Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Opis Kontraktu

 1. Zakres rzeczowy inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika: Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł Kraśnik obecnie Kraśnik Północ – węzeł Słodków obecnie Kraśnik Południe z węzłami), długości ok. 10 km. 
Planowany do budowy odcinek tej drogi stanowi obwodnicę miasta Kraśnik. Zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie kraśnickim, na terenie gmin Wilkołaz, Kraśnik oraz na terenie miasta Kraśnik.

Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł Kraśnik obecnie Kraśnik Północ – węzeł Słodków obecnie Kraśnik Południe z węzłami), długości ok. 10 km:

 • Umowa nr 10/159-III/RJ/15/2018 z dn. 28.02.2018 r.
 • Długość: ok. 10 km
 • Wykonawca Robót: Konsorcjum firm:

Lider: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. – ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa

Partner: Aldesa Construcciones S.A. – c/ Bahia de Pollensa 13, 28042, Madryt, Hiszpania

Biuro Budowy S-19 Lublin – koniec obw. Kraśnika: część nr 3 odcinek realizacyjny obwodnica m. Kraśnik - ul. Kolejowa 8AB, 23-200 Kraśnik

 • Wartość kontraktu: 319 457 083,38 zł brutto
 • Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu
 • Węzły drogowe: w. Kraśnik Północ; w. Kraśnik Południe
 • Obiekty inżynierskie: 9 wiaduktów, 2 mosty, 2 przejścia dla zwierząt
 • Remont odcinków istniejącej DK 19 o łącznej długości ok. 8,74 km

Nadzór:

SAFEGE S.A.S - 15-27 rue du Port, Parc de. l’lle, 92022 Nanterre, Francja

SAFEGE S.A.S. Odział w Polsce - Al. Jerozolimskie 134 02-305, Warszawa

SAFEGE Biuro Inżyniera Kontraktu S19 - ul. Mieszka I 21,  piętro I, 23-200 Kraśnik

 

 1. Opis zadania:

Droga ekspresowa S-19 stanowi element europejskiej międzynarodowej trasy relacji północ-południe. Korytarz transportowy drogi Via Carpatia prowadzi wzdłuż granicy wschodniej UE i ma połączyć tereny 7 krajów: Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Odcinek drogowy tego korytarza przez terytorium Polski będzie przebiegał z Budziska (granica z Litwą) przez Białystok, Lublin, Rzeszów do przejścia granicznego w Barwinku.

 

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu wschodniej części kraju ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo. Trasa zapewni również lepszy dostęp do polskich portów.

Pochodną celu podstawowego jest również usprawnienie wymiany turystycznej 
oraz kulturowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi ekspresowej S-19 o długości ok. 10 km wraz z budową dwóch węzłów drogowych (w. Kraśnik Północ i w. Kraśnik Północ). 
Początek zadania dowiązano do końca odcinka Części 2 - odc. realizacyjny węzeł 
Niedrzwica D. obecnie Niedrzwica Duża (bez węzła) – Kraśnik (węzeł Kraśnik obecnie Kraśnik Północ – bez węzła) początek obwodnicy. Natomiast koniec z odcinkiem drogi, który łączy się z przedmiotową inwestycją w km ok. 42+000.

 

W ramach niniejszego projektu drogi ekspresowej S19 konieczna jest korekta istniejącego układu dróg poprzecznych lokalnej sieci dróg gminnych i powiatowych oraz budowa dróg zapewniających pełną obsługę przyległych terenów.

 

W km ok. 40+600 zlokalizowano Miejsca Obsługi Podróżnych po stronie lewej oraz w km ok. 40+900 po stronie prawej (MOP Słodków). W okolicach węzła Kraśnik Południe zlokalizowano Obwód Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi.

 

Celem budowy OUD jest:

 

 • zapewnienie bieżącej obsługi technicznej i porządkowej drogi;
 • oznakowanie stałe i tymczasowe na czas realizowania prac porządkowych 
  i konserwacyjnych;
 • bieżące remonty i konserwacja;
 • utrzymanie zimowe;
 • monitoring, ostrzeganie i sterowanie ruchem;
 • utrzymanie zieleni;
 • współdziałanie w usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych.

 

 1. Lokalizacja inwestycji:
 • województwo: lubelskie
 • powiat: kraśnicki
 • gmina: Wilkołaz, Kraśnik, miasto Kraśnik
 • długość: ok. 10 km
 • nr drogi: S19
 1. Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, ekranów akustycznych oraz przebudowa dróg publicznych (powiatowych i gminnych), sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych.

Planowane parametry techniczne odcinka

Wykonawca zaprojektuje i wykona drogę ekspresową w tym elementy infrastruktury 
o następujących parametrach:

 • długość odcinka – ok. 10 km
 • klasa techniczna drogi - S
 • prędkość projektowa Vp - 100 km/h
 • ilość i szerokość pasów ruchu - 2 x 2 x 3,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami – 5 m
 • rezerwa pod trzeci pas ruchu dla przekroju docelowego – na zewnątrz
 • szerokość opaski – 0,5 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • kategoria ruchu – KR 7

 

Opis planowanych do wykonania robót

Roboty planowane są w następujących asortymentach:

 

Obiekty inżynierskie:

Lp.Oznaczenie obiektuPrzewidywany kilometrażPrzewidywana długość całkowita [m]Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m]
1.WD-2632+496,7567,7118,90
2.WS-2733+787,6028,7927,60
3.WS-2833+987,7219,0527,30
4.MS-29 (PZDsz)36+494,0261,7127,60
5.WD-3036+931,2961,6010,60
6.WD-3137+246,3761,6017,20
7.WS-32 (PZDdz)38+144,06101,4030,15
8.WS-3339+275,76217,6027,00
9.WD-3439+993,7255,6010,60
10.WD-350+499,3518,3714,10
11.WD-360+792,8628,6510,60
12.MD-372+371,2517,9012,10

 

Oznaczenia:

WS - wiadukt drogi ekspresowej
WD - wiadukt drogowy
MS - most drogi ekspresowej
MD – most drogowy
PZDdz – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt
PZDsz – przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt

 

Urządzenia ochrony środowiska:

 • zabezpieczenia akustyczne
 • przejścia dla zwierząt
 • przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym
 • zieleń (nasadzenia)

 

 

Inwestycja będzie obejmować:

- budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, oświetlenie węzłów, bariery ochronne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe)

- budowę węzłów drogowych: Kraśnik Północ i Kraśnik Południe

- budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Słodków,

- budowę Obwodu Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym 
i budynkami towarzyszącymi,

- przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii,

- remont odcinków istniejącej drogi krajowej nr 19 o łącznej długości ok. 8,74 km 
w lokalizacjach:

353+380 – 358+150

358+330 – 362+300,

- przebudowę istniejących oraz ewentualnie budowę nowych zatok autobusowych,

- budowę tymczasowych dróg technologicznych wynikających z przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania robot,

- budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych,

- budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,

- budowę pasów technologicznych,

- budowę i przebudowę zjazdów z dróg obsługujących lub innych dróg niższej kategorii,

- budowę obiektów inżynierskich,

- przebudowę istniejących obiektów inżynierskich i/lub budowę dodatkowych w ciągu istniejących dróg (w tym w ciągu istniejącej drogi krajowej Nr 19 wraz z jej odcinkową przebudową) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. aspekcie uwarunkowań hydrologicznych i środowiskowych,

- budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, przepompownie, zbiorniki retencyjne i inne,

- urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt,

przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,

- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci 
i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

- wycinka i nasadzenia drzew i krzewów,

- budowę sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego,

- budowę oświetlenia drogowego,

- rozbiórki elementów dróg i ulic, przepustów, elementów sieci uzbrojenia terenu, elementów małej architektury i ogrodzeń, budynków gospodarczych kolidujących z planowaną inwestycją.

 

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego:

Droga krajowa nr 19 (odcinek przebudowywany):

 • klasa drogi - G
 • prędkość projektowa - 50 km/h
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • szerokość jezdni - 2 x 3,50 m
 • szerokość poboczy - min. 1,25 m
 • skrajnia pionowa - min. 4,80 m
 • kategoria ruchu - KR 4
 • nawierzchnia - bitumiczna
 • szerokość chodnika - zgodnie z uzgodnieniem zarządcy drogi, minimum
 • jednostronny chodnik 2,0 m

 

 

Łącznice węzła Kraśnik Północ:

 • typ łącznic: - P1
 • prędkość projektowa Vp - 40 km/h
 • szerokość jezdni wraz z opaskami - min. 6,00 m
 • szerokość opaski zewnętrznej - min. 0,50 m
 • szerokość poboczy - min. 1,25 m
 • kategoria ruchu - KR3 (L1, L4), KR 5 (L2, L3)
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • nawierzchnia – bitumiczna

 

 

Droga krajowa nr 74 (odcinek nowobudowany):

 • klasa drogi - GP
 • prędkość projektowa - 80 km/h
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • szerokość jezdni - 2 x 3,50 m
 • szerokość poboczy - min. 1,50 m
 • skrajnia pionowa - min. 4,90 m
 • kategoria ruchu - KR 5
 • nawierzchnia – bitumiczna

 

 

Droga o parametrach drogi powiatowej w ciągu łącznika stanowiącego połączenie drogi ekspresowej S19 z istniejącą DK 19/74:

 • klasa drogi - Z
 • prędkość projektowa - 50 km/h
 • obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś
 • szerokość jezdni - 2 x 3,50 m
 • szerokość poboczy - min. 1,00 m
 • skrajnia pionowa - min. 4,80 m
 • kategoria ruchu - KR 4
 • nawierzchnia - bitumiczna
 • szerokość chodnika - zgodnie z uzgodnieniem zarządcy drogi,
 • minimum jednostronny chodnik 2,0 m

 

Łącznice węzła Kraśnik Południe:

 • typ łącznic: - P1
 • prędkość projektowa Vp - 40 km/h
 • szerokość jezdni wraz z opaskami - min. 6,00 m
 • szerokość opaski zewnętrznej - min. 0,50 m
 • szerokość poboczy - min. 1,25 m
 • kategoria ruchu - KR 5 (L1-L4)
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • nawierzchnia - bitumiczna

 

Pozostałe parametry projektowanej drogi ekspresowej:

 • Przekrój budowany - 2x2
 • Przekrój docelowy - 2x3
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna
 • klasa techniczna - S
 • prędkość projektowa Vp - 100 km/h
 • ilość i szerokość pasow ruchu - 2 x 2 x 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami - 5m
 • rezerwa pod trzeci pas ruchu
 • dla przekroju docelowego - na zewnątrz
 • szerokość opaski - 0,5 m
 • pas awaryjny - 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m lub większa, jeśli zachodzi
 • potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub
 • ochrony środowiska a także innych
 • urządzeń i obiektow np. bramownic wraz
 • z fundamentami przewidzianych do
 • elektronicznego systemu poboru opłat
 • szerokość korony drogi dla odcinka
 • po nowym przebiegu - min. 26,5 m lub większa, jeśli
 • zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń
 • BRD lub ochrony środowiska a także
 • innych urządzeń i obiektow np.
 • bramownic wraz z fundamentami
 • przewidzianych do elektronicznego
 • systemu poboru opłat
 • kategoria ruchu - KR 7
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne - 2,5 %

 

 

Pas technologiczny:

Pas technologiczny zostanie zaprojektowany i wybudowany na całej długości drogi ekspresowej po obu jej stronach. Pas ten ma służyć służbom utrzymującym drogę ekspresową (pielęgnacja, strzyżenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających itp.) oraz służbom ratowniczym, jako dojazd awaryjny.

 

Parametry pasa technologicznego:

 

 • szerokość - 3 m
 • pochylenie poprzeczne - 5% - 10%
 • konstrukcja nawierzchni - utwardzona na całej szerokości
 • skrajnia pionowa - min. 3,5 m
 • kategoria ruchu - KR-1
 • Droga pasa technologicznego powinna posiadać na końcach miejsca do zawracania
 • promieniu nie mniejszym niż 9 m lub kształcie kwadratu o boku nie mniejszym niż
 • 12,5 m.