświetleniem:
  • montaż opraw oświetleniowych drogowych LED;

Prace projektowe/Roboty - Sierpień - tydzień 136 (23.08.2021r. - 29.08.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Elementy ulic:
  • Montaż obrzeży na ławie betonowej;
  • Montaż krawężników kamiennych na płasko;
  • Nawierzchnię z kostki kamiennej łupanej;
 2. DK74 cz. I, DK74 cz. II
  • Wykopy gruntu z transportem urobku na nasyp;
 3. DK19 cz. I, DK19 cz. II, ul. Bukowa, łącznik R1-R2, DD1
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Montaż trójkątnego ścieku przykrawędziowego;
 4. Łącznica DK74-S19:
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Nawierzchnię z AC 16 W PMB 25/55-60;
 5. Droga S19:
  • Wykopy z transportem urobku na nasyp drogowy;
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
  • Montaż słupków ogrodzenia pasa drogowego;
  • Montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych;
 6. Roboty wykończeniowe
  • Humusowanie i obsianie trawą powierzchni płaskich;
  • Montaż barier ochronnych;
  • Montaż ogrodzenia z siatki stalowej;
 7. Remont DK19
  • Warstwa wyrównawcza AC16W PMB 25/55-60;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WS-27 – wykonanie hydrofobizacji pow. betonowych, naw. z kostki z bet.;
 • MS-29 – naw. z kostki bet.;
 • WD-31 – wykonanie hydrofobizacji pow. betonowych;
 • WS-33 – umocnienie skarpy nasypu przyczółka kostką betonową;
 • WD-36 – umocnienie stożka nasypu kostką betonową, wykonanie hydrofobizacji pow. betonowych;
 • MD-37 – wykonanie hydrofobizacji pow. betonowych;

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

 1. MOP Słodków:
  • Roboty murarskie przy wykonywaniu ścian fundamentowych (MOP Słodków Wschód);
  • Izolacja cienka ław fundamentowych (MOP Słodków Wschód);
 2. OUD Kraśnik:
  • Wykończenie podłogi na gruncie;
  • Roboty tynkarskie, okładziny ścian;

BRANŻA SANITARNA

 • Przebudowa wodociągu 8W (DD31 w ok. km 0+070);
 • Budowa kanalizacji deszczowej, kanał 31;

BRANŻA ENERGETYCZNA

W zakresie branży energetycznej trwały roboty związane z:

 • zasilaniem obiektów i urządzeń:
  • budowa linii kablowej/przewód YKXS 4x10 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x150 mm2.

Prace projektowe/Roboty - Sierpień - tydzień 135 (16.08.2021r. - 22.08.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • Wykopy z transportem urobku na nasyp drogowy;
  • Warstwę mrozoochronną;
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
  • Warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
  • Montaż słupków ogrodzenia pasa drogowego;
  • Montaż studni drenarskich w pasie dzielącym;
  • Montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • Warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • Podbudowę z KŁSM;
  • Wykonanie nawierzchni z AC 16 W PMB 25/55-60;
 3. DK19 cz. I, DK19 cz. II, ul. Bukowa, łącznik R1-R2, DD1
  • Warstwa mrozoochronna C1,5/2;
 4. Droga DG108372L, drogi dojazdowe DD11a, DD11, DD13, DD31
  • Mechaniczne usunięcie warstwy humusu,
  • Wykopy z transportem urobku na nasyp,
  • Warstwę mrozoochronną C1,5/2
  • Warstwę ścieralną z AC11 50/70, w-wa ścieralna.
 5. DD12, DD14, DD15a, ZP15a
  • Warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • Podbudowę z KŁSM;
 6. DK74 cz. I, DK74 cz. II
  • Wykopy z transportem urobku na nasyp;
 7. PG-2, DD36, DD29, DD35
  • Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z AC16W 50/70;
  • Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z AC11 50/70;
 8. Droga dojazdowa DD28
  • Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z AC16W 50/70;
  • Wykonanie warstwy ścieralne nawierzchni z AC11 50/70;
 9. Rondo R4
  • Podbudowę z KŁSM;
 10. Elementy ulic:
  • Umocnienia dna rowów płytami betonowymi;
  • Montaż obrzeży i krawężników betonowych na ławie betonowej;
  • Montaż obrzeży betonowych;
 11. Roboty wykończeniowe
  • Humusowanie i obsianie trawą powierzchni płaskich i skarp;
  • Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
 12. Remont DK19
  • Frezowanie istn. nawierzchni;
  • Warstwa wyrównawcza AC16W PMB 25/55-60;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WS-27 – montaż barier ochronnych, umocnienie skarp kostką betonową;
 • WS-28 – montaż barier ochronnych;
 • WD-31 – montaż balustrady schodów skarpowych;
 • WS-33 – montaż schodów skarpowych;
 • WD-36 – montaż barier ochronnych z poręczą, umocnienie skarp kostką betonową;
 • MD-37 – umocnienie skarp biowłókniną, montaż barier ochronnych;

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

 1. MOP Słodków:
  • Roboty murarskie przy wykonywaniu ścian przyziemia (MOP Słodków Zachód);
  • Zbrojenie i betonowanie fundamentów budynków toalet wolnostojących;
  • Izolacja cienka fundamentów (MOP Słodków Zachód);
 2. OUD Kraśnik:
  • Wykończenie podłogi na gruncie;
  • Roboty tynkarskie, okładziny ścian;

BRANŻA SANITARNA I MELIROACYJNA

 • Roboty ziemne przy zbiorniku ZB-23a, ZB-26;
 • Umacnianie dna geokratą, zbiornik retencyjny ZB-27;
 • Przebudowa wodociągu 8W (DD31 0+072);
 • Budowa wodociągu 12W, 13W, 14W (MOP Słodków Zachód);
 • Budowa kanalizacji sanitarnej 4KS (MOP Słodków Wschód);

BRANŻA ENERGETYCZNA

W zakresie branży energetycznej trwały roboty związane z:

 • zasilaniem obiektów i urządzeń:
  • ułożenie rur osłonowych 2xHDPE 125 / RHDPE 125, HDPE 110 / RHDPE 110, HDPE 160 / RHDPE 160;
  • montaż rury osłonowej karbowanej RHDPEk-s 110;
  • budowa linii kablowej/przewód YKXS 4x10 mm2, 4x16 mm2, 4x25 mm2 4x50 mm2, 4x70 mm2;

Prace projektowe/Roboty - Sierpień - tydzień 134 (09.08.2021r. - 15.08.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • Wykopy z transportem urobku na nasyp drogowy;
  • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
  • Warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej;
  • Podbudowa z AC22P 35/50
  • Warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
  • Odwodnienie korpusu drogowego - montaż studni drenarskich;
 2. DK19 cz. I, DK19 cz. II, ul. Bukowa, łącznik R1-R2, DD1
  • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
 3. DD12, DD14, DD15a, ZP15a
  • Podbudowę z KŁSM;
 4. DK74 cz. I, DK74 cz. II
  • Wykopy z transportem urobku na nasyp;
 5. Elementy ulic:
  • Montaż obrzeży i krawężników betonowych na ławie betonowej;
  • Montaż obrzeży betonowych;
  • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi;
  • Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego, opływowego;
 6. Roboty wykończeniowe
  • Humusowanie i obsianie trawą powierzchni płaskich i skarp;
  • Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
  • Montaż barier ochronnych;
 7. Remont DK19
  • Frezowanie istn. nawierzchni;
  • Odtworzenie oznakowania poziomego;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-31 – montaż balustrady schodów skarpowych, montaż barier ochronnych;
 • WS-32 – montaż uchwytów do drabin, naw. kap chodnikowych z żywic epoks.-poliur. montaż barier ochronnych, wyk. umocnienia stożka nasypu biowłókniną
 • WS-33 – montaż uchwytów do drabin, montaż barier ochronnych;
 • WD-36 – betonowanie kap chodnikowych na dł. skrzydeł, betonowanie gzymsów murów oporowych, wyk. warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego, drenaż podłużny z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą, montaż korytek ściekowych, montaż znaków wysokościowych;
 • MD-37 – nawierzchnia kap chodnikowych z żywic epoks., montaż barier ochronnych, umocnienie stożka nasypu biowłókniną, montaż schodów skarpowych, montaż znaków wysokościowych;
 • P-24 – montaż schodów skarpowych.

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

 1. MOP Słodków:
  • Roboty ziemne (wykopy fundamentowe);
  • Zbrojenie fundamentów budynków toalet wolnostojących;
  • Beton podkładowy pod ławy fundamentowe.
 2. OUD Kraśnik:
  • Roboty tynkarskie, okładziny ścian;

BRANŻA SANITARNA

Budowa kanalizacji deszczowej, w tym:

 • montaż przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN10;
 • montaż wpustów z osadnikiem;
 • montaż prefabrykowanych elementów betonowych wylotu przykanalika DN200;

BRANŻA ENERGETYCZNA

W zakresie branży energetycznej trwały roboty związane z:

 • zasilaniem obiektów i urządzeń:
  • ułożenie rur osłonowych 2xHDPE 125 / RHDPE 125;
  • budowa linii kablowej/przewód YKXS 4x35 mm2;
  • montaż szafek kablowych ZK-1P, ZK-3, ZK-3+1P, ZK-6+2P;
 • oświetleniem:
  • montaż opraw oświetleniowych LED

Prace projektowe/Roboty - Sierpień - tydzień 133 (02.08.2021r. - 08.08.2021 r.)

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • wykopy z transportem urobku na nasyp drogowy;
  • podbudowę z KŁSM;
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
  • montaż studni drenarskich – odwodnienie korpusu drogowego;
  • montaż barier ochronnych;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • podbudowę z KŁSM;
 3. Drogi dojazdowe DD06, DD09, ul. Janowska:
  • warstwa wiążąca z AC16W 50/70;
  • warstwa ścieralna z AC11 50/70;
 4. Droga dojazdowa DD28:
  1. podbudowę z KŁSM;
 5. Rondo R4 (łącznik DK74-S19):
  • nasypy drogowego z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
 6. Roboty wykończeniowe:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw na skarpach i terenach płaskich;
  • umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
  • umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 7. Elementy ulic:
  • nawierzchnię z betonowej kostki brukowej;
  • montaż obrzeży betonowych;
 8. Remont DK19:
  • odtworzenie oznakowania poziomego;
  • nawierzchnie z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11 PMB 45/80-55;
  • budowa włączeń istn. DK19 do S19;

Obiekt:

 • WD-26 - montaż barier ochronnych;
 • WS-28 - montaż barier ochronnych;
 • MS-29 - umocnienia stożków przyczółka;
 • WD-31 - montaż barier ochronnych, balustrad gzymsów murów oporowych, schodów skarpowych;
 • WS-32 - montaż uchwytów do drabin, barier ochronnych, umocnienie stożków przczyółka;
 • WS-33 - zbrojenie i betonowanie podwaliny stożków, montaż uchwytów do drabin, barier ochronnych z poręczą;
 • WD-36 - betonowanie kap chodnikowych na długości skrzydeł i gzymsów murów oporowych;
 • MD-37 - nawierzchnię na kap. chodnikowych z żywic epoks.-poliur., montaż barier ochronnych;
 • P-24 - montaż schodów skarpowych;

BRANŻA SANITARNA

 • Budowa kanalizacji deszczowej, w tym montaż:
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN10;
  • wpustów deszczowych z osadnikiem;
  • betonowych wyloty przykanalika DN200 wraz z umocnieniem;

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej trwały roboty związane z:

 • zasilaniem obiektów i urządzeń:
  • budowa linii elektroenergetycznej YKXS 4x35 mm2;
  • ułożenie rur osłonowych 2xHDPE 125 / RHDPE 125;
  • montaż szafek kablowych: ZK-1P, ZK-3, ZK-3+1P, ZK-6+2P;
 • oświetleniem drogowym:
  • montaż opraw oświetleniowych LED (large)
 • budową kanału technologicznego typu KTu2, studni telekomunikacyjnych SKR2.

Prace projektowe/Roboty - Lipiec/Sierpień - tydzień 132 (26.07.2021r. - 01.08.2021 r.)

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym S19 w ok. km 40+400;
  • podbudowę z KŁSM;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
  • montaż barier ochronnych;
  • montaż studni drenarskich;
  • montaż podwaliny i wypełnienia ekaranów akust.;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • podbudowęz KŁSM;
 3. Drogi dojazdowe: DD06, DD09, ul. Janowska:
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 4. Drogi dojazdowe: DD29, DD35, DD36:
  • podbudowę z KŁSM;
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 5. Droga dojazdowa DD28:
  • podbudowę z KŁSM;
 6. Rondo R4 (łącznik DK74 - S19)
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
 7. Roboty wykończeniowe:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw na skarpach i terenach płaskich;
  • umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
 8. Elementy ulic:
  • montaż krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem;
  • nawierzchnię z betonowej kostki brukowej;
  • umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 9. Remont DK19:
  • nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55
  • odtworzenie oznakowania poziomego;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 - wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego MA-11, probne obciążenie obiektu, montaż znaków wysokościowych;
 • WS-27 – nawierzchnia z żywic epoks.-poliur. kap chodnikowych, montaż barier ochronnych, montaż znaków wysokościowych;
 • WS-28 – warstwa wiążąca jezdni z asfaltu twardolanego, montaż barier ochronnych, nawierzchnia z żywic epoks.-poliur. kap chodnikowych, umocnienia stożków przyczółków betonową kostką brukową, montaż znaków wysokościowych;
 • MS-29 – montaż znaków wysokościowych;
 • WD-30 – wykonanie przeciwspaków z asfaltu lanego MA-11, próbne obciążenie obiektu, montaż znakó wysokościowych;
 • WD-31 –montaż barier ohcronnych, znaków wysokościowych;
 • WS-32 –betonowanie kap chodnikowych na długości skrzydeł przyczółka, montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych, warstwa wiążąca jezdni z asfaltu twardolengo, montaż barier ochronnych, schodów skarpowych, znaków wysokościowych;
 • WS-33 - montaż barier ochronnych, schodów skarpowych, znaków wysokościowych;
 • WD-35 - montaż znaków wysokościowych;
 • WD-36 – montaż prefabrykowanych desek gzymsowych i krawężników kap chodnikowych na długości skrzydeł, montaż schodów skarpowych;
 • MD-37 – montaż barier ochronnych;

BRANŻA SANITARNA

 • Roboty ziemne przy zbiorniku ZB-23, ZB-27
 • Budowa kanalizacji deszczowej, w tym montaż:
  • kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD400 SN16;
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN10 S16;
  • studni betonowych DN1200,
  • wpustów deszczowych z osadnikiem,
  • betonowych wyloty przykanalika DN400 wraz z umocnieniem.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej trwały roboty związane z:

 • zasilaniem obiektów i urządzeń:
  • ułożenie rur osłonowych 2xHDPE 125 / RHDPE 125, HDPE 110 / RHDPE 110;
  • ułożenie karbowanej rury osłonowej RHDPEk-s 110;
  • budową lini elektroenergetycznej YKXS 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x150 mm2;
 • oświetleniem drogowym:
  • montaż opraw oświetleniowych LED (small, medium, large);
 • budową kanału technologicznego typu KTu2, studni telekomunikacyjnych SKR2.

Prace projektowe/Roboty - Lipiec - tydzień 131 (19.07.2021r. - 25.07.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z KŁSM;
  • warstwę wiążącą z AC16W 25/55-60;
  • montaż studni drenarskich;
  • ściek drogowy trójkątny, przykrawędziowy;
  • głowice pali fundamentowych ekranów akustycznych;
  • montaż podwalin i panelów ekranów akustycznych;
  • montaż barier ochronnych;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 3. DK19 cz. I, DK19 cz. II, łącznik S19 z DK19 (w. Kraśnik Płn.), ul. Bukowa, DD1:
  • Warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 4. Drogi dojazdowe: DD4, DD5a, DD7, ul. Kolejowa, ul. Kalinowa:
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 5. DG108372L, drogi dojazdowe: DD11a, DD11, DD13, DD31:
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 6. Drogi dojazdowe: DD12, DD14, DD15a, ZP15a:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 7. DK74 cz. I, DK74 cz. II:
  • warstwę ścieralną z AC11S PMB 45/80-55;
 8. Drogi dojazdowe: DD24, DD25, DD26, DD27:
  • warstwę podbudowy z KŁSM;
 9. Drogi dojazdowe: DD29, DD35, DD36:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • warstwę podbudowy z KŁSM;
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
 10. Droga dojazdowa DD28:
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 11. Jezdnie manewrowe OUD:
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 12. Rondo R3 (OUD Kraśnik):
  • nawierzchnię z SMA11 S PMB 45/80-65 (warstwa ścieralna);
 13. Roboty wykończeniowe:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw na skarpach i terenach płaskich;
  • umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
  • umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 14. Elementy ulic:
  • nawierzchnię z betonowej kostki brukowej;
  • montaż obrzeży betonowych;
 15. Remont DK19:
  • warstwa wyrównawcza AC16W PMB 25/55-60;
  • pobocza z kruszywa 0/31,5 mm – mieszanka z destruktem;
  • odtworzenie oznakowania poziomego;
  • nawierzchnię z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11 PMB 45/80-55;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WS-27 – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych (oś B), montaż balustrady schodów skarpowych, montaż kotew ekranów akustycznych;
 • WS-28 – montaż balustrady schodów skarpowych;
 • MS-29 – montaż balustrady schodów skarpowych;
 • WD-30 – montaż balustrady schodów skarpowych, warstwa ścieralna nawierzchni, wyk. hydrofobizacji pow. podpór;
 • WD-31 – umocnienie skarp stożków nasypu betonowymi elementami drobnowymiarowymi;
 • WS-32 – beton podkładowy pod kapy chodnikowe (na dł. skrzydeł przyczółka), zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężników, montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych, warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego;
 • WD-36 – beton podkładowy pod płytę przejściową, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej, montaż desek gzymsowych kap chodnikowych;
 • MD-37 – warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego;
 • P-24 – montaż balustrad wlot/wylot;

BRANŻA SANITARNA

 • Roboty ziemne przy zbiorniku ZB-23a, ZB-23, ZB-27
 • Budowa kanalizacji deszczowej, w tym montaż:
  • kanału z rur strukturalnych PP-B DN/ID800 SN10;
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN10 S16;
  • studni betonowych DN1500, DN1200,
  • wpustów deszczowych z osadnikiem,
  • betonowych wyloty przykanalika DN200 wraz z umocnieniem.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej trwały roboty związane z:

 • zasilaniem obiektów i urządzeń:
  • budowa linii kablowej YKXS 4x10 mm2, 4x25 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x150 mm2;
  • montaż szafek kablowych ZK-1 i ZK-3;
 • oświetleniem drogowym:
  • montaż opraw oświetleniowych LED (small, medium, large);
 • budową kanału technologicznego typu KTu2, studni telekomunikacyjnych SKR2.

Prace projektowe/Roboty - Lipiec - tydzień 130 (12.07.2021r. - 18.07.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z KŁSM;
  • warstwę wiążącą z AC16W 25/55-60;
  • drenaż drogowy typu francuskiego w pasie dzielącym;
  • głowice pali fundamentowych ekranów akustycznych;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • podbudowę z KŁSM;
  • montaż trójkątnego ścieku przykrawężnikowego;
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
  • warstwę mrozoochronną C1,5.2;
 3. DK19 cz. I, DK19 cz. II, łącznik S19 z DK19 (w. Kraśnik Płn.), droga dojazdowa DD1, rondo :
  • nawierzchnię z AC11S PMB 45/80-55 (warstwa ścieralna);
 4. DG108372L, drogi dojazdowe: DD11a, DD11, DD13, DD31:
  • nawierzchnię z AC16W 50/70;
 5. Jezdnie manewrowe MOP Słodków Wschód:
  • warstwę podbudowy z KŁSM;
  • warstwę wiążącą AC16W PMB 25/55-60;
 6. Jezdnie manewrowe OUD:
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 7. Rondo R2 (w. Kraśnik Płn.):
  • Nawierzchnię z SMA11 S PMB 45/80-65 (warstwa ścieralna);
 8. Roboty wykończeniowe:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw na skarpach i terenach płaskich;
  • umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
  • umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi;
  • nawierzchnię z kostki kamiennej łupanej na podsypce cementowo-piaskowej;
 9. Elementy ulic:
  • nawierzchnię z betonowej kostki brukowej;
  • umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 10. Remont DK19:
  • frezowanie istn. nawierzchni;
  • warstwa wyrównawcza AC16W PMB 25/55-60;
  • pobocza z kruszywa 0/31,5 mm;
  • odtworzenie oznakowania pionowego;
  • montaż krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem;
  • nawierzchnie z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11 PMB 45/80-55;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 – montaż balustrady gzymsów murów oporowych;
 • WS-27 – drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą (odwodnienie płyty pomostowej), montaż barier ochronnych, balustrad schodów skarpowych;
 • WS-28 – betonowanie kap chodnikowych wraz z montażem krawężników (oś B), montaż balustrady schodów skarpowych, wykonanie hydrofobizacji;
 • MS-29 – montaż balustrady schodów skarpowych;
 • WD-30 – montaż balustrady schodów skarpowych;
 • WD-31 – naw. na kap. z żywicy epoks.-poliur., umocnienia stożków nasypu drobnowymiarowymi elementami betonowymi;
 • WS-32 – montaż desek gzymsowych kap chodnikowych, profilowanie terenu pod obiektem;
 • WS-33 – naw. na kap. z żywicy epoks.-poliur.;
 • WD-34 – wykonanie hydrofobizacji;
 • WD-36 – zasypka przyczółka i murów oporowych z gruntu zbrojonego, drenaż zasypki, montaż prefabrykatów ścian oporowych, izolacja cienka pow. przyczółka, izolacja z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego;
 • MD-37 – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, izolacja z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego, montaż barier ochronnych;

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

 • montaż konstrukcji magazynu soli (OUD Kraśnik);

BRANŻA SANITARNA

 • Roboty ziemne przy zbiorniku ZB-23a,
 • Budowa kanalizacji deszczowej, w tym montaż:
  • kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD630 SN16, PP-B DN/OD315 SN16
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16;
  • studni betonowych DN1500, DN1200,
  • wpustów deszczowych z osadnikiem,
  • betonowych wyloty przykanalika DN200 wraz z umocnieniem.

BRANŻA ENERGETYCZNA I TELETECHNICZNA

W zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej trwały roboty związane z:

 • zasilaniem obiektów i urządzeń: budową linii elektroenergetycznej YAKXS 4x150 mm2,
 • oświetleniem drogowym:
  • budową linii elektroenergetycznej YAKXS 4x10 mm2,
  • montażem: rur osłonowych RHDPEk-s 110 oraz 2xHDPE 110 / RHDPE 110,
  • montażem słupów oświetleniowych.
 • budową kanału technologicznego typu KTu2, studni telekomunikacyjnych SKR2.

Prace projektowe/Roboty - Lipiec - tydzień 130 (05.07.2021r. - 11.07.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z KŁSM;
  • podbudowę z AC22P 35/50 w ok. km 39+150;
  • drenaż drogowy typu francuskiego w pasie dzielącym w ok. km 32+000;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) w ok. km 0+800;
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 3. DK19 cz. I, DK19 cz. II, łącznik S19 z DK19 (w. Kraśnik Płn.), droga dojazdowa DD1:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • warstwy podbudowy z KŁSM;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC11 50/70;
  • ściek drogowy trójkątny przykrawędziowy;
 4. DG108372L, drogi dojazdowe: DD11a, DD11, DD13, DD31:
  • warstwy podbudowy z KŁSM;
 5. DK74 cz. I i DK74 cz. II:
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 6. Jezdnie manewrowe MOP Słodków Wschód:
  • warstwę podbudowy z KŁSM;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą AC16W PMB 25/55-60;
 7. Jezdnie manewrowe MOP Słodków Zachód:
  • warstwę podbudowy z KŁSM;
 8. Jezdnie manewrowe OUD:
  • podbudowę z AC22P 35/50
 9. Roboty wykończeniowe:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw na skarpach i terenach płaskich;
  • umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
  • umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi;
  • nawierzchnię z kostki kamiennej łupanej na podsypce cementowo-piaskowej;
 10. Remont DK19:
  • frezowanie istn. nawierzchni;
  • frezowanie istn. nawierzchni na włączeniach;
  • nawierzchnie z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11 PMB 45/80-55;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 – montaż balustrady gzymsów murów oporowych;
 • WS-27 – zbrojenie i betonowanie podwaliny stożków (oś B);
 • WS-28 – zbrojenie i betonowanie podwaliny stożków (oś A);
 • MS-29 – montaż kotew ekranów akustycznych, montaż balustrady w pasie rozdziału;
 • WD-30 – budowa ścieków skarpowych przykrawężnikowych;
 • WD-31 – montaż balustrady w pasie rozdziału, umocnienie stożków nasypu drobnowymiarowymi elementami betonowymi;
 • WS-32 – wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego;
 • WS-33 – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na długości skrzydeł (oś G), montaż balustrady w pasie rozdziału;
 • WD-36 – zasypka przyczółka i murów oporowych z gruntu zbrojonego, montaż prefabrykatów ścian oporowych, beton podkładowy pod płytę przejściową, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej;
 • MD-37 – zasypka przyczółka i stożki nasypowe (oś A), drenaż zasypki (oś A), zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej (etap I);

BRANŻA SANITARNA

 • Budowa wodociągu: 12W, 13W, 14W (MOP Słodków Wschód);
 • Budowa wodociągu: 15W, 16W, 17W (MOP Słodków Zachód);
 • Roboty ziemne przy wykonywaniu zbiornika ZB-25;
 • Budowa kanalizacji deszczowej, w tym montaż:
  • kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN10,
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16 SN10,
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD160 SN16 SN10 (odwodnienie z rynnien),
  • korytek z polimero-betonu, z rusztem,
  • wpustów deszczowych, betonowych z osadnikiem,
  • studni betonowej DN1200.

BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

W zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej trwały roboty związane z:

 • zasilaniem obiektów i urządzeń: budową linii elektroenergetycznej YAKXS 4x16 mm2, YKXS 4x120 mm2, YKXS 4x50 mm2,
 • oświetleniem drogowym:
  • budową linii elektroenergetycznej YAKXS 4x10 mm2,
  • montażem: rur osłonowych RHDPEk-s 110 oraz 2xHDPE 110 / RHDPE 110,
  • montażem słupów oświetleniowych.
 • budową kanału technologicznego typu KTu2, studni telekomunikacyjnych SKR2.

Prace projektowe/Roboty - Czerwiec/Lipiec - tydzień 129 (28.06.2021r. - 04.07.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z KŁSM;
  • podbudowę z AC22P 35/50 w ok. km 39+200;
  • drenaż drogowy typu francuskiego w pasie dzielącym;
  • ściek trójkątny, drogowy przykrawężnikowy;
  • montaż barier ochronnych w ok. km 32+200;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 3. Drogi dojazdowe: DD3, DD8:
  • warstwę podbudowy z KŁSM;
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
 4. Drogi dojazdowe: DD4, DD5a, DD7, ul. Kalinowa, ul. Kolejowa:
  • Warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
 5. Drogi dojazdowe: DD6, DD9, ul. Janowska:
  • warstwę podbudowy z KŁSM;
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 6. DG108372L, drogi dojazdowe: DD11a, DD11, DD13, DD31:
  • warstwę podbudowy z KŁSM;
 7. DK74 cz. I i DK74 cz. II:
  • warstwy podbudowy z KŁSM;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 8. Drogi dojazdowe: DD21, DD32, DD34, przejazd gospodarczy PG-1:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • warstwę podbudowy z KŁSM;
 9. Drogi dojazdowe: DD24, DD25, DD26, DD27:
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70
 10. Jezdnie manewrowe MOP Słodków Wschód:
  • warstwa mrozoochronna C1,5/2;
  • warstwy podbudowy z KŁSM;
 11. Jezdnie manewrowe OUD:
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70’
 12. Roboty wykończeniowe:
  • umacnianie poboczy kruszywem;
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp nasypów drogowych;
  • montaż krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem;
  • nawierzchnię z betonowej kostki brukowej;
  • umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi;
  • nawierzchnię z kostki kamiennej łupanej na podsypce cementowo-piaskowej;
 13. Remont DK19:
  • frezowanie istn. nawierzchni na włączeniach;
  • nawierzchnię z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11 PMB 45/80-55;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 – montaż balustrady schodów skarpowych;
 • WS-27 – warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego MA-11, montaż schodów skarpowych;
 • WS-28 – montaż balustrady w pasie rozdziału, schodów skarpowych;
 • MS-29 – montaż kotew ekranów akustycznych;
 • WD-30 – umacnianie skarp geokratą wypełnioną kruszywem;
 • WD-31 – betonowanie kap chodnikowych na długości skrzydeł, budowa ścieku skarpowego, drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą (płyta ustroju nośnego);
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych;
 • WS-33 – drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą (płyta ustroju nośnego);
 • WD-34 – montaż znaków wysokościowych w sąsiedztwie obiektu;
 • WD-35 – montaż balustrady schodów skarpowych;
 • WD-36 – zasypka przyczółka i murów oporowych z gruntu zbrojonego, montaż prefabrykatów ścian oporowych, betonowanie fundamentów murów oporowych, drenaż zasypki, izolacja cienka wykonywana na zimno (powierzchnie przyczółka);
 • P-23 – montaż balustrady gzymsu wlotu/wylotu obiektu;

BRANŻA SANITARNA

 • Budowa zbiorników gazu wraz z gazociągiem średniego ciśnienia: 1ZB (OUD), 2ZB (MOP Słodków Wschód), 3ZB (MOP Słodków Zachód);
 • Budowa wodociągu: 15W, 16W, 17W (MOP Słodków Zachód);
 • Budowa kanalizacji deszczowej, w tym montaż:
  • korytek z polimero-betonu, z rusztem.

BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

W zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej trwały roboty związane z:

 • oświetleniem drogowym:
  • budową linii elektroenergetycznej YAKXS 4x10 mm2,
  • montażem: rur osłonowych RHDPEk-s 110 oraz 2xHDPE 110 / RHDPE 110,
  • montażem słupów oświetleniowych.
 • budową kanału technologicznego typu KTu2, studni telekomunikacyjnych SKR2.

Prace projektowe/Roboty - Czerwiec - tydzień 128 (21.06.2021r. - 27.06.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • wykopy z transportem urobku na nasp;
  • nasypy drogowe z gruntu uzsykanego z wykopu;
  • warstwę podbudowy z KŁSM;
  • podbudowę z AC22P 35/50
  • przykrawędziowy ściek trójkątny;
  • humousowanie skarp nasypów drogowych;
  • umacnianie poboczy kruszywem;
  • montaż barier ochronnych;
  • montaż krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem;
  • umacnianie dna rowów i skarp płytami betonowymi;
  • drenaż drogowy typu francuskiego;
 2. Jezdnie manewrowe OUD:
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 3. Jezdnie manewrowe MOP Słodków Wschód:
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 4. Drogi dojazdowe: DD29, DD35, DD36, przejazd gospodarczy PG-2:
  1. warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 5. Drogi dojazdowe: DD21, DD32, DD34, przejazd gospodarczy PG-1:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 6. DK74 cz. I i DK74 cz. II:
  • warstwy podbudowy z KŁSM;
 7. DG108372L, drogi dojazdowe: DD11a, DD11, DD13, DD31:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • podbudowę z KŁSM;
 8. Droga dojazdowa DD28:
  • wykopy z transportem urobku pod nasyp;
 9. Droga dojazdowa DD30:
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 10. Łącznica DK74-S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 11. Remont DK19:
  • frezowanie istn. nawierzchni na włączeniach;
  • nawierzchnię z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA11 PMB 45/80-55;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 – montaż barier ochronnych;
 • WS-27 – izolacja płyty ustroju nośnego z papy termozgrzewalnej;
 • WS-28 – betonowanie płyt przejściowych, izolacja z papy termozgrzewalnej, wykonywano umocnienia stożków nasypu elementami drobnowymiarowymi;
 • MS-29 – montaż barier ochronnych;
 • WD-30 – hydrofobizacja podpór obiektu, umocnienia stożków nasypu elementami drobnowymiarowymi;
 • WD-31 – warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego;
 • WS-32 – stożki nasypowe, montaż schodów skarpowych, beton podkładowy pod płyty przejściowej, zbrojenie płyt przejściowych;
 • WS-33 – warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego MA-11, naw. na kapach chodnikowych z żywic epoks.-poliur., montaż barier ochronnych;
 • WD-34 – hydrofobizacja podpór obiektu;
 • WD-36 – zasypka przyczółka i murów oporowych z gruntu zbrojonego, montaż prefabrykatów ścian oporowych;

BRANŻA SANITARNA

 • Budowa zbiorników gazu wraz z gazociągiem średniego ciśnienia: 1ZB (OUD), 2ZB (MOP Słodków Wschód), 3ZB (MOP Słodków Zachód);
 • Budowa wodociągu: 12W, 13W, 14W (MOP Słodków Wschód);
 • Budowa kanalizacji deszczowej, w tym montaż:
  • kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN16,
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16,
  • studni betonowych DN1500, DN1200, DN1000,
  • betonowych wpustów deszczowych z osadniekiem

BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

W zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej trwały roboty związane z:

 • oświetleniem drogowym:
  • budową linii kablowej YAKXS 4x16 mm2
  • montażem: rur osłonowych RHDPEk-s 110 oraz 2xHDPE 110 / RHDPE 110,
  • montażem słupów oświetleniowych.
 • budową kanału technologicznego typu KTu2, studni telekomunikacyjnych SKR2.

Prace projektowe/Roboty - Czerwiec - tydzień 127 (14.06.2021r. - 20.06.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z KŁSM;
  • ściek drogowy przykrawężnikowy;
  • materac geosyntetyczny w ok. km 33+850;
  • montaż barier ochronnych;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z KŁSM;
 3. DD4, ul. Kalinowa, ul. Kolejowa, DD5a, DD7:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
 4. DD6, DD9, ul. Janowska:
  • podbudowę z KŁSM;
 5. DG108372L, DD11a, DD11, DD13,DD31:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
 6. DK74 cz. I, DK74 cz. II:
  • wykopy z transportem urobku na nasyp;
  • warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej;
  • podbudowę z KŁSM;
 7. PG-2, DD36, DD29, DD35:
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 8. DD30:
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 9. MOP Słodków Wschód:
  • warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej;
  • podbudowę z KŁSM;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 10. Jezdnie manewrowe OUD:
  • podbudowę z AC22P 35/50;
 11. Roboty wykończeniowe:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw na skarpach i terenach płaskich;
  • umocnienie poboczy kruszywem;
  • umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi;
  • montaż krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem;
  • montaż obrzeży betonowych na ławie betonowej;
  • nawierzchnię z kostki brukowej;
  • nawierzchnię z kostki kamiennej łupanej;
 12. Remont DK19:
  • frezowanie ist. nawierzchni;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 – ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych, drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą;
 • WS-27 – zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych (oś B)
 • WS-28 – zasypka przyczółka i stożki nasypowe (oś B), beton podkładowy pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt przejściowych;
 • MS-29 – montaż klamr do drabin, naw. na kapach chodnikowych z żywic epoks.-poliur., drenaż z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą;
 • WD-31 – zbrojenie i betonowanie podwalin stożków;
 • WS-32 – zasypka przyczółka i stożki nasypu, drenaż zasypki przyczółka;
 • WS-33 – beton podkładowy pod płyty przejściowe, warstwa wiążąca MA-11 z asfaltu twardolanego (JL);
 • WD-35 – montaż barier ochronnych z poręczą;
 • WD-36 – zasypka przyczółka i murów oporowych z gruntu zbrojonego, montaż prefabrykatów ścian oporowych;
 • MD-37 – naw. na kapach chodnikowych z żywic epoks.-poliur.;

BRANŻA SANITARNA

 • Budowa zbiorniku gazu wraz z gazociągiem średniego ciśnienie: 2ZB – MOP Słodków kat. II;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej 3KS na obszarze MOP Słodków;
 • Roboty ziemne przy wykonywaniu zbiornika ZB-23a (OUD Kraśnik),
 • Budowa kanalizacji deszczowej (kanał 30), w tym montaż:
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16,
  • studni betonowych DN1200,
  • studni DN1200 z zastawką na kanale DN315,
  • wpustów deszczowych, betonowych z osadnikiem,
  • prefabrykowanych betonowych elementów wylotu kanału DN200 wraz z umocnieniem.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty związane z:

 • budową linii elektroenergetycznej YAKXS 4x16 mm2,
 • montażem i posadowieniem słupów oświetleniowych (o wysokości 9 m i 11 m z wysięgnikiem 1-ramiennym).

Prace projektowe/Roboty - Czerwiec - tydzień 126 (07.06.2021r. - 13.06.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z KŁSM;
  • warstwa wiążąca AC16W PMB 25/55-60;
  • drenaż drogowy typu francuskiego, pas dzielący S19;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu (przy obiekcie WD-31);
 3. DK74 cz. I i DK74 cz. II:
  • wykopy z transportem urobku na nasyp;
  • warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej;
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem;
 4. Drogi dojazdowe: DD16, ZP15b, ZP15c:
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70
 5. Drogi dojazdowe: DD12, DD14, DD15a, ZP15a:
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 6. Droga dojazdowa DD18:
  • Warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 7. Drogi dojazdowe: DD21, DD32, PG1, DD34:
  • nasyp drogowy z gruntu uzyskanego z wykopu;
 8. Drogi dojazdowe: DD25, DD26, DD24, DD27
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
 9. Droga dojazdowa DD28:
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 10. Droga dojazdowa DD30:
  • warstwę mrozoochronna C1,5/2;
  • podbudowę z KŁSM;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
 11. MOP Słodków Wschód:
  • podbudowę z KŁSM;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
 12. Jezdnie manewrowe OUD:
  • podbudowę z KŁSM;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
 13. Roboty wykończeniowe:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw na skarpach i terenach płaskich;
  • umocnienie poboczy kruszywem;
  • umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi;
  • montaż krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem;
  • montaż obrzeży betonowych na ławie betonowej;
  • nawierzchnię z kostki brukowej;
  • nawierzchnię z kostki kamiennej łupanej;
 14. Remont DK19:
  • frezowanie ist. nawierzchni na włączeniach;
  • frezowanie ist. nawierzchni na zatokach;
  • nawierzchnię z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 – montaż balustrady na długości skrzydeł przyczółków;
 • WS-27 – stożki nasypu, beton podkładowy pod kapy chodnikowe (oś A), nawierzchnię z żywic epoks.-poliur. na kapach chodnikowych;
 • WS-28 – zasypka przyczółka i stożki nasypowe (oś B), zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych (oś A), umocnienia stożków przyczółka betonowymi elementami drobnowymiarowym;
 • MS-29 – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych (oś C) na długości skrzydeł przyczółków, montaż barier ochronnych H2 z poręczą;
 • WD-30 – umocnienie stożków przyczółka (oś A), montaż schodów skarpowych dla obsługi;
 • WD-31 – zbrojenie i  betonowanie gzymsów murów oporowych;
 • WS-32 – zasypka przyczółka i stożki nasypu, drenaż zasypki przyczółka, nawierzchnia z żywic epoks.-poliur. kap chodnikowych;
 • WS-33 – stożki nasypu, montaż desek gzymsowych, izolacja z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego;
 • WD-34 – montaż uchwytu do drabin;
 • WD-35 – nawierzchnia z żywic epoks. poliur. kap chodnikowych;
 • WD-36 – nawierzchnia z żywic epoks. poliur. kap chodnikowych;
 • MD-37 – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych;
 • P-23 – montaż schodów skarpowych dla obsługi;

BRANŻA SANITARNA

 • Budowa zbiorników gazu wraz z gazociągiem średniego ciśnienie: wykop pod zbiornik gazu 1ZB – OUD, 3ZB – MOP Słodków kat. III, 2ZB – MOP Słodków kat. II;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej 4KS na obszarze MOP Słodków;
 • Budowa kanalizacji deszczowej tj. kanał 30, w tym montaż:
  • kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN16, PP-B DN/OD315 SN10,
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16, PP-B DN/OD200 SN10,
  • studni betonowych DN1200 oraz DN1000,
  • wpustów deszczowych, betonowych z osadnikiem,
  • prefabrykowanych betonowych elementów wylotu kanału DN315 wraz z umocnieniem,
  • wlotu do zbiornika DN800.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty związane z:

 • budową linii kablowej YAKXS 4x16 mm2,
 • montażem i posadowieniem słupów oświetleniowych,
 • budową przewodu YKY 4x2,5 mm (do podłączenia oprawy oświetl. w kl. II ze złączem IZK).

Prace projektowe/Roboty - Maj/Czerwiec - tydzień 125 (31.05.2021r. - 06.06.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu tj. w ok. km 36+500
  • podbudowę z KŁSM tj. w ok. km 39+150;
  • warstwa wiążąca AC16W PMB 25/55-60 w ok. km 38+300;
  • drenaż drogowy typu francuskiego, pas dzielący S19;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu (przy obiekcie WD-31);
 3. DK74 cz. I i DK74 cz. II:
  • wykopy z transportem urobku na nasyp;
 4. Drogi dojazdowe: DD16, ZP15b, ZP15c:
  • podbudowę z KŁSM;
 5. Drogi dojazdowe: DD12, DD14, DD15a, ZP15a:
  • podbudowę z KŁSM;
 6. Droga dojazdowa DD20:
  • nasyp drogowy z gruntu uzyskanego z wykopu;
 7. Drogi dojazdowe: DD21, DD32, PG1, DD34:
  • nasyp drogowy z gruntu uzyskanego z wykopu;
 8. Drogi dojazdowe: DD11a, DD11, DD13, DD31 oraz DG108372L
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
 9. Droga dojazdowa DD28:
  • podbudowę z KŁSM;
 10. Droga dojazdowa DD30:
  • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
  • warstwę mrozoochronna C1,5/2;
  • podbudowę z KŁSM;
 11. MOP Słodków Wschód:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • podbudowę z KŁSM;
 12. Jezdnie manewrowe OUD:
  • podbudowę z KŁSM;
 13. Roboty wykończeniowe:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw na skarpach i terenach płaskich;
  • umocnienie poboczy kruszywem;
  • umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 14. Remont DK19:
  • frezowanie istn. nawierzchni;
  • warstwę wyrównawczą AC16W PMB 25/55-60;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 – nawierzchnia kap chodnikowych z żywic epoks.-poliur., umocnienie stożków nasypów drobnowymiarowymi elementami betonowymi, umocnienie wylotów drenażu zasypki kostką betonową;
 • WS-27 – zasypka przyczółka (oś B) i stożki nasypu, umocnienie stożków nasypów drobnowymiarowymi elementami betonowymi;
 • WS-28 – nawierzchnia na kapach z żywic epoks.-poliur.
 • MS-29 – montaż kotew ekranów akustycznych, wartstwa wiążąca z asfaltu twardolanego, montaż krawężników;
 • WD-31 – zbrojenie i  betonowanie płyt przejściowych (w osi a), montaż desek gzymsowych (gzymsy murów oporowych);
 • WS-32 – zasypka przyczółka i stożki nasypu;
 • WS-33 – stożki nasypu, montaż barier ochronnych H2 z poręczą;

BRANŻA SANITARNA

 • Budowa zbiorników gazu wraz z gazociągiem średniego ciśnienie: wykop pod zbiornik gazu 1ZB – OUD, 3ZB – MOP Słodków kat. III;
 • Budowa instalacji wodociągowej na obszarze MOP Słodków: 12W, 13W, 14W;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej 4KS na obszarze MOP Słodków;
 • Budowa kanalizacji deszczowej tj. kanał nr 30, w tym montaż:
  • kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD630 SN16;
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16;
  • studni betonowych DN1500;
  • wpustów deszczowych, betonowych z osadnikiem;

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty związane z budową linii kablowej YAKXS 4x10 mm2;

Prace projektowe/Roboty - Maj - tydzień 124 (24.05.2021r. - 30.05.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu tj. w ok. km 34+000;
  • podbudowę z KŁSM tj. w ok. km 39+150;
  • podbudowę z AC22P 35/50 tj. w ok. km 38+300;
  • montaż słupów ekranów akustycznych;
 2. Łącznice w. Kraśnik Płd.:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 3. Łącznica DK74-S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu (przy obiekcie WD-31);
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
 4. DK74 cz. I i DK74 cz. II:
  • wykopy z transportem urobku na nasyp;
 5. Drogi dojazdowe: DD12, DD14, DD15a, ZP15a:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
 6. Drogi dojazdowe: DD16, ZP15c, ZP15b
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 7. Droga dojazdowa DD20:
  • nasyp drogowy z gruntu uzyskanego z wykopu;
 8. Drogi dojazdowe: DD21, DD32, PG1, DD34:
  • nasyp drogowy z gruntu uzyskanego z wykopu;
 9. Drogi dojazdowe: DD11a, DD11, DD13, DD31 oraz DG108372L
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 10. Droga dojazdowa DD30:
  • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
  • warstwę mrozoochronna C1,5/2;
  • warstwę mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej;
 11. MOP Słodków Wschód:
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej;
 12. Jezdnie manewrowe OUD:
  • podbudowę z KŁSM;
 13. Roboty wykończeniowe:
  • montaż krawężników betonowych na ławie oporowej;
  • montaż obrzeży betonowych na ławie oporowej;
  • nawierzchnię z betonowej kostki brukowej;
  • umacnianie dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 14. Remont DK19:
  • frezowanie istn. nawierzchni (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową w Stróży (ul. Kraśnicka) i w Stróży Kolonii (ul. Akacjowa) do przejazdu gospodarczego PG-2;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 - umocnienie stożków nasypu betonowymi elementami drobnowymiarowymi, ściek skarpowy, schody skarpowe dla obsługi;
 • WS-27 - zasypka przyczółka, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych (na długości skrzydeł, przy prześwicie), zbrojenie i betonowanie podwaliny stożków nasypu, kotwy ekranów akustycznych; 
 • WS-28 - nawierzchnia na kapach z żywic epoks.-poliur.;
 • WD-30 - nawierzchnia na kapach z żywic epoks.-poliur., ściek przykrawędziowy z elementów granitowych, schody skarpowe dla obsługi, ściek skarpowy prefabrykowany, drenaż podłużny z geowłók. i kruszywa otoczonego żywicą;
 • WD-31 - betonowanie płyt przejściowych (w osi C), montaż schodów skarpowych dla obsługi;
 • WS-32 - zasypka przyczółka i stożki nasypu;
 • WS-33 - stożki nasypu, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej (oś G), montaż barier ochronnych H2 z poręczą;
 • WD-35 - umocnienie stożków nasypu (ułożenie maty biodegradowalnej z humusowaniem i obsianiem trawą), nawierzchnia na kapach z żywic epoks.-poliur.;

BRANŻA SANITARNA

Kanalizacja deszczowa:

Trasa S19 + OUD + MOP Słodków:

 • Budowa zbiorników gazu wraz z gazociągiem średniego ciśnienie: wykop pod zbiornik gazu 1ZB – OUD, 32B – MOP Słodków kat. III;
 • Budowa kanałów z rur strukturalnych: PP-B DN/OD630 SN16, PP-B DN/OD315 SN16, PP-B DN/OD315 SN10, w tym montaż:
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16, PP-B DN/OD200 SN10;
  • studni betonowej DN1200 i DN1500;
  • studni DN1200 z zastawką ze stali nierdzewnej na kanale DN315;
  • wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem;
  • prefabrykowany element wylotu kanału DN630 wraz z umocnieniem;
  • prefabrykowany element wylotu kanału DN315 wraz z umocnieniem;
 • Odwodnienie liniowe (OUD), w tym montaż:
  • korytek z polimero-betonu, z rusztem;
  • skrzynek odpływowych – studzienki z polimero-betonu o szer. wewn. 200 mm z osadnikiem i łapaczem;

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty związane z:

 • budową linii kablowej YKXS 4x16 mm2, 4x10 mm2;
 • montaż słupów oświetleniowych, w. Kraśnik Południe;

Prace projektowe/Roboty - Maj - tydzień 123 (17.05.2021r. - 23.05.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z KŁSM w ok. km 39+000;
  • podbudowę z AC22P 35/50 od ok. km 38+700 do ok. km 39+150;
  • montaż barier ochronnych;
  • słupy ekranów akustycznych w ok. km 36+800;
  • ściek drogowy trójkątny przykrawędziowy w ok. km 39+150;
 2. Łącznice w. Kraśnik Płd.:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 3. Łącznica DK74-S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu (przy obiekcie WD-31);
 4. DK74 cz. I i DK74 cz. II:
  • wykopy z transportem urobku na nasyp;
 5. Drogi dojazdowe: DD12, DD14, DD15a, ZP15a:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 6. Drogi dojazdowe: DD16, ZP15c, ZP15b
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 7. Droga dojazdowa DD20:
  • nasyp drogowy z gruntu uzyskanego z wykopu;
 8. Drogi dojazdowe: DD21, DD32, PG1, DD34:
  • nasyp drogowy z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
  • warstwę ścieralną z AC11 50/70;
 9. Drogi dojazdowe: DD24, DD25, DD26, DD27:
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
 10. Droga dojazdowa DD30:
  • usunięcie warstwy humusu;
  • wykopy z transportem urobku na nasyp;
 11. MOP Słodków Wschód:
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
 12. Jezdnie manewrowe OUD:
  • podbudowę z KŁSM;
 13. Roboty wykończeniowe:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw – tereny płaskie i skarpy;
  • umocnienia poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
  • montaż krawężników betonowych na ławie oporowej;
  • montaż obrzeży betonowych na ławie betonowej C12/15;
  • nawierzchnię z betonowej kostki brukowej;
  • nawierzchnię z kostki kamiennej łupanej;
  • umacnianie dna rowów i skarp płytami betonowymi;
 14. Remont DK19:
  • frezowanie istn. nawierzchni na włączeniach i zatokach;
  • oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową;
  • dolną warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem;
  • górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC22P 35/50;
  • warstwę wyrównawczą AC16W PMB 25/55-60;
  • warstwę mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2.0;
  • nawierzchnię z betonowej kostki brukowej;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 – zbrojenie i betonowanie podwaliny stożków nasypu;
 • WS-27 - montaż krawężników; 
 • WS-28 – nawierzchnia na kapach chodnikowych z żywic epoks.-poliur;
 • MS-29 – izolacja z papy termozgrzewalnej, nawierzchnia na kapach z żywic epoks.-poliur.;
 • WD-30 – bariery ochronne typu H2, schody skarpowe dla obsługi
 • WD-31 – zasypka za przyczółkiem, drenaż zasypki, zasypka z gruntu zbrojonego murów oporowych, montaż prefabrykowanych elementów murów oporowych, stożki nasypowe, beton podkładowy pod płytę przejściową, izolacja cienka pow. betonowej elementów przyczółka, papa termozgrzewalna (pow. jezdni);
 • WS-33 – zasypka przyczółka i stożki nasypowe, drenaż zasypki, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na długości skrzydeł przyczółka, montaż barier ochronnych typu H2;
 • WD-35 – montaż schodów skarpowych dla obsługi;

BRANŻA SANITARNA

Kanalizacja deszczowa:

Trasa S19 + OUD:

 • Budowa kanałów z rur strukturalnych: PP-B DN/OD315 SN16, PP-B DN/OD400 SN16, PP-B DN/OD630 SN16, PP-B DN/OD315 SN10 (kanał 14, kanał 17, kanał 29), w tym montaż:
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16, PP-B DN/OD200 SN10;
  • studni betonowej DN1200 i DN1500;
  • studni DN1200 z zastawką ze stali nierdzewnej na kanale DN315;
  • wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem;
  • klapy zwrotnej na kanale DN500;
  • prefabrykowany element wylotu kanału DN630 wraz z umocnieniem;

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty związane z:

 • montażem szafek kablowych ZK-3, ZK-3+1P, ZK-3+2P, ZK-4+1P, ZK-6+1P
 • budową linii kablowej YKXS 4x16 mm2, 4x10 mm2;
 • budową linii kablowej YAKXS 4x16 mm2,
 • montaż słupów oświetleniowych, w. Kraśnik Północ, MOP Słodków Zachód;

Prace projektowe/Roboty - Maj - tydzień 122 (10.05.2021r. - 16.05.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z KŁSM w ok. km 38+900;
  • montaż barier ochronnych;
  • warstwę wiążącą AC16W PMB 25/55-60: w. Kraśnik Płd., S19 w ok. km 37+800;
  • słupy ekranów akustycznych w ok. km 32+600;
  • ściek drogowy trójkątny przykrawędziowy w ok. km 38+600;
 2. Łącznice w. Kraśnik Płd.:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 3. Łącznica DK74-S19:
  • nasyp drogowy z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 4. DK74 cz. I + DK74 cz. II:
  • wykopy wraz z transportem urobku na nasyp drogowy;
 5. Drogi dojazdowe: DD12, DD14, DD15a, ZP15a:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
 6. Drogi dojazdowe: DD16, ZP15c, ZP15b
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • warstwa mrozoochronna C1,5/2;
 7. Droga dojazdowa DD20:
  • nasyp drogowy z gruntu uzyskanego z wykopu;
 8. Drogi dojazdowe: DD21, DD32, PG1, DD34:
  • nasyp drogowy z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z KŁSM;
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
 9. Drogi dojazdowe: DD24, DD25, DD26, DD27:
  • podbudowę z KŁSM;
 10. MOP Słodków Wschód:
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
 11. Jezdnie manewrowe OUD:
  • podbudowę z KŁSM;
 12. Roboty wykończeniowe:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw – tereny płaskie i skarpy;
  • umocnienia poboczy kruszywem 0/31,5 mm;
 1. Remont DK19:
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5;
  • dolną warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3;
  • warstwę mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2.0;
  • nawierzchnię z betonowej kostki brukowej;
  • montaż krawężników betonowych na ławie betonowej;
  • montaż obrzeży betonowych na ławie betonowej;

BRANŻA MOSTOWA:

Obiekt:

 • WD-26 – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, warstwa wiążąca jezdni z asfaltu twardolanego;
 • WS-27 – montaż schodów skarpowych dla obsługi;
 • WS-28 – montaż schodów skarpowych dla obsługi;
 • MS-29 – betonowanie płyt przejściowych, izolacja z papy termozgrzewalnej (jezdnia), nawierzchnia na kapach chodnikowych z żywic epoks.-poliur., montaż rury drenarskiej, schodów skarpowych dla obsługi;
 • WD-30 – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dł. skrzydeł przyczółka, montaż uchwytów do drabin, warstwa wiążąca jezdni z asfaltu twardolanego, montaż barier ochronnych
 • WD-31 – zasypka przyczółka i murów oporowych, stożki nasypowe, montaż rury osłonowej kolektora, wykonywanie drenażu zasypki, montaż murów oporowych z gruntu zbrojonego;
 • WS-32 - izolacja cienka pow. betonowych przyczółka;
 • WS-33 - zasypka przyczółka i stożki nasypowe, nawierzchnia kap chodnikowych z żywic epoks.-poliur.,rura osłonowa kolektora; drenaż zasypki;
 • WD-35 - uciąglenie nawierzchni siatkami;
 • P-23 - izolacja z papy termozgrzewalnej;

BRANŻA SANITARNA

Kanalizacja deszczowa:

Trasa S19 + OUD:

 • Budowa kanałów z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN16, PP-B DN/OD400 SN16.
 • Montaż:
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16;
  • studni wpadowej DN1200 z piaskownikiem jednostronnym;
  • studni wpadowej DN1200 z piaskownikiem dwustronnym;
  • studni betonowej DN1200;
  • studni DN1200 z zastawką ze stali nierdzewnej na kanale DN500;
  • wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem;

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty związane z:

 • montażem szafek kablowych ZK-1, ZK-3;
 • budową linii kablowej YKXS 4x16 mm2;

Prace projektowe/Roboty - Maj - tydzień 121 (03.05.2021r. - 09.05.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • warstwy nasypów drogowych z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z AC22P 35/50 tj. w ok. km 36+950;
  • warstwę wiążąca z AC16W PMB 25/55-60;
  • pale słupów ekranów akustycznych w ok. km 36+950;
  • ściek drogowy trójkątny przykrawędziowy w ok. km 38+600;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60 (od km 0+000 do ok. km 0+230)
 3. Drogi dojazdowe DD16, DD14, DD15a, ZP15a
  • nasypy mechaniczne z gruntu uzyskanego z wykopu;
 4. Droga dojazdowa DD12, DD18, ZP15c, ZP15b
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
 5. Drogi dojazdowe: DD21, DD32, DD34 oraz PG1
  • warstwy nasypów drogowych z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • warstwę KŁSM;
 6. MOP Słodków Wschód:
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
 7. Jezdnie manewrowe OUD:
  • warstwę mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej;
  • warstwę KŁSM;
 8. Remont DK19:
  • oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową;
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5;
  • warstwę wyrównawczą AC16W PMB 25/50-60;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • MS-29 – zasypka przyczółka, drenaż zasypki, zbrojenie płyt przejściowych;
 • WD-30 - piaskowanie pow. betonowych (kapy chodnikowe i ustrój nośny), nawierzchnia kap chodnikowych z żywic epoksydowo-poliuretanowych;
 • WD-31 - zasypka przyczółka, zasypka murów oporowych z gruntu zbrojoneg;
 • WS-33 - zasypka przyczółka i stożki nasypowe, izolacja cienka pow. przyczółka, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśma PCV (dylatacja skrzydeł, korpusu);
 • WD-35 – zbrojenie kap chodnikowych i betonowanie kap chodnikowych, montaż krawężników na ławie betonowej;
 • P-23 – izolacja cienka powierzchni płyt przejściowych;

BRANŻA SANITARNA

Kanalizacja deszczowa:

Trasa S19 + OUD:

 • Budowa kanałów z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN16, PP-B DN/OD400 SN16;
 • Montaż:
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16;
  • studni wpadowej DN1200 z piaskownikiem jednostronnym;
  • studni wpadowej DN1200 z piaskownikiem dwustronnym;
  • wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem;
  • wylotu kanału DN315 wraz z umocnieniem;
  • wlotu do zbiornika DN800 (element prefabrykowany wraz z umocnieniem);
  • wylotu zbiornika z kratą DN315 (element prefabrykowany wraz z umocnieniem);

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty związane z montażem:

 • szafek kablowych ZK-1, ZK-3, ZK-3 + 2P, ZK-4;
 • rur osłonowych 2xHDPE 110/125/165 | RHDPE 110/125/160;
 • rur osłonowych HDPE 160 / RHDPE 160;

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień/Maj - tydzień 120 (26.04.2021r. - 02.05.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • warstwy nasypów drogowych z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM);
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • pale i montaż słupów ekranów akustycznych w około;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • warstwy nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • ściek drogowy trójkątny przykrawężnikowy;
  • podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM);
 3. Łącznice w. Kraśnik Południe:
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 4. Remont DK19:
  • frezowanie istn. nawierzchni;
  • oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową;
  • warstwę wyrównawczą AC16W PMB 25/50-60;

BRANŻA MOSTOWA

 • WD-26 – wykonywanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych, montaż barier ochronnych H2;
 • MS-29 – zasypka przyczółka, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych;
 • WD-30 –  zbrojenie i betonowanie gzymsów murów oporowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych;
 • WS-33 - zasypka przyczółka, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej, wykonywanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych, śrutowanie powierzchni płyty ustroju nośnego;
 • WD-35 –montaż krawężników, wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA1;
 • MD-37 – montaż rury drenarskiej;

BRANŻA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna:

MOP Słodków Wschód i Zachód:

 • budowa kanalizacji 3KS i 4KS;

Kanalizacja deszczowa:

Trasa S19 + OUD:

 • Budowa kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN16 i SN10;
 • Montaż:
  • Przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16;
  • studni betonowej DN1200;
  • wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem;
  • wylotu kanału DN315 wraz z umocnieniem;

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty związane z montażem:

 • szafek kablowych ZK-1 i ZK-3;
 • prefabrykowanych stóp fundamentowych słupów oświetleniowych w wykopie.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień- tydzień 119 (19.04.2021r. - 25.04.2021 r.)

Wykonawca realizował:

BRANŻA DROGOWA

 1. Droga S19:
  • warstwy nasypów drogowych z gruntu uzyskanego z wykopu w około km 36+500;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
  • wykonywanie pali i montaż słupów ekranów akustycznych w około km 36+440;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • warstwy nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM);
 3. Łącznice w. Kraśnik Południe:
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • ściek drogowy trójkątny przykrawężnikowy;
 4. DD28:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
  • podbudowę z KŁSM;
 5. MOP Słodków Zachód:
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 6. MOP Słodków Wschód:
  • nasypy z gruntu uzyskanego z wykopu;
 7. Obwód Utrzymania Drogowego (OUD):
  • warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej;
 8. Remont DK19
  • frezowanie istn. nawierzchni;
  • oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową;
  • warstwę wyrównawczą AC16W PMB 25/50-60;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 – zbrojenie i betonowanie gzymsów murów oporowych, montaż balustrad mostowych, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
 • WS-28 – zasypka przyczółka;
 • MS-29 – zasypka przyczółka, stożki nasypowe, drenaż zasypki, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśma PCV (dylatacja skrzydeł, korpusu), montaż prefabrykowanych desek gzymsowych;
 • WD-30 –  wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
 • WS-32 – izolacje cienka wykonywana na zimno, montaż rury drenarskiej;
 • WS-33 – zasypka przyczółka;
 • WD-35 – uciąglenia nawierzchni, rury osłonowe kolektorów;
 • WD-36 – zasypka z gruntu nieprzepuszczalnego, betonowanie fundamentów murów oporowych, betonowanie kap chodnikowych, ściany oporowe z gruntu zbrojonego;
 • P-23 – zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej;

BRANŻA SANITARNA

Trasa S19 + OUD:

 • Budowa kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN16;
 • Montaż:
  • rur kanalizacyjnych z PEHD DN/OD 315;
  • studni betonowych DN1000;
  • wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem;
  • wlotu do zbiornika DN800 (wraz z umocnieniem);

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty związane z montażem:

 • szafek kablowych ZK-1 i ZK-3;
 • prefabrykowanych stóp fundamentowych słupów oświetleniowych;

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - tydzień 118 (12.04.2021r. - 18.04.2021 r.)

Wykonawca realizował:

BRANŻA DROGOWA

 1. Droga S19:
  • warstwy nasypów drogowych z gruntu uzyskanego z wykopu: około km 36+500;
  • podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) w około km 32+000;
  • umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi w około km 37+250;
  • wykonywanie pali i montaż słupów ekranów akustycznych w około km 41+500;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • warstwy nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM);
 3. Łącznice DK74-Rondo R3:
  • Warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 4. Łącznice w. Kraśnik Południe:
  • podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM);
  • ściek drogowy trójkątny przykrawędziowy;
 5. DD28:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
 6. MOP Słodków Zachód:
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 7. OUD:
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
 8. Rondo R3 (łącznica DK74-S19):
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;

BRANŻA MOSTOWA

Obiekt:

 • WD-26 – montaż prefabrykowanych desek gzymsowych (gzymsy murów oporowych);
 • MS-29 - zasypka przyczółka i stożki nasypowe, beton podkładowy pod płytę przejściową;
 • WD-30 – montaż prefabrykowanych desek gzymsowych (gzymsy murów oprowych);
 • WS-33 – beton podkładowy pod płytę przejściową;
 • WD-36 – zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężników i kotew kap chodnikowych;
 • P-23 – beton podkładowy pod płyty przejściowe;

BRANŻA SANITARNA

Trasa S19 + OUD:

 • Budowa kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN16;
 • Montaż:
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16;
  • wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem;
  • prefabrykatów ścieku skarpowego;

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty ziemne związane z wykonywaniem ochrony odgromowej miejsca postojowego z materiałami niebezpiecznymi, budową linii kablowych YKXS 4x10 mm2, montażem prefabrykowanych stóp słupów oświetleniowych.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - tydzień 117 (05.04.2021r. - 11.04.2021 r.)

BRANŻA DROGOWA

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • warstwy nasypów drogowych z gruntu uzyskanego z wykopu: około km 36+500;
  • warstwę mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej;
  • podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) w około km 32+000;
  • umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi w około km 37+250;
  • montaż barier ochronnych w około km 32+800;
  • montaż ścieku drogowego trójkątnego przykrawędziowego w około km 37+240;
 2. Łącznica DK74-S19:
  • warstwy nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
 3. Drogi dojazdowe: DD4, DD5a, DD7, ul. Kalinowa, ul. Kolejowa
  • podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM);
 4. Drogi dojazdowe: DD12, DD14, DD15a, ZP15a:
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
 5. Łącznice DK74-Rondo R3:
  • podbudowę z AC22P 35/50;
 6. Drogi dojazdowe: DD20, DD21, DD32, DD34 i przejazd gospodarczy PG2:
  • warstwy nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu;
 7. DD28:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
 8. MOP Słodków Zachód:
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 9. MOP Słodków Wschód:
  • warstwy nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu
 10. OUD:
  • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;
 11. Rondo R3 (łącznica DK74-S19):
  • podbudowę z AC22P 35/50;

BRANŻA MOSTOWA:

Obiekt:

 • WD-26 –  montaż prefabrykowanych desek gzymsowych kap chodnikowych;
 • MS-29 – zasypka przyczółka i stożki nasypowe;
 • WD-30 – kapa chodnikowa (montaż: zbrojenia i desek gzymsowych, betonowanie);
 • WS-32 – zasypka przyczółka z gruntu nieprzepuszczalnego, rury odpływowe i zbiorcze odwodnienia wpustów i sączków, montaż urządzeń dylatacyjnych, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (dylatacja skrzydeł, korpusu);
 • WS-33 – zasypka przyczółka i stożki nasypowe, rury odpływowe i zbiorcze odwodnienia wpustów i sączków, drenaż zasypki;
 • WD-35 – izolacja z papy termozgrzewalnej (na szerokość jezdni);
 • WD-36 – izolacja z papy termozgrzewalnej (na szerokość kap chodnikowych);
 • MD-37 – montaż desek gzymsowych, drenaż zasypki;

BRANŻA SANITARNA

Trasa S19 + OUD:

 • Budowa kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN16;
 • Montaż:
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16,
  • wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem;
  • studni betonowych;
  • prefabrykowanych elementów betonowych wylotu kanału DN200 wraz z umocnieniem;

BRANŻA ELEKTRYCZNA

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty ziemne związane z montażem prefabrykowanych stóp fundamentowych słupów oświetleniowych, budową linii kablowych YKXS 4x10 mm2.

Prace projektowe/Roboty - Marzec/Kwiecień - tydzień 116 (29.03.2021r. - 04.04.2021 r.)

Branża drogowa

Wykonawca realizował:

 1. Droga S19:
  • warstwy nasypów drogowych z gruntu uzyskanego z wykopu: około km 36+500;
  • podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM);
 2. Łącznica DK74-S19:
  • warstwy nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu;
  • warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
 3. Łącznice Kraśnik Północ:
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 4. Łącznice DK19-S19 (ul. Bukowa, DD1, łącznik DK19)
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
  • warstwę wiążącą z AC16W 50/70;
 5. Drogi dojazdowe: DD4, DD5a, DD7, ul. Kalinowa, ul. Kolejowa:
  • warstwę mrozoochronną C1,5/2;
 6. Łącznice Kraśnik Południe:
  • warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM);
 7. Drogi dojazdowe: DD12, DD14, DD15a, ZP15a:
  • usunięcie warstw humusu o gr. warstwy około 30 cm;
 8. Droga dojazdowa DD28:
  • warstwę mrozoochronna C1,5/2;
  • warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM);
  • warstwę wiążącą AC16W 50/70;
 9. MOP Słodków Zachód:
  • warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznego;
  • podbudowę z AC22P 35/50;
  • warstwę wiążącą z AC16W PMB 25/55-60;
 10. MOP Słodków Wschód:
  • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu;

Branża mostowa:

Obiekt:

 • WD-26 –  zasypka przyczółka i murów oporowych, stożki nasypowe, beton podkładowy pod płyty przejściowe, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych;
 • WS-28 – zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej;
 • MS-29 – zasypka przyczółka i stożki nasypowe, betonowanie ścianki zaplecznej;
 • WD-30 – stożki nasypowe, zbrojenie kap chodnikowych, beton podkładowy pod płyty przejściowe, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych;
 • WS-32 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, betonowanie kap chodnikow;
 • WS-33 – zasypka przyczółka;
 • MD-37 - zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, betonowanie kap chodnikowych;

Branża elektryczna:

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty ziemne związane z montażem prefabrykowanych stóp fundamentowych słupów oświetleniowych, budową linii kablowych YKXS 4x16 mm2 oraz rur osłonowych 2xHDPE 110/RHDPE 110.

Branża sanitarna:

Trasa S19 + OUD:

 • Budowa kanału z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN16;
 • Montaż:
  • przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16,
  • wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem;
  • prefabrykowanych elementów betonowych wylotu kanału DN315 wraz z umocnieniem;
  • prefabrykowanych elementów betonowych ścieku skarpowego;

Prace projektowe/Roboty - Marzec - tydzień 115 (22.03.2021r. - 28.03.2021 r.)

Branża drogowa:

 • montaż barier ochronnych – S19 w ok. km 32+550 S19;
 • nasypy drogowe z gruntu uzyskanego z wykopu – S19 w ok. km 36+500 oraz łącznik DK74/19 w ok. km 0+800;
 • umocnienia dna rowów betonowym ściekiem drogowym „korytkowym” i skarp rowów płytami betonowymi 50x50x7 – S19 w. Kraśnik Południe;
 • podbudowa z KŁSM i AC22P – łącznice S19 z DK19, ul. Bukowa, DD1;
 • podbudowa z KŁSM – łącznice w. Kraśnik Południe;
 • usunięcie warstw humusu – DD12, DD14, DD15a, ZP15a;
 • nasyp drogowy i podbudowa z KŁSM - DD28;
 • nawierzchnia z warstwy wiążącej AC16W – DD30;
 • podbudowa AC22P i nawierzchnię z warstwy wiążącej AC16W – MOP Słodków Zachód;
 • podbudowa z KŁSM i AC22P – rondo R2, w. Kraśnik Północ;
 • montaż krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, obrzeży betonowych na ławie betonowej, ścieku drogowego trójkątnego przykrawędziowego;

Branża mostowa:

 • beton podkładowy pod płyty przejściowe, izolacja cienka wykonywana na zimno powierzchni skrzydeł przyczółka - WD-26;
 • zasypka przyczółka, stożki nasypowe, betonowanie płyt przejściowych, drenaż zasypki - obiekt WS-27;
 • zasypka przyczółka, stożki nasypowe, beton podkładowy pod płytę przejściową, izolacja cienka wykonywania na zimno powierzchni skrzydeł przyczółka, drenaż zasypki, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV - obiekt WS-28;
 • zasypka przyczółka z gruntu nieprzepuszczalnego i przepuszczalnego, stożki nasypowe, izolacja cienka wykonywana na zimno powierzchni skrzydeł przyczółka, drenaż zasypki - obiekt MS-29;
 • zasypka przyczółka i murów oporowych, montaż ścian oporowych z gruntu zbrojonego, zbojenie kap chodnikowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych, montaż kolektorów zbiorczych wpustów i sączków, montaż dylatacji jednomodułowych, drenaż zasypki - obiekt WD-30;
 • stożki nasypowe, zbrojenie kap chodnikowych, montaż dylatacji jednomodułowych - obiekt WS-32;
 • zasypka przyczółka, drenaż zasypki - obiekt WS-33;
 • betonowanie ław pod umoc. stożków nasyp - obiekt WD-34;
 • montaż prefabrykowanych desek gzymsowych, drenaż zasypki - obiekt WD-35;
 • montaż kolektorów zbiorczych wpustów i sączków, montaż dylatacji jednomodułowych - obiekt WD-36;
 • montaż kolektorów zbiorczych wpustów i sączków, zbrojenie kap chodnikowych - obiekt MD-37;

Branża elektryczna:

W zakresie branży elektrycznej trwały roboty ziemne związane z posadowieniem prefabrykowanych stóp fundamentowych słupów oświetleniowych oraz budową linii kablowych YKXS.

Branża sanitarna:

 • montaż wpustów deszczowych wraz z osadnikiem;
 • przebudową wodociągu 9W na łączniku DK19/74 w km 2+250;
 • budową kanału z rur strukturalnych PP-B DN/ID1000 SN10 oraz PP-B DN/OD315 SN16;
 • montażem przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200 SN16;
 • montażem klap zwrotnych na kanale DN800, DN630, DN315;
 • montaż studni betonowych;
 • montaż prefabrykowanych elementów betonowych wylotu przykanalika DN200 wraz z umocnieniem;

Prace projektowe/Roboty - Marzec - tydzień 114 (15.03.2021r. - 21.03.2021 r.)

Branża drogowa:

 • nasyp drogowy z gruntu uzyskanego z ukopu – km 36+500 S19, DD21, DD32, DD34, PG1, łącznik DK74-S19;
 • podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) – MOP Słodków Zachód, DD30, DD28, łącznik DK19-S19 (w. Kraśnik Północ), DD1, ul. Bukowa, DK19 cz. I i DK19 cz. II;
 • podbudowę z AC 22 P 35/50 – MOP Słodków Zachód, DD30;
 • nawierzchnię z AC 16 W PMB 25/55-60 – km 40+000 S19;
 • nawierzchnię z betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej łupanej;
 • krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem;
 • krawężniki kamienne na płasko, na ławie z betonu;

Branża mostowa:

 • zasypka przyczółka: WD-26, WS-27, WS-28, MS-29;
 • zasypka przepustu: P-23;
 • montaż desek gzymsowych: WD-26, MD-37;
 • drenaż zasypki: WD-26, WS-27, WS-28, WD-30;
 • izolacja cienka wykonywana na zimno (skrzydła przyczółka): WD-26, WS-27;
 • izolacja cienka wykonywania na zimno (korpus przyczółka): WD-36;
 • betonowanie ścianki zaplecznej: WD-30;
 • zbrojenie płyt przejściowych: WS-27, WD-35;
 • betonowanie płyt przejściowych: WD-35;
 • beton podkładowy pod płytę przejściową: MD-37;
 • betonowanie kap chodnikowych, montaż kolektorów zbiorczych wpustów i sączków: WS-33;
 • wykonywanie kap chodnikowych (wklejanie kotew, zbrojenie kap, montaż krawężników);
 • montaż prefabrykatów murów oporowych: WD-30;
 • betonowanie fundmanetów murów oporowych: WD-30;

Branża sanitarna:

 • przebudowa wodociągu 9W na łączniku DK74/19 w km 2+250;
 • budowa kanału kanalizacji sanitarnej 2KS – OUD;
 • budowa kanalizacji deszczowej 30KD km 1+945 łącznik DK19/74;

Branża elektryczna:

 • roboty ziemne związane z posadowieniem prefabrykowanych stóp fundamentowych słupów oświetleniowych.

Prace projektowe/Roboty - Marzec - tydzień 113 (08.03.2021r. - 14.03.2021 r.)

Branża drogowa:

 • Wykonanie podbudowy z AC 22 P 35/50 w około km 39+330.00 S19,
 • Wykonywanie warstw nasypów z gruntu kat. I -VI uzyskanego z wykopu w około km 36+500,
 • Ułożenie ścieku drogwego trójkątnego przykrawędziowego - S19
 • Wykonywanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - DD28, DD30, MOP Słodków
 • Wykonywanie warstwy mroozochronnej C1,5/2 - jezdnie manewrowe MOP Słodków (Prawy),
 • Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem - OUD,
 • Ustawienie krawężników betonowych na płasko na ławie z betonu - OUD.

Branża mostowa:

 • Wykonywanie zasypki przyczółka - obiekt WD-26, WS-27.
 • Wykonywanie zasypki murów oporowych - obiekt WD-26,
 • Wykonanie betonu podkładowego pod płytę przejściową - obiekt WS-27,
 • Wykonanie drenażu zasypki - obiekt WS-27,
 • Montaż dylatacji jednomodułowych - obiekt MS-29, WS-33,
 • Zbrojenie kap chodnikowych, w tym montaż desek gzymsowych - obiekt WS-33,
 • Wykonanie umocnienie stożków nasypu przyczółka elementami drobnowymiarowymi - obiekt WD-34,
 • Zbrojenie i montaż kotew kap chodnikowych - obiekt MD-37.

Branża elektryczna:

 • Osadzenie prefabrykowanych stóp fundamentów oświetlenia drogowego - S19

Branża sanitarna:

 • Przebudowa 9W, łącznik DK74 w km 1+834 - instalacja wodociągowa,
 • Budowa kanalizacji deszczowej:
  • kanału z rur strukturalnych PP-B DN/ID1000 SN10 i PP-B DN/OD315 SN16,
  • montaż prefabrykowanych elementów betonowych wylotu przykanalika DN200 wraz z umocnieniem.

Prace projektowe/Roboty - Marzec - tydzień 112 (01.03.2021r. - 07.03.2021 r.)

Branża drogowa:

 • Wykonanie nawierzchni z AC 16 W PMB 25/55-60 w około km 41+550.00,
 • Wykonanie podbudowy z AC 22 P 35/50 w około km 41+300.00,
 • Wykonywanie warstw nasypów z gruntu kat. I -VI uzyskanego z wykopu,
 • Układanie ścieku drogowego trójkątnego przykrawędziowego w około km 38+350.00.

Branża mostowa:

 • Wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego murów oporowych - obiekt WD-26,
 • Roboty ziemne związane z realizacją zasypki przyczółka - obiekt WS-28, WS-32,
 • Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i dylatacji jednomodułowych - obiekt MS-29,
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, montaż dylatacji jednomodułowych, wykonywanie kapy chodnikowej w tym: montaż desek gzymsowych, krawężników i kotw - WS-33,
 • Umocnienie skarp stożków z elementów drobnowymiarowych - obiekt WD-34,
 • montaż desek gzymsowych na długości skrzydeł przyczółka - obiekt WD-35,
 • montaż krawężników - obiekt MD-37.

Branża elektryczna:

 • Budowa lini kablowej YKXS - w. Kraśnik Południe.

Branża sanitarna:

 • montaż przykanalików z rur strukturalnych PP-B DN/OD200, SN16,
 • montaż wpustów deszczowych z osadnikiem - S19, OUD
 • montaż umocnienia wylotu przykanlika DN200 z prefabrykowanego elementu betonowego.

Prace projektowe/Roboty - Luty - tydzień 111 (22.02.2021r. - 28.02.2021 r.)

Branża drogowa:

 • Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem - OUD
 • Ustawienie krawężników kamiennych na płasko - OUD
 • Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego przykrawędziowego - S19

Branża mostowa:

 • Montaż prefabrykowanych desek gzymosywch - obiekt WD-26, WS-27
 • Wykonanie izolacji cienkiej powierzchni przyczółka - obiekt WS-27, WS-28
 • Betonowanie ścianki zaplecznej - obiekt MS-29, WS-33
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi - obiekt MS-29, WS-33, MD-37
 • Wklejanie kotew kap chodnikowych - obiekt MS-29
 • Montaż krawężników granitowych - obiekt MS-29
 • Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych - obiekt WS-32
 • Betonowanie ustroju nośnego - obiekt WD-36

Branża sanitarna:

 • Budowa kanału 2KS - OUD
 • Budowa kanału 4KS - MOP Słodków
 • Budowa kanalizacji deszczowej (trasa S19 i OUD), w tym:
  • kanał z rur strukturalnych PP-B DN/ID800 SN10,
  • kanał z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN16,
  • przykanaliki z rur strukturalnych PP-B DN/OD200  SN10,
  • wpust deszczowy betonowy z osadnikiem,
  • prefabrykat ścieku skarpowego,

Branża elektryczna:

 • Osadzenie prefabrykowanych stóp fundamentów oświetlenia drogowego - S19

Budynki OUD:

 • Wykonywanie pokrycia dachowego - budynek biurowo-socjalny A,
 • Montaż rozdzielnic RG, T1, T2, RUPS, RK - budynek biurowo-socjalny A,
 • Wykonywanie instalacji oddymiania - budynek biurowo-socjalny A,
 • Wykonywanie posadzki i kanalizacji sanitarnej - budynek warsztatowo-garażowy B,
 • Montaż urządzeń sanitarnych - budynek warsztatowo-garażowy B

Prace projektowe/Roboty - Luty - tydzień 110 (15.02.2021r. - 21.02.2021 r.)

Branża drogowa:

 • Wykonywanie umocnień dna rowów i skarp płytami betonowymi - S19

Branża mostowa:

 • Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych - obiekt WS-27, WS-28 i WS-32

Branża sanitarna:

 • Budowa kanału 2KS - OUD
 • Budowa kanalizacji deszczowej (trasa S19 i OUD), w tym:
  • kanał z rur strukturalnych PP-B DN/ID800 SN10,
  • kanał z rur strukturalnych PP-B DN/OD315 SN16,
  • klapa zwrotna na kanale DN1200,
  • klapa zwrotna na kanale DN800.

Prace projektowe/Roboty - Luty - tydzień 109 (08.02.2021r. - 14.02.2021 r.)

Branża mostowa:

 • Zbrojenie ustroju nośnego - obiekt WD-36
 • Montaż wpustów i sączków - obiekt WD-36

Branża sanitarna:

 • Budowa kanału 2KS - OUD

Budynki OUD:

 • Montaż opraw oświetleniowych - budynek biurowo-socjalny A
 • Wykonywanie instalacji oddymiania - budynek biurowo-socjalny A
 • Wykonywanie gniazd i zasilania - budynek biurowo-socjalny A
 • Budowa wentylacji mechanicznej - budynek warsztatowo-garażowy B
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i technologicznej - budynek warsztatowo-garażowy B

Prace projektowe/Roboty - Luty - tydzień 108 (01.02.2021 r. - 07.02.2021 r.

Roboty budowlane

Branża drogowa:

 • Umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi - S19 w ok. km 37+350.00 - km 37+400.00 oraz łącznik DK74-S19.

Branża mostowa:

 • Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych - obiekt WS-28.
 • Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych - obiekt WS-32.
 • Betonowanie kap chodnikowych - obiekt WS-33.
 • Zbrojenie ustroju nośnego - obiekt WD-36.

Branża elektryczna:

 • Osadzenie prefabrykowanych stóp fundamentów oświetlenia drogowego - w. Kraśnik Południe.

Branża sanitarna:

 • Budowa kanalizacji deszczowej 21KD - OUD.

Budynki OUD:

 • Wykonywanie instalacji c.o. - budynek biurowo-socjalny A.
 • Wykonywanie instalacji mechanicznej - budynek biurowo-socjalny A.
 • Układanie korytek i drabinek kablowych instalacji elektrycznej - budynek-socjalny A.

Prace projektowe/Roboty - Styczeń - tydzień 107 (25.01.2021 r. - 31.01.2021 r.)

Roboty budowlane

Branża drogowa:

 • Wykonywanie warstw nasypu drogowego na łączniku DK74-S19.
 • Umocnienia dna rowów i skarp płytami betonowymi - droga DD18.

Branża mostowa:

 • Montaż rur odpływowych i kolektorów zbiorczych instalacji odwodnienia - obiekty: WD-26, MS-29.
 • Montaż desek gzymsowych kap chodnikowych - obiekt WS-28.
 • Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych - obiekt MS-29.
 • Zbrojenie i montaż desek gzymsowych kap chodnikowych - obiekt WS-33.
 • Zbrojenie ustroju nośnego - obiekt WD-36.

Branża energetyczna:

 • Osadzenie prefabrykowanych stóp fundamentów oświetlenia drogowego.

Branża sanitarna:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej 4KS - MOP.
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD21 - OUD.

Budynki OUD:

 • Wykonywanie instalacji c.o. - budynek biurowo-socjalny A.
 • Układanie korytek i drabinek kablowych instalacji elektrycznej - budynek-socjalny A.

Prace projektowe/Roboty – Styczeń - tydzień 106

 • Weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Weryfikacja STWiORB,
 • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi,
 • WD-26 – montaż rur odpływowych i instalacji odwodnienia, wykonanie drenażu zasypki, montaż rur drenarskich i ścian oporowych z gruntu zbrojonego,
 • WS-27 - montaż rur odpływowych i instalacji odwodnienia,
 • WS-28 – zbrojenie kap mostowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu, montaż rur odpływowych i instalacji odwodnienia, montaż krawężników mostowych,
 • MS-29 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, zbrojenie i betonowanie kap mostowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych, montaż rur odpływowych i instalacji odwodnienia,
 • WS-32 – zbrojenie kap mostowych,
 • WS-33 – zbrojenie i betonowanie kap mostowych, montaż kotw kap chodnikowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu,
 • WD-34 – montaż znaków wysokościowych na obiekcie,
 • MD-37 – zasypanie wykopu z gruntu nieprzepuszczalnego,
 • Prace montażowe na biologicznej oczyszczalni ścieków na MOP,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: KD43, KD23,
 • Regulacja i montaż włazów na MOP,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: montaż i posadowienie słupów oświetleniowych, stalowych o wysokość 11m wraz z  wysięgnikiem 1-ramiennym.

Prace projektowe/Roboty – Styczeń - tydzień 105

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Wykonanie nasypów,
 • WD-26 – montaż rur odpływowych i instalacji odwodnienia,
 • WS-28 – montaż kotw kap chodnikowych,
 • MS-29 – montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych,
 • WD-34 – wykonanie próbnego obciążenia obiektu mostowego wraz z projektem,
 • Regulacja włazów i montaż wylotów przy rondzie R1,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: KD43 - kontynuacja robót, wykop, montaż rury L=43,50m, podsypka obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu,
 • Montaż wylotów KPED i piaskowników w km 33+600 – 33-750,
 • Montaż i zasypka biologicznej oczyszczalni ścieków na MOP,
 • Budowa zbiorników: ZB22a, ZB24
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej, ułożenie rur osłonowych.

Prace projektowe/Roboty – Styczeń - tydzień 104

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego przykrawędziowego,
 • WS-32 – zbrojenie kap mostowych,
 • Montaż wylotów KPED w km 32+500 – węzeł Kraśnik Północ,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: montaż piaskowników przy KD14,
 • Montaż pierścieni odciążających i krat żeliwnych na MOP kl III,
 • Wykop pod biologiczną oczyszczalnię ścieków na MOP kl. III,
 • Zasypka zbiornika p.poż na OUD i podłączenie do sieci W19,
 • Budowa zbiorników: ZB22, ZB22a, ZB22b, ZB22c,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej, ułożenie rur osłonowych.

Prace projektowe/Roboty – Grudzień/Styczeń - tydzień 103

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-33 – zbrojenie kap mostowych,
 • WD-34 – montaż balustrady na kapach murów oporowych, montaż balustrady na schodach skarpowych,
 • WD-36 – zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, 
 • Montaż zbiornika p.poż na OUD,
 • Montaż wpustów i przykanalików przy rondzie R2,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał KD21, kanał KD29, kanał KD35,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej: 2KS - kontynuacja robót, wykop, podsypka obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu, montaż studni 2KS.1, 2KS.2, podłączenie oczyszczalni ścieków do KS,
 • Budowa zbiorników: ZB22, ZB22a, ZB22b, ZB22c,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej.

Prace projektowe/Roboty – Grudzień - tydzień 102

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Wykonanie nawierzchni z AC 16 W 50/70,
 • Wykonanie podbudowy z AC 22 P 35/50,
 • WD-26 – wykonanie zasypki i ścian oporowych z gruntu zbrojonego, betonowanie kap mostowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu,
 • MS-29 – zbrojenie i betonowanie skrzydła przyczółka,
 • WD-30 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, montaż wpustów mostowych,
 • WS-33 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego,  montaż rury drenarskiej,
 • WD-34 – wykonanie ścieku skarpowego prefabrykowanego, 
 • WD-36 – zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, montaż łożysk elastomerowych,
 • P-23 – betonowanie wlotów/wylotów,
 • P-24 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego,  
 • Montaż i regulacja wpustów żeliwnych na MOP,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał KD21, kanał KD29, kanał KD35,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej: podłączenie oczyszczalni ścieków do 2KS,
 • Budowa zbiorników: ZB24, ZB22a,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej.

Prace projektowe/Roboty – Grudzień - tydzień 101

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Wykonanie nawierzchni z AC 16 W 50/70,
 • Wykonanie nawierzchni z AC 11 50/70, w-wa ścieralna gr. 4 cm,
 • Wykonanie podbudowy z AC 22 P 35/50,
 • Ustawienie krawężników kamiennych,
 • WD-26 – wykonanie zasypki i montaż murów oporowych, montaż krawężników mostowych,  
 • WS-27 – wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem i stożków nasypowych, 
 • WS-28 – wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem i stożków nasypowych, zbrojenie kap mostowych, wykonanie izolacji grubej z papy termozgrzewalnej jedno- i dwuwarstwowej, montaż krawężników mostowych,  
 • MS-29 – zbrojenie skrzydła przyczółka, zbrojenie kap mostowych, montaż kotew kap mostowych, montaż krawężników mostowych, 
 • WD-30 – zasypki fundamentów z gruntu nieprzepuszczalnego, zbrojenie ustroju nośnego, 
 • WS-32 – betonowanie skrzydła przyczółka,  
 • WS-33 – wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków nasypowych,  
 • WD-34 – betonowanie podwalin pod umocnienie stożków nasypowych, wykonanie ścieku skarpowego prefabrykowanego, 
 • WD-36 – betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, 
 • P-24 – zasypanie konstrukcji przepustu,
 • Wykonanie wykopu pod zbiornik p.poż na OUD,
 • Montaż pierścieni odciążających i krat żeliwnych na MOP kl. III,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał KD19, kanał KD23, kanał KD43, kanał KD44,
 • Budowa zbiorników: ZB22, ZB22a, ZB22b, ZB22c, ZB24, ZB25,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: budowa studni telekomunikacyjnych SKR2 z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym, budowa kanału typu KTu2,
 • OUD – wykończenie podłogi na gruncie, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Prace projektowe/Roboty – Grudzień - tydzień 100

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Wykonanie podbudowy z  AC 22 P 35/50,
 • Ustawienie krawężników betonowych,
 • WD-26 – wykonanie zasypki oraz ścian oporowych z gruntu zbrojonego,
 • WS-27 – wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, montaż stożków nasypowych,
 • WS-28 – wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, montaż stożków nasypowych,
 • MS-29 – zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,    
 • WD-30 – zbrojenie ustroju nośnego,
 • WS-32 – zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WS-33 – wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, montaż stożków nasypowych i rur drenarskich,
 • WD-34 – zbrojenie podwaliny stożków, umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi
 • WD-36 – zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • P-23 – zbrojenie i betonowanie wlotów i wylotów, zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej,
 • P-24 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał KD17, kanał KD19, kanał KD23, kanał KD29, kanał KD30, kanał KD44,
 • Budowa zbiorników: ZB22, ZB22a, ZB22b, ZB22c,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej,
 • OUD – wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji WOD-KAN.

Prace projektowe/Roboty – Grudzień - tydzień 99

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Wykonanie podbudowy z  AC 22 P 35/50,
 • Wykonanie nawierzchni z AC 16 W 50/70,
 • Montaż krawężników kamiennych,
 • WD-26 – betonowanie kap mostowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych, montaż kap chodnikowych,
 • WS-27 – wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, montaż stożków nasypowych i rur drenarskich,
 • WS-28 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie izolacji grubej,
 • MS-29 – zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,    
 • WD-30 – wykonanie deskowania ustroju nośnego, montaż łożysk jedno- i wielokierunkowych,
 • WS-32 –zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego,  betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, montaż wpustów mostowych żeliwnych, montaż sączków,
 • WD-34 – montaż barier ochronnych H2 z poręczą, wykonanie schodów skarpowych dla obsługi,  
 • WD-36 – zbrojenie ławy fundamentowej, betonowanie fundamentów,
 • P-23 – montaż przewodu prefabrykowanego, wykonanie izolacji cienkiej,   
 • P-24 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał KD8, kanał KD9, kanał KD30, kanał KD35, kanał KD41, kanał KD44,
 • Budowa zbiorników: ZB22, ZB22a, ZB22b, ZB22c,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej – Węzeł Północ, systemu prowadzenia kabli i przewodów,
 • OUD – wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji WOD-KAN.

Prace projektowe/Roboty - Listopad - tydzień 98

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Wykonanie nawierzchni z AC 16 W PMB 25/55-60,
 • Montaż krawężników betonowych,
 • WS-27 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie stożków nasypowych, montaż barier ochronnych,  
 • WS-28 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego,    
 • MS-29 – zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, wykonanie izolacji grubej,   
 • WD-30 – wykonanie deskowania ustroju nośnego, 
 • WD-31 – montaż barier ochronnych,   
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie skrzydeł, zbrojenie ustroju nośnego,  montaż kotew kap chodnikowych, montaż krawężników mostowych, wykonanie izolacji grubej, 
 • WS-33 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, betonowanie skrzydeł, betonowanie ustroju nośnego, montaż wpustów mostowych, montaż sączków,  
 • WD-34 – wykonanie drenażu z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą,  
 • WD-35 – wykonanie naw. na kap. z żywic epoks.-poliur. gr. 5mm,  montaż łożysk elastomerowych,  montaż barier ochronnych, 
 • WD-36 - wykonanie betonu podkładowego pod ławę fundamentową
 • MD-37 – betonowanie ustroju nośnego, montaż wpustów mostowych żeliwnych, montaż sączków,   
 • P-23 – betonowanie ławy fundamentowej,  
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał KD9, kanał KD 17, kanał KD21, kanał KD41, kanał KD44,
 • Budowa zbiorników: ZB22, ZB22a, ZB22b, ZB22c,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej – Węzeł Północ, systemu prowadzenia kabli i przewodów, montaż instalacji zasilającej – MOP Słodków,
 • OUD - wykonanie warstw dachowych, obróbki blacharskie, orynnowanie, instalacja wentylacji mechanicznej,
 • MOP Słodków – wykonanie pokrycia dachu.

Prace projektowe/Roboty - Listopad - tydzień 97

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Wykonanie podbudowy z AC 22 P 35/50,
 • Wykonanie nawierzchni z AC 16 W PMB 25/55-60,
 • Montaż krawężników betonowych,
 • Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 • WD-26 – wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej jedno- i dwuwarstwowej, 
 • WS-27 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie stożków nasypowych oraz izolacji cienkiej, 
 • WS-28 – wykonanie izolacji cienkiej,   
 • MS-29 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego,  zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie skrzydła, wykonanie izolacji cienkiej,  
 • WD-30 – betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,  
 • WD-31 – montaż barier ochronnych, 
 • WS-32 – wykonanie deskowania ustroju nośnego,  montaż belek typu T27, wykonanie izolacji cienkiej,  
 • WS-33 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, zbrojenie ustroju nośnego, wykonanie izolacji cienkiej, montaż krawężników mostowych, 
 • WD-34 – wykonanie ścieku przykrawężnikowego z elementów granitowych,  
 • WD-35 – wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, wykonanie stożków nasypowych, wykonanie izolacji cienkiej, Wykonanie naw. na kap. z żywic epoks.-poliur. gr. 5mm,  
 • WD-36 - montaż łożysk elastomerowych,  
 • MD-37 – zbrojenie ustroju nośnego, wykonanie izolacji cienkiej, 
 • P-23 – wymiana gruntu, 
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał KD5, kanał KD 21, kanał KD37, kanał KD38,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej – Węzeł Północ, systemu prowadzenia kabli i przewodów, montaż instalacji zasilającej – MOP Słodków, montaż gniazd i budowa zasilania oraz montaż rozdzielnic RG, T1, T2, RUPS, RK na OUD,
 • OUD - wykonanie warstw dachowych, konstrukcji stalowych,
 • MOP Słodków – wykonanie pokrycia dachu, konstrukcji murowych.

Prace projektowe/Roboty - Listopad - tydzień 96

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Wykonanie podbudowy z AC 22 P 35/50,
 • Montaż krawężników betonowych,
 • Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
 • WS-28 – betonowanie ustroju nośnego,  
 • MS-29 – zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego,   
 • WD-30 – zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, 
 • WS-32 – montaż belek prefabrykowanych typu T24, 
 • WS-33 – zbrojenie ściany skrzydeł, zbrojenie ustroju nośnego, wykonanie izolacji grubej z papy termozgrzewalnej, 
 • WD-34 – montaż krawężnika kap chodnikowych na długości skrzydeł,
 • MD-37 – montaż belek typu Kujan, 
 • P-24 – wykonanie izolacji cienkiej na zimno,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał KD 21, kanał KD37, kanał KD42,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej – Węzeł Północ, systemu prowadzenia kabli i przewodów– MOP Słodków, montaż gniazd i budowa zasilania na OUD,
 • OUD - wykonanie warstw dachowych, konstrukcji żelbetowych i stalowych, budowa instalacji wod.- kan.,
 • MOP Słodków – budowa kanalizacji sanitarnej i wentylacji.

Prace projektowe/Roboty - Listopad - tydzień 95

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Zakończenie wykopu na DD25,
 • Wykonanie 3000 m2 podbudowy z AC 22 P 35/50,
 • WS-28 – zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, wykonanie izolacji cienkiej,
 • MS-29 – zbrojenie ustroju nośnego,  zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł, 
 • WD-30 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WD-31 – wykonanie nawierzchni na kapach z żywic epoks.-poliur.,
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, montaż wpustów mostowych żeliwnych, montaż sączków oraz znaków wysokościowych na obiekcie,
 • WS-33 – wykonanie deskowania ustroju nośnego, 
 • WD-34 – wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltu lanego,
 • P-24 – betonowanie wlotów i wylotów przepustu,
 • Kanalizacja deszczowa:KD11, KD 21, KD28, KD32, KD42,
 • Wodociągi: W16, W17,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej – Węzeł Północ, budowa instalacji odgromowej – MOP Słodków,
 • OUD - wykonanie warstw dachowych,
 • MOP Słodków – układanie kabli i przewodów.

Prace projektowe/Roboty - Październik - tydzień 94

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Wykonanie nawierzchni z AC 16 W PMB 25/55-60,
 • Wykonanie podbudowy z AC 22 P 35/50,
 • WS-28 – zbrojenie ustroju nośnego, montaż wpustów żeliwnych z odpływem bocznym, montaż sączków, 
 • MS-29 – zbrojenie ustroju nośnego,   
 • WD-30 – zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej, betonowanie filarów, 
 • WS-32 – zbrojenie ustroju nośnego, 
 • WS-33 - betonowanie skrzydeł przyczółka, 
 • WD-34 – zbrojenie i betonowanie gzymsów murów oporowych, wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej, 
 • WD-35 – wykonywanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, wykonanie stożków nasypowych,  
 • WD-36 – betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, 
 • P-24 – betonowanie wlotu przepustu,
 • Kanalizacja deszczowa: KD14, KD22, KD31,
 • Wodociągi: Wykonanie prób ciśnieniowych na W13, W14, W16, W17,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej – Węzeł Północ, budowa instalacji odgromowej – MOP Słodków,
 • OUD - roboty murarskie, żelbetowe i izolacyjne,
 • MOP Słodków – roboty murarskie, żelbetowe i izolacyjne.

Prace projektowe/Roboty - Październik - tydzień 93

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Wykonanie nawierzchni z AC 16 W PMB 25/55-60,
 • Wykonanie podbudowy z AC 22 P 35/50,
 • WD-26 – betonowanie ustroju nośnego,   
 • WS-27 – zbrojenie i betonowanie kap mostowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych, montaż kotew kap chodnikowych, 
 • WS-28 – zbrojenie ustroju nośnego, 
 • MS-29 – montaż belek prefabrykowanych typu T,  
 • WD-30 – zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,   
 • WS-32 – zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie skrzydeł, wykonanie deskowania ustroju nośnego, 
 • WS-33 -  montaż stroju wpustów mostowych żeliwnych z odpływem mimośrodowym, montaż sączków, betonowanie ustroju nośnego,
 • WD-34 – montaż prefabrykowanych desek gzymsowych na murach oporowych, zbrojenie gzymsów murów oporowych,
 • WD-35 – wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, wykonanie stożków nasypowych, 
 • WD-36 – zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • Przebudowa sieci gazowych: kolizja 6G km 1+680 - 1+740 (DK74_WD31), kolizja 8G km 1+830 (DK74_WD31),
 • Kanalizacja deszczowa: KD18, KD22, KD31, KD37, KD42,
 • Wodociągi: Wykonanie prób ciśnieniowych na W13, W14,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej – Węzeł Północ,
 • OUD - roboty murarskie, żelbetowe i izolacyjne,
 • MOP Słodków – roboty murarskie, żelbetowe i izolacyjne.

Prace projektowe/Roboty - Październik - tydzień 92

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – zbrojenie ustroju nośnego,  montaż wpustów i sączków, 
 • MS-29 – montaż belek prefabrykowanych typu T, betonowanie poprzecznicy,
 • WD-30 – zbrojenie ławy fundamentowej,  
 • WS-32 – montaż belek prefabrykowanych typu T,
 • WS-33 - zbrojenie ustroju nośnego,  
 • WD-34 – montaż prefabrykowanych desek gzymsowych na murach oporowych,
 • P-24 - izolacja z papy zgrzewalnej płyty zespalającej,  
 • Kanalizacja deszczowa: KD14, KD18, KD21,
 • Wodociągi: Wykonanie prób ciśnieniowych na W18, W19 i W20.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej – Węzeł Północ,
 • OUD - roboty murarskie, żelbetowe i izolacyjne,
 • MOP Słodków – roboty murarskie, żelbetowe i izolacyjne.

Prace projektowe/Roboty - Październik - tydzień 91

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Układanie podbudowy z AC 22 P 35/50,
 • WD-26 – zbrojenie ustroju nośnego,  
 • WS-27 – montaż krawężników,  
 • WS-28 – wykonywanie deskowania ustroju nośnego, 
 • MS-29 – zbrojenie i betonowanie poprzecznic, betonowanie skrzydła przyczółka, 
 • WD-30 – wykonywanie kolumn DSM, 
 • WS-32 – betonowanie poprzecznic,
 • WS-33 - zbrojenie skrzydeł przyczółka, zbrojenie ustroju nośnego, 
 • WD-34 – betonowanie płyty przejściowej,  
 • WD-35 – wykonywanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem,  
 • WD-36 -  zbrojenie ławy fundamentowej, betonowanie fundamentu, 
 • P-24 - izolacja z papy zgrzewalnej płyty zespalającej, 
 • Kanalizacja deszczowa: KD14, KD15, KD44,
 • Wodociągi: Wykonanie prób ciśnieniowych na W18,19,20
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: budowa linii kablowej – Węzeł Północ,
 • OUD - roboty murarskie, żelbetowe i izolacyjne,
 • MOP Słodków – roboty murarskie, żelbetowe i izolacyjne.

Prace projektowe/Roboty - Wrzesień - tydzień 90

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Układanie podbudowy z AC 22 P 35/50,
 • Układanie krawężników drogowych i korytek ściekowych (ściek trójkątny),
 • WD-26 – zbrojenie ustroju nośnego, 
 • WS-28 – betonowanie ustroju nośnego, zbrojenie i betonowanie ściany skrzydeł, montaż wpustów mostowych oraz sączków, 
 • MS-29 – zbrojenie i betonowanie poprzecznic
 • WD-31 – betonowanie kap chodnikowych,  
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie poprzecznic,  
 • WS-33 - zbrojenie ustroju nośnego, wykonanie deskowania ustroju nośnego, 
 • WD-34 – zbrojenie płyty przejściowej, montaż barier ochronnych z poręczą, 
 • WD-35 – betonowanie kap chodnikowych,  
 • WD-36 -  beton podkładowy fundamentu,
 • P-24 - izolacja płyty zespalającej,
 • Kanalizacja deszczowa: KD14, KD34, KD35, KD37, KD44,
 • Montaż wpustów i przykanalików przy rondzie R1,
 • Regulacja wpustów przy Rondzie R2,
 • Wodociągi: W17 - wykonywanie robót ziemnych, zgrzewanie rury przewodowej; montaż rury L=40m, podsypka obsypka i zasypka piaskowa, ułożenie taśmy wodociągowej, zagęszczanie wykopu; 17HP.2-17W.11, montaż hydrantu; W19 - wykonywanie robót ziemnych, zgrzewanie rury przewodowej; montaż rury L=15m, podsypka obsypka i zasypka piaskowa, ułożenie taśmy wodociągowej, zagęszczanie wykopu,
 • Przebudowa sieci teletechnicznych: kolizja nr 7 km 38+650,
 • OUD - roboty murarskie, żelbetowe i izolacyjne,
 • MOP Słodków – roboty murarskie, żelbetowe i izolacyjne.

Prace projektowe/Roboty - Wrzesień - Tydzień 89

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Układanie warstwy wiążącej z AC 16 W PMB 25/55-60 między ul. Kolejową, a ul. Janowską,
 • Układanie krawężników drogowych i  korytek ściekowych (ściek trójkątny) przy węźle Kraśnik Północ,
 • WD-26 - montaż prefabrykowanych belek typu ,,T”,
 • WS-28 – zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • MS-29 – zbrojenie ustroju nośnego, ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WD-31 – betonowanie kap mostowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych,
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego,
 • WS-33 - zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego,
 • WD-35 – zbrojenie kap mostowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych,
 • MD-37 – betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • P-24 – betonowanie wlotów i wylotów,
 • Kanalizacja deszczowa: KD9, KD30, KD31, KD34, KD37,
 • Regulacja wpustów przy rondzie R-1 w km 32+500,
 • Wodociągi: W17 - wykonywanie robót ziemnych, zgrzewanie rury przewodowej; montaż rury L=66m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, ułożenie taśmy wodociągowej, zagęszczanie wykopu,
 • Przebudowa sieci teletechnicznych: kolizja nr 7 km 38+650 (Lubelska Sieć Szerokopasmowa),
 • OUD - roboty murarskie i żelbetowe i izolacyjne,MOP Słodków – wykonanie izolacji fundamentów, konstrukcji żelbetowych i konstrukcji murowych obiektu.

Prace projektowe/Roboty - Wrzesień - Tydzień 88

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Wykonanie nawierzchni z AC 16 W PMB 25/55-60
 • WD-26 – zasypanie wykopu z gruntu nieprzepuszczalnego,  betonowanie fundamentów murów oporowych,   
 • WS-27 – betonowanie skrzydła przyczółka, izolacja gruba z papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe,    
 • WS-28 -zbrojenie płyty ustroju nośnego,  
 • MS-29 – zbrojenie skrzydeł przyczółka, zbrojenie i betonowanie filarów, montaż łożysk elastomerowych, 
 • WD-31 –montaż prefabrykowanych desek gzymsowych,   
 • WS-32 –montaż łożysk elastomerowych,  
 • WS-33 – montaż łożysk elastomerowych,  
 • WD-34 – ułożenie nawierzchni na kapach chodnikowych  z żywic,  
 • WD-35 – zbrojenie kap chodnikowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych, montaż kotew chodnikowych, montaż krawężników,  
 • MD-37 – zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,  
 • P-24 – betonowanie płyty zespalającej, 
 • Kanalizacja deszczowa: KD1, KD6, KD7, KD9, , KD30, KD31, KD35, KD37,
 • Regulacja wpustów na łączniku WN-L 04L, przy Rondzie R-1; Regulacja wpustów w km 32+600,
 • Montaż wpustów i przykanalików w km 37+200,
 • Przebudowa sieci teletechnicznych: kolizja nr 5 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik i Słodków,
 • OUD - roboty murarskie i żelbetowe,
 • MOP Słodków – wykonanie izolacji fundamentów i konstrukcji żelbetowych obiektu, konstrukcje murowe.

Prace projektowe/Roboty - Wrzesień - Tydzień 87

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Układanie warstwy wiążącej z AC 16 W PMB 25/55-60 między ul. Kolejową, a ul. Janowską,
 • WD-26 – zasypanie wykopu z gruntu nieprzepuszczalnego,  
 • WS-27 – zbrojenie skrzydła przyczółka,    
 • WS-28 - wykonanie deskowania ustroju, 
 • MS-29 – zbrojenie skrzydeł przyczółka, betonowanie filarów, 
 • WD-31 –montaż prefabrykowanych desek gzymsowych,  
 • WS-32 –montaż łożysk elastomerowych, 
 • WS-33 - zbrojenie poprzecznic ustroju nośnego, 
 • WD-34 – wykonanie izolacji cienkiej, 
 • WD-35 – wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, montaż rury drenarskiej i krawężnika mostowego,  
 • WD-36 - wymiana gruntu pod fundamentem,  
 • MD-37 – zbrojenie ściany przyczółka
 • P-24 – betonowanie płyty zespalającej,
 • Wodociągi: W17 - wykonywanie robót ziemnych, zgrzewanie rury przewodowej, ułożenie taśmy wodociągowej, zagęszczanie wykopu, W10 – wykonanie wcinki wodociągowej,
 • Kanalizacja deszczowa: KD14, KD30, KD31, KD34, KD37,
 • Regulacja i montaż wpustów żeliwnych przy ulicy Kalinowej od km 33+600 – do km 33+750,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN20 w km 36+452,
 • Przebudowa sieci teletechnicznych: kolizja nr 1 w km 32+350 - 32+760,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacje, pokrycie dachu,
 • MOP Słodków – wykonanie izolacji fundamentów i konstrukcji żelbetowych obiektu, konstrukcje murowe.

Prace projektowe/Roboty - Wrzesień - Tydzień 86

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Układanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 między ul. Kolejową, a ul. Janowską,
 • Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego  przykrawędziowego,
 • WD-26 – betonowanie poprzecznicy podporowej,
 • WS-27 – zbrojenie i betonowanie skrzydła przyczółka,   
 • WS-28 - zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka,  
 • MS-29 – zbrojenie skrzydeł, zbrojenie filarów,
 • WD-31 – zbrojenie kap mostowych, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych, 
 • WS-32 –zbrojenie i betonowanie poprzecznic,
 • WS-33 - betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WD-35 – wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, montaż rury drenarskiej, 
 • WD-36 - wymiana gruntu pod fundamentem, 
 • Wodociągi: W16 - wykonywanie robót ziemnych, zgrzewanie rury przewodowej, ułożenie taśmy wodociągowej, zagęszczanie wykopu; W17 - wykonywanie robót ziemnych, zgrzewanie rury przewodowej, ułożenie taśmy wodociągowej, zagęszczanie wykopu,
 • Kanalizacja deszczowa: montaż separatora i osadnika – KD1, kontynuacja prac: KD5, KD30, KD35, KD37, KD39,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacje,
 • MOP Słodków – wykonanie izolacji fundamentów i konstrukcji żelbetowych obiektu, konstrukcje murowe.

Prace projektowe/Roboty - Sierpień - Tydzień 85

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Układanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 między ul. Kolejową, a ul. Janowską,
 • WS-27 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, zabezpieczanie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV,
 • WS-28 - zbrojenie i  betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, zabezpieczanie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV,
 • MS-29 – zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, zbrojenie i betonowanie filarów, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV,
 • WD-31 - wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego, zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem oraz zasypki z gruntu zbrojonego, wykonanie stożków nasypowych, zbrojenie kap mostowych, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV, montaż krawężników mostowych, wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego,
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, zbrojenie i betonowanie filarów, izolacja cienka wykonywana na zimno, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV,
 • WS-33 - zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, betonowanie ściany ustroju nośnego, izolacja cienka wykonywana na zimno, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV,
 • WD-35 – montaż rur odpływowych i zbiorczej instalacji odwodnienia, wykonanie drenażu zasypki, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV,
 • WD-36 - wymiana gruntu pod fundamentem,
 • P-23 – wykonanie wykopu,
 • P-24 - zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego,
 • Montaż separatora i osadnika na kanałach: KD1, KD14, KD41, KD42,
 • Wodociągi: W16 - wykonywanie robót ziemnych, zgrzewanie rury przewodowej, ułożenie taśmy wodociągowej, zagęszczanie wykopu; W10 – pobór próbek wody,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacje, pokrycie dachu,
 • MOP Słodków – wykonanie fundamentów i konstrukcji żelbetowych obiektu, konstrukcje murowe.

Prace projektowe/Roboty - Sierpień - Tydzień 84

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • Układanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 między ul. Kolejową, a ul. Janowską,
 • WD-26 – zbrojenie i deskowania poprzecznicy,  montaż łożysk elastomerowych, 
 • WS-28 – zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka,
 • MS-29 – zbrojenie ściany przyczółka, zbrojenie i betonowanie filarów,  
 • WD-31 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, montaż krawężników mostowych i kotew kap chodnikowych,  
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka,
 • WS-33 – zbrojenie ściany przyczółka, wykonanie izolacji cienkiej, montaż łożysk elastomerowych, 
 • WD-34 – betonowanie kap chodnikowych , montaż desek gzymsowych z polimerobetonu, 
 • WD-36 – wymiana gruntu pod fundamentem, 
 • P-24 –zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, zbrojenie wlotu i wylotu,  wykonanie izolacji grubej z papy termozgrzewalnej,
 • Kanalizacja deszczowa: KD9, KD14– wykop, montaż separatora i osadnika,
 • Wodociągi:10W, 16W, 17W - wykonywanie robót ziemnych, zgrzewanie rury przewodowej; montaż rur, wykonanie podsypki, obsypki i zasypki piaskowej, ułożenie taśmy wodociągowej, zagęszczanie wykopu,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: oświetlenie MOP Słodków,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacje, pokrycie dachu,
 • MOP Słodków – wykonanie fundamentów i konstrukcji żelbetowych obiektu, konstrukcjw murowe.

Prace projektowe/Roboty - Sierpień - Tydzień 83

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – betonowanie ścianki zaplecznej,
 • WS-28 – zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka,
 • MS-29 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka, zbrojenie filarów, 
 • WD-31 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, betonowanie fundamentów murów oporowych, wykonanie kotew kap chodnikowych, wykonanie izolacji cienkiej, 
 • WS-32 – zbrojenie korpusu przyczółka,  
 • WS-33 – zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka, betonowanie oczepów i ciosów podłożyskowych,
 • WD-34 – wykonanie stożków nasypowych, montaż rury osłonowej kolektora, montaż kolektora,
 • WD-35 – montaż krawężników mostowych, 
 • WD-36 – wykonanie wykopu,
 • MD-37 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie izolacji cienkiej, 
 • P-24 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, zbrojenie wlotu i płyty zespalającej,
 • Kanalizacja deszczowa: KD42 – kontynuacja robót, wykop, podsypka montaż rury L=72m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni; KD33 - kontynuacja robót, wykop, podsypka montaż rury L=12m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni,
 • Kanalizacja sanitarna: montaż zbiornika bezodpływowego 5ZB.1,
 • Wodociągi: MOP - Budowa 16W, 17W,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN20: 36+452, montaż oświetlenia - MOP SŁODKÓW,
 • OUD - roboty żelbetowe i izolacyjne,
 • MOP Słodków – wykonanie fundamentów i konstrukcji żelbetowych obiektu, konstrukcji murowych.

Prace projektowe/Roboty - Sierpień - Tydzień 82

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – betonowanie korpusu przyczółka i skrzydeł,
 • WS-27 – zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego,
 • WS-28 – zbrojenie korpusu przyczółka i skrzydeł,
 • MS-29 – zbrojenie ławy fundamentowej, korpusu przyczółka i skrzydeł,
 • WD-31 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, wykonanie ścian oporowych,
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie filarów,
 • WS-33 – zbrojenie filarów, korpusu przyczółka i skrzydeł, montaż łożysk elastomerowych,
 • WD-34 – wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, stożków nasypowych, zbrojenie kap mostowych,
 • WD-36 – wykonanie wykopu,
 • MD-37 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej, wykonanie izolacji cienkiej,
 • P-24 – wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej,
 • Kanalizacja deszczowa: KD8 – wykonywanie robót ziemnych, montaż rur L=50m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni; KD42 - wykonywanie robót ziemnych, montaż rury L=215m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni, KD 33 - wykonywanie robót ziemnych, montaż rury L=24m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni, KD6 – kontynuacja robót ziemnych, montaż rury L=6m, montaż separatora i osadnika podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni, separatora, KD34 – kontynuacja robót, wykop, montaż separatora i osadnika,
 • Wykonywanie wpustów i przykanalików przy wpustach: na MOP kl. III – 31kpl, na MOP kl. II – 5szt, przykanaliki na MOP kl. II – 10m, w km 37+930-38+100- 7kpl, na łączniku DK74 z 19 – 4kpl, przy kanale 33 – 2szt, przykanaliki na kanale 33 – 9m, regulacja wpustów w km 41+400 -41+900; na łączniku DK74 z 19 – 5kpl,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN08 km 33+947, kolizja LN20 km 36+452,
 • OUD - roboty żelbetowe i izolacyjne,
 • MOP Słodków – wykonanie fundamentów i konstrukcji żelbetowych obiektu, konstrukcji murowych.

Prace projektowe/Roboty - Lipiec - Tydzień 81

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – zbrojenie korpusu przyczółka i skrzydeł, betonowanie filarów, 
 • WS-27 – zbrojenie i betonowanie płyty ustroju nośnego, 
 • WS-28 – zbrojenie korpusu przyczółka i skrzydeł, 
 • MS-29 – zbrojenie ławy fundamentowej, betonowanie fundamentów, 
 • WD-31 – wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej jedno – i dwuwarstwowej, 
 • WS-32 – zbrojenie korpusu przyczółka i skrzydeł, zbrojenie i betonowanie filarów,  
 • WS-33 – zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka i skrzydeł, zbrojenie filarów,  
 • WD-34 - zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, wykonanie stożków nasypowych, zbrojenie kap mostowych, wykonanie izolacji cienkiej wykonywanej na zimno, wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojnego,  
 • WD-35 - wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej jedno – i dwuwarstwowej, 
 • MD-37 – zbrojenie ławy fundamentowej, betonowanie fundamentów, 
 • P-24 – zbrojenie płyty zespalającej, wykonanie izolacji cienkiej na zimno. 
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: oświetlenie Węzeł Kraśnik Północ km 32+000 – 33+200, oświetlenie Węzeł Kraśnik – Południe km 36+600 – 37+900,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: budowa studni telekomunikacyjnych SKR2 z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym, budowa kanału typu KTu2,
 • Kanalizacja deszczowa -  trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej na KD2, KD6, KD41, oraz KD42,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków – wykonanie fundamentów i konstrukcji żelbetowych obiektu, konstrukcji murowych, izolacji.

Prace projektowe/Roboty - LIPIEC - Tydzień 80

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – zbrojenie filara w osi B,
 • WS-27 – zbrojenie ustroju nośnego obiektu (jezdnia lewa), montaż belek prefabrykowanych typu T18 (jezdnia prawa),
 • MS-29 – próbne obciążenie pali fundamentowych CFA, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej w osi A (nitka prawa),
 • WD-31 – wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego, montaż dylatacji jednomodułowych,
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka w osi A (nitka prawa), zbrojenie i betonowanie filarów w osi B (2 szt., nitka lewa),
 • WS-33 – zbrojenie korpusu przyczółka w osi G (nitka lewa), zbrojenie i betonowanie oczepu filarów w osiach D, E, F,
 • WD-34 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, montaż ścian oporowych z gruntu zbrojnego, montaż kotw pod kapy chodnikowe,
 • WD-35 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie izolacji wodochronnej powierzchni ścian przyczółka,
 • MD-37 – próbne obciążenie pali fundamentowych CFA,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: budowa studni telekomunikacyjnych SKR2 z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: KD41 - wykonywanie robót ziemnych, montaż rury L=165,5m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni, KD30 - wykonywanie robót ziemnych, montaż rury L= 6m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni, KD8 – rozpoczęcie robót ziemnych, montaż rury L=10,5m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków – wykonanie konstrukcji murowych obiektu.

Prace projektowe/Roboty - LIPIEC - Tydzień 79

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – zasypanie wykopów, zbrojenie ławy fundamentowej, wykonanie izolacji cienkiej,
 • WS-27 – zbrojenie ściany ustroju nośnego,
 • WS-28 – zasypanie wykopów, zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • MS-29 – zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • WS-32 – betonowanie fundamentów, ściany przyczółka i skrzydeł, filarów,
 • WS-33 – zbrojenie ławy fundamentowej i filarów, betonowanie fundamentów,
 • WD-34 – zasypanie wykopów, wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, wykonanie izolacji grubej, wykonanie drenażu zasypki, montaż ścian oporowych z gruntu zbrojnego,
 • P-24 – montaż przewodu prefabrykowanego,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LS1 km 33+960,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: budowa studni telekomunikacyjnych SKR2 z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym, budowa kanału typu KTp2,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków – izolacje fundamentów, wykonanie konstrukcji murowych obiektu.

Prace projektowe/Roboty - LIPIEC - Tydzień 78

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – wykonanie wykopu, wymiana gruntu pod fundamentem, zbrojenie ławy fundamentowej,
 • WS-27 – zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • MS-29 – zbrojenie ławy fundamentowej,
 • WS-32 – zbrojenie ławy fundamentowej, ściany przyczółka i skrzydeł oraz filarów,
 • WS-33 – zbrojenie ławy fundamentowej, zbrojenie i betonowanie filarów,
 • WD-34 – zasypanie wykopów fundamentowych, wykonanie zasypki murów oporowych, wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej, wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego,
 • MD-37 – beton niekonstrukcyjny pod fundamenty,
 • P-24 – montaż prefabrykatów,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN25 km DK74 0+100 rondo (km 37+260), kolizja LN20 km 36+452,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków - wykonanie fundamentów i konstrukcji żelbetowych obiektu.

Prace projektowe/Roboty - LIPIEC - Tydzień 77

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-28 – betonowanie fundamentów,
 • WD-31 – betonowanie ustroju nośnego,
 • WS-32 – betonowanie ławy fundamentowej, betonowanie filarów,
 • WS-33 – zbrojenie ławy fundamentowej, betonowanie filarów,
 • WD-34 – wykonanie zasypki przyczółka i ścian oporowych,
 • MD-37 – wykonywanie pali CFA,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN25 km DK74 0+100 rondo (km 37+260), kolizja LS1 km 33+960,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 1 km 32+350 - 32+760, kolizja nr 5 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik i Słodków,
 • OUD - budowa 18W, 19W, 20W, 21W,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków - wykonanie fundamentów  i konstrukcji żelbetowych obiektu.

Prace projektowe/Roboty - CZERWIEC - Tydzień 76

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-28 – zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • MS -29 – wykonanie betonu podkładowego,
 • WS-32 – zbrojenie ławy fundamentowej, zbrojenie i betonowanie filarów,
 • WS-33 –zbrojenie i betonowanie filarów,
 • WD-34 – zasypanie wykopów, wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: oświetlenie Węzeł Kraśnik Południe km 36+600 do km 37+900,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 5 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik i Słodków,
 • Przebudowa wodociągu - OUD,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków - fundamenty i konstrukcje żelbetowe obiektu.

Prace pojektowe/Roboty - CZERWIEC - Tydzień 75

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-27 – betonowanie ściany przyczółka
 • WS-28 – zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • MS -29 – wykonanie pali fundamentowych CFA,
 • WD-30 – wykonywanie wykopu,
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • WS-33 – wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, zbrojenie i betonowanie filarów,
 • WD-34 – zasypanie wykopów, wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego,
 • WD-35 – betonowanie ustroju nośnego,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN18 - km 35+087, kolizja LN22 - km  36+841 - 36+950, kolizja LS07 - DK74 1+300 (km 37+260),
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 1 - km 32+350 - 32+760, kolizja nr 5 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik i Słodków,
 • Przebudowa wodociągu - 7W DK74 km 1+689; wg PFU km 2+106,
 • OUD - roboty żelbetowe.

Prace projektowe/Roboty - CZERWIEC - Tydzień 74

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-27 – zbrojenie ściany przyczółka, montaż belek typu T-18,
 • WS-28 – zbrojenie ławy fundamentowej,
 • MS -29 - wykonywanie pali fundamentowych CFA,
 • WD-30 – wykonywanie wykopu, beton podkładowy pod fundament,
 • WS-32 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • WS-33 – wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, zbrojenie i betonowanie filarów,
 • WD-35 – zbrojenie ustroju nośnego,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN30 – DD31, kolizja LN31 - DD31, kolizja LS05 - km 35+578,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 5 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik i Słodków,
 • Przebudowa wodociągu - 7W DK74 km 1+689; wg PFU km 2+106,
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej: kanał nr 20 – „Węzeł Południe”, kanał nr 21 - OUD, kanał nr 30 – Słodków I, kanał nr 42 – MOP Prawy.

Prace projektowe/Roboty - CZERWIEC - Tydzień 73

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-27 – zbrojenie ściany przyczółka,
 • WS-28 – wykonanie betonu podkładowego,
 • MS -29 – wykonywanie pali CFA,
 • WD-31 – zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż sączków i wpustów,
 • WS-32 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów,
 • WS-33 – wykonanie nasypu, wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, betonowanie filarów, izolacja cienka fundamentów,
 • WD-35 – zbrojenie ustroju nośnego,
 • MD -37 – wykonanie wykopów fundamentowych,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN06 - km 33+651 - 33+813, kolizja LS03 - km 35+087, kolizja LS04 - km 35+114, kolizja LS06 - km 35+678,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 5 km 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik -Słodków,
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej: kanał nr 20 – „Węzeł Południe”, kanał nr 21 - OUD, kanał nr 30 – Słodków I, kanał nr 42 – MOP Prawy.

Prace projektowe/Roboty - MAj - Tydzień 72

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-27 – betonowanie ściany przyczółka,
 • WS-28- wymiana gruntu pod ławy fundamentowe,
 • MS-29 – zakończenie wbijania ścianek szczelnych, rozpoczęcie wykonywania pali CFA,
 • WD-31 – zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż belek T27,
 • WS-32 – wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, zbrojenie ław fundamentowych,
 • WS-33 – wykonanie nasypu, zbrojenie i betonowanie filarów, izolacja cienka fundamentów,
 • WD-35 – betonowanie skrzydeł, zbrojenie ustroju nośnego,
 • P-24 – rozbiórka płyty fundamentowej, wykonanie wykopu,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 1 km 32+350 - 32+760, kolizja nr 5 km 36+500 - 37+000,
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej: kanał nr 20 – „Węzeł Południe”, kanał nr 21 - OUD, kanał nr 30 – Słodków I, kanał nr 42 – MOP Prawy.

Prace projektowe/Roboty - Maj - Tydzień 71

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Prace porządkowe po wykonanej rozbiórce obiektów,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – betonowanie poprzecznicy,
 • WS-27 – betonowanie ściany przyczółka,
 • MS-29 – wbijanie ścianek szczelnych,
 • WD-31 – zbrojenie ustroju nośnego i poprzecznic,
 • WS-32 – wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, wykonywanie betonu podkładowego,
 • WS-33 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie nasypów pod ławy fundamentowe, zbrojenie ławy fundamentowej i filarów, wykonanie izolacji cienkiej,
 • WD-35 – wykonywanie deskowania ustroju nośnego,
 • Przebudowa sieci energetycznych: LS08 km 40+000,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: T5 km 37+000,
 • Zakończono przebudowę sieci gazowych: 1G 0+030 (wg PFU 32+600), 3G km 0+180 (wg PFU 33+600).

Prace projektowe/Roboty - Maj - Tydzień 70

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Rozbiórki obiektów,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – zbrojenie poprzecznicy,
 • WS-27 – zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • MS-29 – wykonywanie wykopu,
 • WS-32 - wzmocnienie podłoża kolumnami DSM,
 • WS-33 – zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych,
 • WD-35 – zbrojenie skrzydeł, deskowanie ustroju nośnego,
 • MD-37 – wykonanie wykopu, wbicie ścianek szczelnych,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 1 - 32+350 - 32+760, kolizja nr 5 - 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik i Słodków,
 • Przebudowa sieci gazowych: kolizja 1G km 0+030 (wg PFU 32+600), kolizja 3G 0+180 (wg PFU 33+600),
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał nr 21– OUD, kanał nr 30 – Słodków I, kanał nr 42 – MOP Prawy.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień/Maj - Tydzień 69

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Rozbiórki obiektów,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 - betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WS-27 - zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WD-31 - betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, montaż łożysk elastomerowych,
 • WS-32 - wykonanie wykopu,
 • WS-33 - wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, zbrojenie ławy fundamentowej,
 • WD-35 - betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • P-24 - zbrojenie i betonowanie lawy fundamentowej,
 • Przebudowa sieci energetycznych: LN06, LN08, LS1,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja 1,
 • Przebudowa sieci gazowych: 1G,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał nr 17, 33, 35, 36, 37,
 • Wpusty deszczowe na drodze dojazdowej: DD26, DD27.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - Tydzień 68

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-27 - Deskowanie i zbrojenie ściany przyczółka
 • WD-31 - zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł 
 • WS-32 - wykonywanie wykopów fundamentowych
 • WS-33 - wykonywanie  wykopów fundamentowych, wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, 
 • WD-34 - zbrojenie i betonowanie płyty ustroju nośnego, montaż  wpustów i sączków, 
 • WD-35 - zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł, 
 • P-24 - zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • Przebudowa sieci energetycznych: kolizje LN04, LN08, LS1, LS08,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 1,
 • Przebudowa sieci gazowych: kolizje 1G, 5G,

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - Tydzień 67

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WS-27 – zbrojenie i deskowanie ścian przyczółków i skrzydeł,
 • WD-31 – betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WS-33 – wykonywanie wykopu,
 • WD-34 – zbrojenie płyty ustroju nośnego,
 • WD-35 – zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka, wykonanie izolacji cienkiej,
 • P-24 – zbrojenie ławy fundamentowej,
 • Przebudowa sieci energetycznych nN - kolizja LN04 i LS08,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - kolizja nr 1.
 • Przebudowa sieci gazowych: kolizja 1G i 10G.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - Tydzień 66

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • WD-26 - wykonanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej,
 • WS-27 - zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WD-31 - zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł, betonowanie poprzecznic,
 • WS-33 - wykonanie wykopu i nasypów pod ławy fundamentowe,
 • WD-34 - deskowanie płyty ustroju nośnego,
 • WD-35 - betonowanie ściany przyczółka,
 • P24 - zbrojenie ławy fundamentowej.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - Tydzień 65

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • WD-26 - zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WS-27 - zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WD-31 - zbrojenie ściany przyczółka, skrzydeł i poprzecznicy podporowej,
 • WS-33 - wykonywanie wykopu i nasypów pod ławy fundamentowe,
 • WD-34 - montaż belek prefabrykowanych typu "T",
 • WD-35 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • P24 - wykonanie betonu podkładowego i rozpoczęcie zbrojenia fundamentów,
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja 5G, 6G, 10G, 11G.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - Tydzień 64

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • WD-26 zbrojenie przyczółka,
 • WS-27 zbrojenie przyczolka,
 • WS-28 wykonywanie wykopu pod ławę fundamentową,
 • WD-31 zbrojenie przyczółka i poprzecznicy podporowej,
 • WS-33 wykonywanie wykopu i nasypu pod ławy fundamentowe,
 • WD-34 montaż znaków wysokościowych na obiekcie,
 • WD-35 zbrojenie ław fundamentowych ,
 • P-24 wykonywanie wykopów.

Prace projektowe/Roboty - Marzec - Tydzień 63

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Obiekt WD-26: zbrojenie ławy fundamentowej,
 • Obiekt WS-27: zbrojenie przyczólków i skrzydeł,
 • Obiekt WS-28: wykonanie wykopu,
 • Obiekt WD-31: zasypanie wykopów ław fundamentowych,
 • Obiekt WD-34: zasypanie wykopów ław fundamentowych, zbrojenie ustrój/poprzecznice,
 • Obiekt WD-35: zbrojenie ławy fundamentowej, beton niekonstrukcyjny
 • Przebudowa sieci energetycznych nN - kolizja LN22
 • Przebudowa sieci gazowych: kolizja 6G.

Prace projektowe/Roboty - Marzec - Tydzień 62

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Obiekt WD-26: zbrojenie ławy fundamentowej,
 • Obiekt WS-27: zbrojenie przyczółków i skrzydeł,
 • Obiekt WS-28: wykonanie wykopu,
 • Obiekt WD-31: beton przyczółków i skrzydeł,
 • Obiekt WD-34: zbrojenie ustrój/poprzecznice,
 • Obiekt WD-35: zbrojenie ławy fundamentowej,  beton niekonstrukcyjny,
 • Przebudowa sieci energetycznych nN - kolizje LN17 i LN18, przebudowa sieci sN: kolizja LS02,
 • Przebudowa sieci gazowych: kolizja 5G i 10G, wodociągowych: 5W.

 Prace projektowe/Roboty - Marzec - Tydzien 61

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Obiekt WD-26 - Wykonanie wykopów fundamentowych,
 • Obiekt WS-27 - Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN,
 • Kolizja LN17: Demontaż przyłącza bud. km 34+949,
 • Przebudowa wodociagów: 5W 36+823 pod obiekt WD30.

Prace projektowe/Roboty - Marzec - Tydzień 60

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STiORB,
 • Wycinka, karczowanie drzew i krzewów,
 • Rozbiórki obiektów,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: Kolizja 5G i Kolizja 10G,
 • Przebudowa sieci gazowej: Kolizja 5G i 10 G,
 • Przebudowa wodociągów: 5W,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: rury kanalizacyjne tłoczne z PEHD Dz110x6,6 SDR17.

Prace projektowe/Roboty - Luty - Tydzień 59

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STiORB,
 • Wycinka, karczowanie drzew i krzewów,
 • Rozbiórki obiektów,
 • Mechaniczne usunięcie warstwy humusu o śr. gr. w-wy  30 cm,
 • Wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp na odl. do 13 km w gr. kat. I-V,
 • Kolumny DR - 80 sztuk,
 • MOP II - 12W, 13W, 14W - budowa,
 • Kolizja 5G km 36+840 (trasy głównej S19) - przebudowa,
 • Kolizja 4W 35+046; wg PFU km 34+900 oraz 35+048 - przebudowa,
 • Kolizja W 36+823 pod obiekt WD30; wg PFU km 36+782 - przebudowa.

Prace projektowe/Roboty - Luty - Tydzień 58

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STiORB,
 • Mechaniczne usunięcie warstwy humusu o śr. gr. w-wy  30 cm,
 • Wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp na odl. do 13 km w gr. kat. I-V,
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I -VI uzyskanego z wykopu,
 • Kolumny DR - 50 sztuk.

Prace Projektowe/Roboty - LUTY - Tydzień 57

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wycinka i karczowanie drzew i krzewów
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi 800
 • Wymiana gruntu pod fundamentem

Prace Projektowe/Roboty - LUTY - Tydzień 56

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi 800 na Obiekcie WD -31
 • Wymiana gruntu pod fundamentem na Obiekcie WS-27
 • Mechaniczne usunięcie warstwy humusu o śr. gr. w-wy - 30 cm
 • Wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp na odl. do 13 km w gr. kat. I-V
 • Stabilizacja w podstawie nasypu, gr. 20 cm

Prace Projektowe/Roboty - STYCZEŃ - Tydzień 55

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wycinka i karczowanie drzew i krzewów
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi 800 przy Obiekcie WD-31
 • Mechaniczne usunięcie warstwy humusu o śr. gr. w-wy  30 cm przyszłej trasy S19
 • Stabilizacja w podstawie nasypu, gr. 20 cm
 • Wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp na odl. do 13 km w gr. kat. I-V przy drodze DD17

Prace Projektowe/Roboty - STYCZEŃ - Tydzień 54

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp na odl. do 13 km w gr. kat. I-V
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I -VI uzyskanego z wykopu
 • Stabilizacja w podstawie nasypu, gr. 20 cm
 • Wykonanie wykopu pod obiektem WS - 27
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi 800 przy obiekcie WD - 34

Prace Projektowe - STYCZEŃ - Tydzień 53

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenia obiektów budowlanych: uprzatnięcie terenu, kruszenie gruzu.

Prace Projektowe - GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - Tydzień 52

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych,
 • Wykonanie platformy pod wykonanie kolumn DSM obiekt WD-31,
 • Wykonanie dróg technologicznych oraz zaplecz budowy,
 • Wyburzenia obiektów budowlanych: uprzątnięcie terenu, kruszenie gruzu na ul. Janowskiej, ul. Wojskowej i w Słodkowie.

Prace Projektowe - Grudzień - tydzień 51

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wykonanie wykopu do rzędnej platformy roboczej wzmocnienia podłoża (kolumny DSM) w miejscu Obiektu WD31
 • Zdjęcie warstwy humusu pod drogę technologiczną do obiektu WD-31 + Zaplecza mostowe przy obiekcie
 • Wyburzenia obiektów budowlanych: uprzątnięcie terenu, kruszenie gruzu ul. Janowska, ul. Wojskowa, Słodków, wyburzenie 165 B dz.57/3
 • Kolizja w11 - ułożenie 77,5 mb wodociągu dn 40 pe, ułożenie 24  mb wodociągu dn 90 pe  ułożenie rur osłonowychdn 180 wraz z płozami i manszetami, ułożenie taśmy lokalizacyjnej, zsypka z zagęszczeniem, nastawienie próby ciśnieniowej, przygotowanie do wcinki

Prace Projektowe - Grudzień - tydzień 50

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wycinka oraz uprzątnięcie drzew i karp na ul. Janowskiej, Wojskowej, Kolejowej
 • Segregacja oraz uprzątnięcie terenu na ul. Wojskowej, Janowskiej i ul. Kolejowej po wyburzaniu budynków
 • Prace przy obiekcie WD 31 oraz WD 35 związane z wykonaniem wykopów fundamentowych

Prace Projektowe - GRUDZIEŃ - tydzień 49

 • Prace związane z  segregacją i uprzątnięciem terenu na ul. Wojskowej, Janowskiej i ul. Kolejowej po wyburzaniu budynków i wycince drzew
 • Prace wiązane z wykonaniem wykopów fundamentowych przy obiekcie WD 31 oraz WD 35
 • Odłączenie przyłączy we wszystkich budynkach przeznaczonych do rozbiórki
 • Przekazanie terenu pod stanowisko archeologiczne w miejscowości Lasy

Prace Projektowe - LISTOPAD - tydzień 48

 •  przekazano do IK plany warstwowe dróg DD11, DD11a, DD21, DD24, DD29 oraz PG-2 rew. 0
 •  zdjęto warstwę humusu pod fundamenty obiektu WD-34 + Zaplecze przy obiekcie + Droga technologiczna do obiektu i zaplecza - ok. 2000 m2
 •  wykonano wykop do rzędnej platformy roboczej wzmocnienia podłoża (kolumny DSM) WD34 - ok. 800 m3
 •  wykonano stabilizację gruntu cementem platformy roboczej pod palownicę (kolumny DSM) WD-34 - ok. 650 m2

Prace Projektowe - LISTOPAD - tydzień 47

 • wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu dotyczącą wycinki drzew przy drodze DK19 w miejscowości Lasy
 • przekazano Wykonawcy działki o numerach: 108/3, 108/5, 109/1, 117/6 obręb 8 - Stacja Kolejowa, 210, 211 obręb 9 – Kwiatkowice, 395/3, 604/2 obręb 9 - Pasieka
 • przekazano do IK raport geotechniczny z polowych badań weryfikacyjnych

Prace Projektowe - LISTOPAD - tydzień 46

 • rozpoczęcie prac rozbiórkowych na ul. Wojskowej
 • rozpoczęcie wycinki drzew przy drodze DK19
 • IK dokonała odbiory TOR

Prace Projektowe - LISTOPAD - tydzień 45

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i drogowej
 • Finalna weryfikacja STWiORB
 • Przekazanie działek zabudowanych o numerach:115/1, 31/3, 28, 219/1, 220/1, 24/1, 436/3

Prace Projektowe - PAŹDZIERNIK/LISTOPAD - tydzień 44

 • Prace nad weryfikacją Projektu Wykonawczego w zakresie branży drogowej, elektrycznej i środowiskowej
 • Przekazanie IK Harmonogramu robót
 • Finalna weryfikacja STWiORB
 • Przekazanie działek niezabudowanych o numerach: 232/1, 323/2 ,236/1, 236/2, 238/2, 238/3, 239/1, 239/2, 243/10, 243/11, 248/1, 248/2, 251/3, 251/4, 253/1, 253/2
 • Przekazanie działek zabudowanych o numerach: 96/13, 110/4, 113/3

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK - tydzień 43

 • Prace nad weryfikacją Projektu Wykonawczego w zakresie branży drogowej i środowiskowej
 • Przekazanie IK opracowań do Projektu Nasadzień i Planu Wyrębu Drzew
 • Finalna weryfikacja STWiORB
 • Przekazanie IK Planu Lokalizacji Tablic Informacyjnych

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK - tydzień 42

 • Prace nad weryfikacją Projektu Wykonawczego i STWiORBów w zakresie branży sanitarnej i elektronenergetycznej
 • Przekazanie IK opracowań i przedmiarów do  Projektu Przebudowy Cieków Naturalnych i Rowów Melioracyjnych
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - PAŻDZIERNIK - tydzień 41

 • Weryfikacja Projektów Wykonawczych w zakresie poszczególnych branż
 • Opracowywanie i weryfikacja przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - WRZESIEŃ/PAŻDZIERNIK - tydzień 40

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży mostowej, drogowej i elektrycznej
 • Prace nad Weryfikacją Projektu dotyczącego Budowy i Przebudowy Przepustów Kołowych
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - WRZESIEŃ 2019 - tydzień 39

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej
 • Prace nad weryfikacją Projektu Wzmocnienia Wgłębnego Podłoża
 • Opracowywanie Przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - WRZESIEŃ 2019 - tydzień 38

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży mostowej, teletechnicznej i drogowej
 • Prace nad Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 • Przekazanie IK opracowań i przedmiarów do Projektowanych Nasadzeń oraz Projektu do Oświetlenia Układu Drogowego
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - WRZESIEŃ 2019 - tydzień 37

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży sanitarnej, mostowej i konstrukcyjno-budowlanej
 • Prace nad skorygowaniem PW w zakresie poszczególnych branż
 • Przekazanie IK opracowań kolejnych  przedmiarów do poszczególnych branż
 • Przekazanie IK i prace nad weryfikacją Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz Stałęj Organizacji Ruchu

Prace projektowe - WRZESIEŃ 2019 - tydzień 36

 • Prace projektowe nad Proejktem Wykonawczym w zakresie branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
 • Prace nad skorygowaniem PW w zakresie wszystkich branż
 • Prace nad weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów w zakresie poszczególnych branż
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu

Prace projektowe - SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2019 - tydzień 35

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej
 • Prace nad skorygowaniem PW w zakresie branży mostowej wraz z przekazywaniem opracowań do IK
 • Prace nad opracowywaniem i weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów w zakresie poszczególnych branż
 • Wprowadzanie uwag IK do STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu

Prace projektowe - SIERPIEŃ 2019 - tydzień 34

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży mostowej, sanitarnej i elektrycznej
 • Prace nad skorygowaniem PW w zakresie branży mostowej
 • Prace nad opracowywaniem i weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów, wprowadzanie uwag IK do STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej

Prace projektowe - SIERPIEŃ 2019 - tydzień 33

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie poszczególnych branż
 • Prace nad opracowywaniem i weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów, wprowadzanie uwag IK do STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu, wprowadzanie uwag IK do opracowań
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej

Prace projektowe - SIERPIEŃ 2019 - tydzień 32

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej, mostowej oraz pozostałych branż
 • Prace nad opracowywaniem i weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej

Prace projektowe - LIPIEC/SIERPIEŃ 2019 - tydzień 31

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej, mostowej oraz pozostałych branż
 • Prace nad opracowywaniem i weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej

Prace projektowe - LIPIEC 2019 - tydzień 30

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej oraz pozostałych branż
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu - Wyjazd z budowy w zakresie DK19/74 w km 362+197, DK19/74 od 363+002 do km 363+807,DK19/74 ul. Janowska w km 358+230 i km 358+295, DK19 w km 353+065 i km 353+127, DK19/74 w km 362+543 oraz w zakresie budowy objazdu dla dojazdu do MD-37
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej

Prace projektowe - LIPIEC 2019 - tydzień 29

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej oraz pozostałych branż
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu - w zakresie wyjazdów z budowy - DP2717L, w zakresie wyjazdów z budowy ul. Kolejowej (DP 2748L), ul. Kalinowej i ul. Kolejowej (DG 108372L), TOR na wycinkę drzew DK19, TOR w zakresie objazdów
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LIPIEC 2019 - tydzień 28

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu w zakresie wycinki drzew i budowy objazdów
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LIPIEC 2019 - tydzień 27

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu na wyjazdy z budowy wraz z projektami zjazdów tymczasowych
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - CZERWIEC 2019 - tydzień 26

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu
 • Prace nad Planem Działań Ratowniczych
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - CZERWIEC 2019 - tydzień 25

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - CZERWIEC 2019 - tydzień 24

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - CZERWIEC 2019 - tydzień 23

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu, międzybranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MAJ 2019 - tydzień 22

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu, międzybranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MAJ 2019 - tydzień 21

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MAJ 2019 - tydzień 20

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – międzybranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MAJ 2019 - tydzień 19

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace projektowe nad projektem wykonawczym w zakresie poszczególnych branż, przedmiarów oraz STWiORB-ów

Prace projektowe - MAJ 2019 - tydzień 18

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace projektowe nad projektem wykonawczym w zakresie poszczególnych branż

Prace projektowe - KWIECIEŃ 2019 - tydzień 17

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace projektowe nad projektem wykonawczym w zakresie poszczególnych branż, przedmiarów oraz STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - KWIECIEŃ 2019 - tydzień 16

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie
 • Prace projektowe nad projektem wykonawczym w zakresie poszczególnych branż, przedmiarów oraz STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - KWIECIEŃ 2019 - tydzień 15

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - KWIECIEŃ 2019 - tydzień 14

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MARZEC 2019 - tydzień 13

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MARZEC 2019 - tydzień 12

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MARZEC 2019 - tydzień 11

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MARZEC 2019 - tydzień 10

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LUTY/MARZEC 2019 - tydzień 9

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LUTY 2019 - tydzień 8

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LUTY 2019 - tydzień 7

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LUTY 2019 - tydzień 6

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - STYCZEŃ/LUTY 2019 - tydzień 5

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - STYCZEŃ 2019 - tydzień 4

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - STYCZEŃ 2019 - tydzień 3

 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - STYCZEŃ 2019 - tydzień 2

 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - STYCZEŃ 2019 - tydzień 1

 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - GRUDZIEŃ 2018 - tydzień 52

 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - GRUDZIEŃ 2018 - tydzień 51

 • Dnia 20.12.2018 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie został złożony wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - GRUDZIEŃ 2018 - tydzień 50

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace nad projektem podziałów nieruchomości
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - GRUDZIEŃ 2018 - tydzień 49

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - LISTOPAD 2018 - tydzień 48

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - LISTOPAD 2018 - tydzień 47

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - LISTOPAD 2018 - tydzień 46

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad PRG na wykonanie studni ujęciowych
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - LISTOPAD 2018 - tydzień 45

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad PRG na wykonanie studni ujęciowych
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2018 - tydzień 44

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK 2018 - tydzień 43

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad DGI i DH
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK 2018 - tydzień 42

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad DGI i DH
 • Opracowywanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK 2018 - tydzień 41

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK 2018 - tydzień 40

 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad dokumentacją hydrogeologiczną
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej