Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp prac projektowych/robót

Prace projektowe/Roboty - Lipiec - Tydzień 81

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – zbrojenie korpusu przyczółka i skrzydeł, betonowanie filarów, 
 • WS-27 – zbrojenie i betonowanie płyty ustroju nośnego, 
 • WS-28 – zbrojenie korpusu przyczółka i skrzydeł, 
 • MS-29 – zbrojenie ławy fundamentowej, betonowanie fundamentów, 
 • WD-31 – wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej jedno – i dwuwarstwowej, 
 • WS-32 – zbrojenie korpusu przyczółka i skrzydeł, zbrojenie i betonowanie filarów,  
 • WS-33 – zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka i skrzydeł, zbrojenie filarów,  
 • WD-34 - zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, wykonanie stożków nasypowych, zbrojenie kap mostowych, wykonanie izolacji cienkiej wykonywanej na zimno, wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojnego,  
 • WD-35 - wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej jedno – i dwuwarstwowej, 
 • MD-37 – zbrojenie ławy fundamentowej, betonowanie fundamentów, 
 • P-24 – zbrojenie płyty zespalającej, wykonanie izolacji cienkiej na zimno. 
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: oświetlenie Węzeł Kraśnik Północ km 32+000 – 33+200, oświetlenie Węzeł Kraśnik – Południe km 36+600 – 37+900,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: budowa studni telekomunikacyjnych SKR2 z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym, budowa kanału typu KTu2,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków – wykonanie fundamentów i konstrukcji żelbetowych obiektu, konstrukcji murowych, izolacji.

Prace projektowe/Roboty - LIPIEC - Tydzień 80

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – zbrojenie filara w osi B,
 • WS-27 – zbrojenie ustroju nośnego obiektu (jezdnia lewa), montaż belek prefabrykowanych typu T18 (jezdnia prawa),
 • MS-29 – próbne obciążenie pali fundamentowych CFA, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej w osi A (nitka prawa),
 • WD-31 – wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego, montaż dylatacji jednomodułowych,
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka w osi A (nitka prawa), zbrojenie i betonowanie filarów w osi B (2 szt., nitka lewa),
 • WS-33 – zbrojenie korpusu przyczółka w osi G (nitka lewa), zbrojenie i betonowanie oczepu filarów w osiach D, E, F,
 • WD-34 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, montaż ścian oporowych z gruntu zbrojnego, montaż kotw pod kapy chodnikowe,
 • WD-35 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie izolacji wodochronnej powierzchni ścian przyczółka,
 • MD-37 – próbne obciążenie pali fundamentowych CFA,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: budowa studni telekomunikacyjnych SKR2 z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: KD41 - wykonywanie robót ziemnych, montaż rury L=165,5m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni, KD30 - wykonywanie robót ziemnych, montaż rury L= 6m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni, KD8 – rozpoczęcie robót ziemnych, montaż rury L=10,5m, podsypka, obsypka i zasypka piaskowa, zagęszczanie wykopu; montaż studni,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków – wykonanie konstrukcji murowych obiektu.

Prace projektowe/Roboty - LIPIEC - Tydzień 79

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – zasypanie wykopów, zbrojenie ławy fundamentowej, wykonanie izolacji cienkiej,
 • WS-27 – zbrojenie ściany ustroju nośnego,
 • WS-28 – zasypanie wykopów, zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • MS-29 – zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • WS-32 – betonowanie fundamentów, ściany przyczółka i skrzydeł, filarów,
 • WS-33 – zbrojenie ławy fundamentowej i filarów, betonowanie fundamentów,
 • WD-34 – zasypanie wykopów, wykonanie zasypki konstrukcyjnej za przyczółkiem, wykonanie izolacji grubej, wykonanie drenażu zasypki, montaż ścian oporowych z gruntu zbrojnego,
 • P-24 – montaż przewodu prefabrykowanego,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LS1 km 33+960,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: budowa studni telekomunikacyjnych SKR2 z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym, budowa kanału typu KTp2,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków – izolacje fundamentów, wykonanie konstrukcji murowych obiektu.

Prace projektowe/Roboty - LIPIEC - Tydzień 78

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – wykonanie wykopu, wymiana gruntu pod fundamentem, zbrojenie ławy fundamentowej,
 • WS-27 – zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • MS-29 – zbrojenie ławy fundamentowej,
 • WS-32 – zbrojenie ławy fundamentowej, ściany przyczółka i skrzydeł oraz filarów,
 • WS-33 – zbrojenie ławy fundamentowej, zbrojenie i betonowanie filarów,
 • WD-34 – zasypanie wykopów fundamentowych, wykonanie zasypki murów oporowych, wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej, wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego,
 • MD-37 – beton niekonstrukcyjny pod fundamenty,
 • P-24 – montaż prefabrykatów,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN25 km DK74 0+100 rondo (km 37+260), kolizja LN20 km 36+452,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków - wykonanie fundamentów i konstrukcji żelbetowych obiektu.

Prace projektowe/Roboty - LIPIEC - Tydzień 77

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-28 – betonowanie fundamentów,
 • WD-31 – betonowanie ustroju nośnego,
 • WS-32 – betonowanie ławy fundamentowej, betonowanie filarów,
 • WS-33 – zbrojenie ławy fundamentowej, betonowanie filarów,
 • WD-34 – wykonanie zasypki przyczółka i ścian oporowych,
 • MD-37 – wykonywanie pali CFA,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN25 km DK74 0+100 rondo (km 37+260), kolizja LS1 km 33+960,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 1 km 32+350 - 32+760, kolizja nr 5 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik i Słodków,
 • OUD - budowa 18W, 19W, 20W, 21W,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków - wykonanie fundamentów  i konstrukcji żelbetowych obiektu.

Prace projektowe/Roboty - CZERWIEC - Tydzień 76

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-28 – zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • MS -29 – wykonanie betonu podkładowego,
 • WS-32 – zbrojenie ławy fundamentowej, zbrojenie i betonowanie filarów,
 • WS-33 –zbrojenie i betonowanie filarów,
 • WD-34 – zasypanie wykopów, wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: oświetlenie Węzeł Kraśnik Południe km 36+600 do km 37+900,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 5 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik i Słodków,
 • Przebudowa wodociągu - OUD,
 • OUD - roboty żelbetowe, izolacyjne i murarskie,
 • MOP Słodków - fundamenty i konstrukcje żelbetowe obiektu.

Prace pojektowe/Roboty - CZERWIEC - Tydzień 75

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-27 – betonowanie ściany przyczółka
 • WS-28 – zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • MS -29 – wykonanie pali fundamentowych CFA,
 • WD-30 – wykonywanie wykopu,
 • WS-32 – zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • WS-33 – wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, zbrojenie i betonowanie filarów,
 • WD-34 – zasypanie wykopów, wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego,
 • WD-35 – betonowanie ustroju nośnego,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN18 - km 35+087, kolizja LN22 - km  36+841 - 36+950, kolizja LS07 - DK74 1+300 (km 37+260),
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 1 - km 32+350 - 32+760, kolizja nr 5 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik i Słodków,
 • Przebudowa wodociągu - 7W DK74 km 1+689; wg PFU km 2+106,
 • OUD - roboty żelbetowe.

Prace projektowe/Roboty - CZERWIEC - Tydzień 74

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-27 – zbrojenie ściany przyczółka, montaż belek typu T-18,
 • WS-28 – zbrojenie ławy fundamentowej,
 • MS -29 - wykonywanie pali fundamentowych CFA,
 • WD-30 – wykonywanie wykopu, beton podkładowy pod fundament,
 • WS-32 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • WS-33 – wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, zbrojenie i betonowanie filarów,
 • WD-35 – zbrojenie ustroju nośnego,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN30 – DD31, kolizja LN31 - DD31, kolizja LS05 - km 35+578,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 5 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik i Słodków,
 • Przebudowa wodociągu - 7W DK74 km 1+689; wg PFU km 2+106,
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej: kanał nr 20 – „Węzeł Południe”, kanał nr 21 - OUD, kanał nr 30 – Słodków I, kanał nr 42 – MOP Prawy.

Prace projektowe/Roboty - CZERWIEC - Tydzień 73

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-27 – zbrojenie ściany przyczółka,
 • WS-28 – wykonanie betonu podkładowego,
 • MS -29 – wykonywanie pali CFA,
 • WD-31 – zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż sączków i wpustów,
 • WS-32 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów,
 • WS-33 – wykonanie nasypu, wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, betonowanie filarów, izolacja cienka fundamentów,
 • WD-35 – zbrojenie ustroju nośnego,
 • MD -37 – wykonanie wykopów fundamentowych,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych: kolizja LN06 - km 33+651 - 33+813, kolizja LS03 - km 35+087, kolizja LS04 - km 35+114, kolizja LS06 - km 35+678,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 5 km 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik -Słodków,
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej: kanał nr 20 – „Węzeł Południe”, kanał nr 21 - OUD, kanał nr 30 – Słodków I, kanał nr 42 – MOP Prawy.

Prace projektowe/Roboty - MAj - Tydzień 72

 • Finalna weryfikacja Projektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-27 – betonowanie ściany przyczółka,
 • WS-28- wymiana gruntu pod ławy fundamentowe,
 • MS-29 – zakończenie wbijania ścianek szczelnych, rozpoczęcie wykonywania pali CFA,
 • WD-31 – zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż belek T27,
 • WS-32 – wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, zbrojenie ław fundamentowych,
 • WS-33 – wykonanie nasypu, zbrojenie i betonowanie filarów, izolacja cienka fundamentów,
 • WD-35 – betonowanie skrzydeł, zbrojenie ustroju nośnego,
 • P-24 – rozbiórka płyty fundamentowej, wykonanie wykopu,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 1 km 32+350 - 32+760, kolizja nr 5 km 36+500 - 37+000,
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej: kanał nr 20 – „Węzeł Południe”, kanał nr 21 - OUD, kanał nr 30 – Słodków I, kanał nr 42 – MOP Prawy.

Prace projektowe/Roboty - Maj - Tydzień 71

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Prace porządkowe po wykonanej rozbiórce obiektów,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – betonowanie poprzecznicy,
 • WS-27 – betonowanie ściany przyczółka,
 • MS-29 – wbijanie ścianek szczelnych,
 • WD-31 – zbrojenie ustroju nośnego i poprzecznic,
 • WS-32 – wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, wykonywanie betonu podkładowego,
 • WS-33 – zasypanie wykopów z gruntu nieprzepuszczalnego, wykonanie nasypów pod ławy fundamentowe, zbrojenie ławy fundamentowej i filarów, wykonanie izolacji cienkiej,
 • WD-35 – wykonywanie deskowania ustroju nośnego,
 • Przebudowa sieci energetycznych: LS08 km 40+000,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: T5 km 37+000,
 • Zakończono przebudowę sieci gazowych: 1G 0+030 (wg PFU 32+600), 3G km 0+180 (wg PFU 33+600).

Prace projektowe/Roboty - Maj - Tydzień 70

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Rozbiórki obiektów,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – zbrojenie poprzecznicy,
 • WS-27 – zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • MS-29 – wykonywanie wykopu,
 • WS-32 - wzmocnienie podłoża kolumnami DSM,
 • WS-33 – zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych,
 • WD-35 – zbrojenie skrzydeł, deskowanie ustroju nośnego,
 • MD-37 – wykonanie wykopu, wbicie ścianek szczelnych,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 1 - 32+350 - 32+760, kolizja nr 5 - 36+500 - 37+000 łącznica Kraśnik i Słodków,
 • Przebudowa sieci gazowych: kolizja 1G km 0+030 (wg PFU 32+600), kolizja 3G 0+180 (wg PFU 33+600),
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał nr 21– OUD, kanał nr 30 – Słodków I, kanał nr 42 – MOP Prawy.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień/Maj - Tydzień 69

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Rozbiórki obiektów,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 - betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WS-27 - zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WD-31 - betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł, montaż łożysk elastomerowych,
 • WS-32 - wykonanie wykopu,
 • WS-33 - wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, zbrojenie ławy fundamentowej,
 • WD-35 - betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • P-24 - zbrojenie i betonowanie lawy fundamentowej,
 • Przebudowa sieci energetycznych: LN06, LN08, LS1,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja 1,
 • Przebudowa sieci gazowych: 1G,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: kanał nr 17, 33, 35, 36, 37,
 • Wpusty deszczowe na drodze dojazdowej: DD26, DD27.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - Tydzień 68

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WS-27 - Deskowanie i zbrojenie ściany przyczółka
 • WD-31 - zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł 
 • WS-32 - wykonywanie wykopów fundamentowych
 • WS-33 - wykonywanie  wykopów fundamentowych, wzmocnienie podłoża kolumnami DSM, 
 • WD-34 - zbrojenie i betonowanie płyty ustroju nośnego, montaż  wpustów i sączków, 
 • WD-35 - zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł, 
 • P-24 - zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • Przebudowa sieci energetycznych: kolizje LN04, LN08, LS1, LS08,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: kolizja nr 1,
 • Przebudowa sieci gazowych: kolizje 1G, 5G,

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - Tydzień 67

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Budowa nasypów,
 • Wykonanie wykopów,
 • WD-26 – betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WS-27 – zbrojenie i deskowanie ścian przyczółków i skrzydeł,
 • WD-31 – betonowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WS-33 – wykonywanie wykopu,
 • WD-34 – zbrojenie płyty ustroju nośnego,
 • WD-35 – zbrojenie i betonowanie ściany przyczółka, wykonanie izolacji cienkiej,
 • P-24 – zbrojenie ławy fundamentowej,
 • Przebudowa sieci energetycznych nN - kolizja LN04 i LS08,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - kolizja nr 1.
 • Przebudowa sieci gazowych: kolizja 1G i 10G.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - Tydzień 66

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • WD-26 - wykonanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej,
 • WS-27 - zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WD-31 - zbrojenie ściany przyczółka i skrzydeł, betonowanie poprzecznic,
 • WS-33 - wykonanie wykopu i nasypów pod ławy fundamentowe,
 • WD-34 - deskowanie płyty ustroju nośnego,
 • WD-35 - betonowanie ściany przyczółka,
 • P24 - zbrojenie ławy fundamentowej.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - Tydzień 65

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • WD-26 - zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WS-27 - zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka i skrzydeł,
 • WD-31 - zbrojenie ściany przyczółka, skrzydeł i poprzecznicy podporowej,
 • WS-33 - wykonywanie wykopu i nasypów pod ławy fundamentowe,
 • WD-34 - montaż belek prefabrykowanych typu "T",
 • WD-35 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • P24 - wykonanie betonu podkładowego i rozpoczęcie zbrojenia fundamentów,
 • Przebudowa sieci gazowej: kolizja 5G, 6G, 10G, 11G.

Prace projektowe/Roboty - Kwiecień - Tydzień 64

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • WD-26 zbrojenie przyczółka,
 • WS-27 zbrojenie przyczolka,
 • WS-28 wykonywanie wykopu pod ławę fundamentową,
 • WD-31 zbrojenie przyczółka i poprzecznicy podporowej,
 • WS-33 wykonywanie wykopu i nasypu pod ławy fundamentowe,
 • WD-34 montaż znaków wysokościowych na obiekcie,
 • WD-35 zbrojenie ław fundamentowych ,
 • P-24 wykonywanie wykopów.

Prace projektowe/Roboty - Marzec - Tydzień 63

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Obiekt WD-26: zbrojenie ławy fundamentowej,
 • Obiekt WS-27: zbrojenie przyczólków i skrzydeł,
 • Obiekt WS-28: wykonanie wykopu,
 • Obiekt WD-31: zasypanie wykopów ław fundamentowych,
 • Obiekt WD-34: zasypanie wykopów ław fundamentowych, zbrojenie ustrój/poprzecznice,
 • Obiekt WD-35: zbrojenie ławy fundamentowej, beton niekonstrukcyjny
 • Przebudowa sieci energetycznych nN - kolizja LN22
 • Przebudowa sieci gazowych: kolizja 6G.

Prace projektowe/Roboty - Marzec - Tydzień 62

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Prace porządkowe po wykonanej wycince drzew i krzewów,
 • Obiekt WD-26: zbrojenie ławy fundamentowej,
 • Obiekt WS-27: zbrojenie przyczółków i skrzydeł,
 • Obiekt WS-28: wykonanie wykopu,
 • Obiekt WD-31: beton przyczółków i skrzydeł,
 • Obiekt WD-34: zbrojenie ustrój/poprzecznice,
 • Obiekt WD-35: zbrojenie ławy fundamentowej,  beton niekonstrukcyjny,
 • Przebudowa sieci energetycznych nN - kolizje LN17 i LN18, przebudowa sieci sN: kolizja LS02,
 • Przebudowa sieci gazowych: kolizja 5G i 10G, wodociągowych: 5W.

 Prace projektowe/Roboty - Marzec - Tydzien 61

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STWiORB,
 • Obiekt WD-26 - Wykonanie wykopów fundamentowych,
 • Obiekt WS-27 - Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN,
 • Kolizja LN17: Demontaż przyłącza bud. km 34+949,
 • Przebudowa wodociagów: 5W 36+823 pod obiekt WD30.

Prace projektowe/Roboty - Marzec - Tydzień 60

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STiORB,
 • Wycinka, karczowanie drzew i krzewów,
 • Rozbiórki obiektów,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych: Kolizja 5G i Kolizja 10G,
 • Przebudowa sieci gazowej: Kolizja 5G i 10 G,
 • Przebudowa wodociągów: 5W,
 • Budowa kanalizacji deszczowej: rury kanalizacyjne tłoczne z PEHD Dz110x6,6 SDR17.

Prace projektowe/Roboty - Luty - Tydzień 59

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STiORB,
 • Wycinka, karczowanie drzew i krzewów,
 • Rozbiórki obiektów,
 • Mechaniczne usunięcie warstwy humusu o śr. gr. w-wy  30 cm,
 • Wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp na odl. do 13 km w gr. kat. I-V,
 • Kolumny DR - 80 sztuk,
 • MOP II - 12W, 13W, 14W - budowa,
 • Kolizja 5G km 36+840 (trasy głównej S19) - przebudowa,
 • Kolizja 4W 35+046; wg PFU km 34+900 oraz 35+048 - przebudowa,
 • Kolizja W 36+823 pod obiekt WD30; wg PFU km 36+782 - przebudowa.

Prace projektowe/Roboty - Luty - Tydzień 58

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż,
 • Finalna weryfikacja STiORB,
 • Mechaniczne usunięcie warstwy humusu o śr. gr. w-wy  30 cm,
 • Wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp na odl. do 13 km w gr. kat. I-V,
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I -VI uzyskanego z wykopu,
 • Kolumny DR - 50 sztuk.

Prace Projektowe/Roboty - LUTY - Tydzień 57

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wycinka i karczowanie drzew i krzewów
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi 800
 • Wymiana gruntu pod fundamentem

Prace Projektowe/Roboty - LUTY - Tydzień 56

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi 800 na Obiekcie WD -31
 • Wymiana gruntu pod fundamentem na Obiekcie WS-27
 • Mechaniczne usunięcie warstwy humusu o śr. gr. w-wy - 30 cm
 • Wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp na odl. do 13 km w gr. kat. I-V
 • Stabilizacja w podstawie nasypu, gr. 20 cm

Prace Projektowe/Roboty - STYCZEŃ - Tydzień 55

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wycinka i karczowanie drzew i krzewów
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi 800 przy Obiekcie WD-31
 • Mechaniczne usunięcie warstwy humusu o śr. gr. w-wy  30 cm przyszłej trasy S19
 • Stabilizacja w podstawie nasypu, gr. 20 cm
 • Wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp na odl. do 13 km w gr. kat. I-V przy drodze DD17

Prace Projektowe/Roboty - STYCZEŃ - Tydzień 54

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp na odl. do 13 km w gr. kat. I-V
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I -VI uzyskanego z wykopu
 • Stabilizacja w podstawie nasypu, gr. 20 cm
 • Wykonanie wykopu pod obiektem WS - 27
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi 800 przy obiekcie WD - 34

Prace Projektowe - STYCZEŃ - Tydzień 53

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych
 • Wyburzenia obiektów budowlanych: uprzatnięcie terenu, kruszenie gruzu.

Prace Projektowe - GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - Tydzień 52

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wycinka i karczowanie powierzchni zadrzewionych,
 • Wykonanie platformy pod wykonanie kolumn DSM obiekt WD-31,
 • Wykonanie dróg technologicznych oraz zaplecz budowy,
 • Wyburzenia obiektów budowlanych: uprzątnięcie terenu, kruszenie gruzu na ul. Janowskiej, ul. Wojskowej i w Słodkowie.

Prace Projektowe - Grudzień - tydzień 51

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wykonanie wykopu do rzędnej platformy roboczej wzmocnienia podłoża (kolumny DSM) w miejscu Obiektu WD31
 • Zdjęcie warstwy humusu pod drogę technologiczną do obiektu WD-31 + Zaplecza mostowe przy obiekcie
 • Wyburzenia obiektów budowlanych: uprzątnięcie terenu, kruszenie gruzu ul. Janowska, ul. Wojskowa, Słodków, wyburzenie 165 B dz.57/3
 • Kolizja w11 - ułożenie 77,5 mb wodociągu dn 40 pe, ułożenie 24  mb wodociągu dn 90 pe  ułożenie rur osłonowychdn 180 wraz z płozami i manszetami, ułożenie taśmy lokalizacyjnej, zsypka z zagęszczeniem, nastawienie próby ciśnieniowej, przygotowanie do wcinki

Prace Projektowe - Grudzień - tydzień 50

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie wszystkich branż
 • Finalna weryfikacja STiORB
 • Wycinka oraz uprzątnięcie drzew i karp na ul. Janowskiej, Wojskowej, Kolejowej
 • Segregacja oraz uprzątnięcie terenu na ul. Wojskowej, Janowskiej i ul. Kolejowej po wyburzaniu budynków
 • Prace przy obiekcie WD 31 oraz WD 35 związane z wykonaniem wykopów fundamentowych

Prace Projektowe - GRUDZIEŃ - tydzień 49

 • Prace związane z  segregacją i uprzątnięciem terenu na ul. Wojskowej, Janowskiej i ul. Kolejowej po wyburzaniu budynków i wycince drzew
 • Prace wiązane z wykonaniem wykopów fundamentowych przy obiekcie WD 31 oraz WD 35
 • Odłączenie przyłączy we wszystkich budynkach przeznaczonych do rozbiórki
 • Przekazanie terenu pod stanowisko archeologiczne w miejscowości Lasy

Prace Projektowe - LISTOPAD - tydzień 48

 •  przekazano do IK plany warstwowe dróg DD11, DD11a, DD21, DD24, DD29 oraz PG-2 rew. 0
 •  zdjęto warstwę humusu pod fundamenty obiektu WD-34 + Zaplecze przy obiekcie + Droga technologiczna do obiektu i zaplecza - ok. 2000 m2
 •  wykonano wykop do rzędnej platformy roboczej wzmocnienia podłoża (kolumny DSM) WD34 - ok. 800 m3
 •  wykonano stabilizację gruntu cementem platformy roboczej pod palownicę (kolumny DSM) WD-34 - ok. 650 m2

Prace Projektowe - LISTOPAD - tydzień 47

 • wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu dotyczącą wycinki drzew przy drodze DK19 w miejscowości Lasy
 • przekazano Wykonawcy działki o numerach: 108/3, 108/5, 109/1, 117/6 obręb 8 - Stacja Kolejowa, 210, 211 obręb 9 – Kwiatkowice, 395/3, 604/2 obręb 9 - Pasieka
 • przekazano do IK raport geotechniczny z polowych badań weryfikacyjnych

Prace Projektowe - LISTOPAD - tydzień 46

 • rozpoczęcie prac rozbiórkowych na ul. Wojskowej
 • rozpoczęcie wycinki drzew przy drodze DK19
 • IK dokonała odbiory TOR

Prace Projektowe - LISTOPAD - tydzień 45

 • Finalna weryfikacja Pojektu Wykonawczego w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i drogowej
 • Finalna weryfikacja STWiORB
 • Przekazanie działek zabudowanych o numerach:115/1, 31/3, 28, 219/1, 220/1, 24/1, 436/3

Prace Projektowe - PAŹDZIERNIK/LISTOPAD - tydzień 44

 • Prace nad weryfikacją Projektu Wykonawczego w zakresie branży drogowej, elektrycznej i środowiskowej
 • Przekazanie IK Harmonogramu robót
 • Finalna weryfikacja STWiORB
 • Przekazanie działek niezabudowanych o numerach: 232/1, 323/2 ,236/1, 236/2, 238/2, 238/3, 239/1, 239/2, 243/10, 243/11, 248/1, 248/2, 251/3, 251/4, 253/1, 253/2
 • Przekazanie działek zabudowanych o numerach: 96/13, 110/4, 113/3

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK - tydzień 43

 • Prace nad weryfikacją Projektu Wykonawczego w zakresie branży drogowej i środowiskowej
 • Przekazanie IK opracowań do Projektu Nasadzień i Planu Wyrębu Drzew
 • Finalna weryfikacja STWiORB
 • Przekazanie IK Planu Lokalizacji Tablic Informacyjnych

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK - tydzień 42

 • Prace nad weryfikacją Projektu Wykonawczego i STWiORBów w zakresie branży sanitarnej i elektronenergetycznej
 • Przekazanie IK opracowań i przedmiarów do  Projektu Przebudowy Cieków Naturalnych i Rowów Melioracyjnych
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - PAŻDZIERNIK - tydzień 41

 • Weryfikacja Projektów Wykonawczych w zakresie poszczególnych branż
 • Opracowywanie i weryfikacja przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - WRZESIEŃ/PAŻDZIERNIK - tydzień 40

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży mostowej, drogowej i elektrycznej
 • Prace nad Weryfikacją Projektu dotyczącego Budowy i Przebudowy Przepustów Kołowych
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - WRZESIEŃ 2019 - tydzień 39

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej
 • Prace nad weryfikacją Projektu Wzmocnienia Wgłębnego Podłoża
 • Opracowywanie Przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - WRZESIEŃ 2019 - tydzień 38

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży mostowej, teletechnicznej i drogowej
 • Prace nad Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 • Przekazanie IK opracowań i przedmiarów do Projektowanych Nasadzeń oraz Projektu do Oświetlenia Układu Drogowego
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - WRZESIEŃ 2019 - tydzień 37

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży sanitarnej, mostowej i konstrukcyjno-budowlanej
 • Prace nad skorygowaniem PW w zakresie poszczególnych branż
 • Przekazanie IK opracowań kolejnych  przedmiarów do poszczególnych branż
 • Przekazanie IK i prace nad weryfikacją Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz Stałęj Organizacji Ruchu

Prace projektowe - WRZESIEŃ 2019 - tydzień 36

 • Prace projektowe nad Proejktem Wykonawczym w zakresie branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
 • Prace nad skorygowaniem PW w zakresie wszystkich branż
 • Prace nad weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów w zakresie poszczególnych branż
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu

Prace projektowe - SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2019 - tydzień 35

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej
 • Prace nad skorygowaniem PW w zakresie branży mostowej wraz z przekazywaniem opracowań do IK
 • Prace nad opracowywaniem i weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów w zakresie poszczególnych branż
 • Wprowadzanie uwag IK do STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu

Prace projektowe - SIERPIEŃ 2019 - tydzień 34

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży mostowej, sanitarnej i elektrycznej
 • Prace nad skorygowaniem PW w zakresie branży mostowej
 • Prace nad opracowywaniem i weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów, wprowadzanie uwag IK do STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej

Prace projektowe - SIERPIEŃ 2019 - tydzień 33

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie poszczególnych branż
 • Prace nad opracowywaniem i weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów, wprowadzanie uwag IK do STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu, wprowadzanie uwag IK do opracowań
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej

Prace projektowe - SIERPIEŃ 2019 - tydzień 32

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej, mostowej oraz pozostałych branż
 • Prace nad opracowywaniem i weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej

Prace projektowe - LIPIEC/SIERPIEŃ 2019 - tydzień 31

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej, mostowej oraz pozostałych branż
 • Prace nad opracowywaniem i weryfikacją przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej

Prace projektowe - LIPIEC 2019 - tydzień 30

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej oraz pozostałych branż
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu - Wyjazd z budowy w zakresie DK19/74 w km 362+197, DK19/74 od 363+002 do km 363+807,DK19/74 ul. Janowska w km 358+230 i km 358+295, DK19 w km 353+065 i km 353+127, DK19/74 w km 362+543 oraz w zakresie budowy objazdu dla dojazdu do MD-37
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej

Prace projektowe - LIPIEC 2019 - tydzień 29

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej oraz pozostałych branż
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu - w zakresie wyjazdów z budowy - DP2717L, w zakresie wyjazdów z budowy ul. Kolejowej (DP 2748L), ul. Kalinowej i ul. Kolejowej (DG 108372L), TOR na wycinkę drzew DK19, TOR w zakresie objazdów
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LIPIEC 2019 - tydzień 28

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu w zakresie wycinki drzew i budowy objazdów
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LIPIEC 2019 - tydzień 27

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu na wyjazdy z budowy wraz z projektami zjazdów tymczasowych
 • Prace nad materiałami do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem dla przedmiotowego remontu istniejącej drogi krajowej
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - CZERWIEC 2019 - tydzień 26

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Prace nad Tymczasową Organizacją Ruchu
 • Prace nad Planem Działań Ratowniczych
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - CZERWIEC 2019 - tydzień 25

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - CZERWIEC 2019 - tydzień 24

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - CZERWIEC 2019 - tydzień 23

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu, międzybranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MAJ 2019 - tydzień 22

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu, międzybranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MAJ 2019 - tydzień 21

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MAJ 2019 - tydzień 20

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – międzybranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Opracowywanie przedmiarów i STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MAJ 2019 - tydzień 19

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace projektowe nad projektem wykonawczym w zakresie poszczególnych branż, przedmiarów oraz STWiORB-ów

Prace projektowe - MAJ 2019 - tydzień 18

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej i mostowej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace projektowe nad projektem wykonawczym w zakresie poszczególnych branż

Prace projektowe - KWIECIEŃ 2019 - tydzień 17

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace projektowe nad projektem wykonawczym w zakresie poszczególnych branż, przedmiarów oraz STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - KWIECIEŃ 2019 - tydzień 16

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie
 • Prace projektowe nad projektem wykonawczym w zakresie poszczególnych branż, przedmiarów oraz STWiORB-ów
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - KWIECIEŃ 2019 - tydzień 15

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - KWIECIEŃ 2019 - tydzień 14

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MARZEC 2019 - tydzień 13

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MARZEC 2019 - tydzień 12

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MARZEC 2019 - tydzień 11

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - MARZEC 2019 - tydzień 10

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LUTY/MARZEC 2019 - tydzień 9

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LUTY 2019 - tydzień 8

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej oraz plan tyczenia
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LUTY 2019 - tydzień 7

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - LUTY 2019 - tydzień 6

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - STYCZEŃ/LUTY 2019 - tydzień 5

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - STYCZEŃ 2019 - tydzień 4

 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - STYCZEŃ 2019 - tydzień 3

 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - STYCZEŃ 2019 - tydzień 2

 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - STYCZEŃ 2019 - tydzień 1

 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - GRUDZIEŃ 2018 - tydzień 52

 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - GRUDZIEŃ 2018 - tydzień 51

 • Dnia 20.12.2018 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie został złożony wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych

Prace projektowe - GRUDZIEŃ 2018 - tydzień 50

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace nad projektem podziałów nieruchomości
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - GRUDZIEŃ 2018 - tydzień 49

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - LISTOPAD 2018 - tydzień 48

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - LISTOPAD 2018 - tydzień 47

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - LISTOPAD 2018 - tydzień 46

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad PRG na wykonanie studni ujęciowych
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - LISTOPAD 2018 - tydzień 45

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace projektowe nad PRG na wykonanie studni ujęciowych
 • Prace nad Raportem POOS
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2018 - tydzień 44

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK 2018 - tydzień 43

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad DGI i DH
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej
 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym pozostałe branże – szczegółowe opracowywanie projektu

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK 2018 - tydzień 42

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad DGI i DH
 • Opracowywanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK 2018 - tydzień 41

 • Prace nad dokumentacją dotyczącą wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej

Prace projektowe - PAŹDZIERNIK 2018 - tydzień 40

 • Prace projektowe nad Projektem Budowlanym
 • Prace projektowe nad projektem tymczasowej organizacji ruchu
 • Prace nad dokumentacją hydrogeologiczną
 • Bieżąca weryfikacja rozwiązań projektowych
 • Prace projektowe nad projektem Wykonawczym w zakresie branży drogowej - plany warstwicowe i przekroje poprzeczne trasy głównej